Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Käyttöehdot

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti näihin Sampo Oyj:n osoitteessa www.sampo.com/vuosikertomus (ar2013.sampo.com) saatavilla olevan internetsivuston ("sivusto") käyttöehtoihin ennen sivuston avaamista. Avaamalla sivuston hyväksyt käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä käyttäessäsi sivustoa.

Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy käyttöehtoja.

2. Sivuston sisältämästä tiedosta

Sivusto tarjoaa tietoa ja arkistomateriaalia kaikille Sampo-konsernista kiinnostuneille. Sivuston kautta voi myös lähettää Sammon viestintään ja sijoittajasuhteisiin liittyvää palautetta.

3. Sivuston saatavuudesta ja sisällöstä

Sivusto ja sen sisältö ovat Sampo Oyj:n tarjoama palvelu, joka toimitetaan "sellaisena kuin se on". Tämä tarkoittaa muiden muassa sitä, että Sampo Oyj ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Sampo Oyj pidättää itselleen myös oikeuden tehdä sivustolle muutoksia tai rajoittaa sille pääsyä milloin tahansa. Sampo Oyj:llä on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Sampo Oyj ei anna mitään takuuta sivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä.

4. Sampo Oyj:n vastuusta

Sivustolla annettavaa informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta. Sivustolla tarjottava informaatio ei ole myöskään tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia välineitä, eikä neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen.

Sampo Oyj ei ole vastuussa sivustollaan tarjoamansa palvelun käytöstä tai sen keskeytymisen aiheuttamista vahingoista, kuluista, liikevoiton menetyksistä, liiketoiminnan keskeytyksestä tai muistakaan välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Sampo Oyj:lle. Sampo Oyj:n vastuu on kaikissa tapauksissa enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

5. Arviot tulevasta kehityksestä

Sivustolla saatavilla olevaan aineistoon sisältyy myös tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä, toimintaympäristöstä ja pääomamarkkinoista esitetyt näkemykset. Myös Sampo Oyj:n ja/tai Sampo-konsernin kannattavuutta, kasvua, kehitystä ja strategian toteutumista koskevat odotukset, skenaariot ja ennusteet sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Näissä yhteyksissä käytetään muun muassa sanoja "arvioida", "odottaa" ja "ennakoida".

Arviot ja odotukset tulevasta kehityksestä perustuvat analyysiin kyseisellä hetkellä tiedossa olevista olennaisiksi katsotuista seikoista toimintaympäristössä ja Sammon Oyj:n/Sampo-konsernin suunnitelmista. Ne saattavat sisältää epätäydellistä tietoa, inhimillisiä virheitä, tiedostamattomia epävarmuustekijöitä ja liiketoiminnan luonteeseen kuuluvia riskejä, joiden takia toteutunut kehitys esimerkiksi yhtiön tuloksen osalta voi poiketa huomattavasti arvioidusta.

Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat muun muassa

(1) toimintaympäristössä kuten asiakkaiden käyttäytymisessä tai viranomaisten säätelyssä tapahtuvat odottamattomat muutokset,
(2) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien arvopapereiden hintojen vaihtelut,
(3) kilpailutilanne, koska kilpailijoiden suunnitelmista ei voi olla muuta kuin julkista tietoa,
(4) operatiiviset riskit yhtiön hallinnossa, tietojärjestelmissä ja liiketoiminnoissa,
(5) analyysissä käytettyjen menetelmien kehittyminen sekä
(6) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Sampo Oyj ei vastaa arvioiden ja toteuman poikkeaman suorista tai epäsuorista seurauksista.

6. Sivuston toiminnallisuudet

Sampo Oyj:n sivusto tarjoaa useita eri toiminnallisuuksia, joiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle monipuoliset mahdollisuudet tutustua sivuston sisältöön eri tiedostomuodoissa, luoda ja tallentaa sivustosta haluamiaan kokonaisuuksia sekä tulostaa sivuston osia omaan käyttöönsä.

Käyttäjä voi tallentaa sivuston yksittäisiä sivuja tai laajempia kokonaisuuksia PDF-muotoon ja tulostaa niitä. Tällöin käyttäjän on huomioitava, että kyseessä on ote Sammon sivustosta, eikä tällaista otetta voi kutsua missään yhteydessä Sammon vuosikertomukseksi. Käyttäjä voi myös tallentaa omia muistiinpanojaan sivuston tekstien yhteyteen sekä tulostaa tai lähettää muistiinpanot sähköpostitse linkkinä haluamalleen taholle. Nämä muistiinpanot ovat käyttäjän omia, eikä Sampo vastaa niiden sisällöstä. Ne eivät myöskään ole osa Sammon sivustoa tai vuosikertomusta.

Käyttäjä voi jakaa linkkejä Sammon sivustolle sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Sampo ei vastaa näiden linkkien yhteydessä jaettavista käyttäjän henkilökohtaisista kommenteista.

7. Linkit kolmannen tahon tarjoamille internetsivustoille

Sampo Oyj:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita saatetaan esittää myös kehyksissä osana Sampo Oyj:n sivustoa. Siirtyessään tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sampo Oyj:n hallinnassa, eikä Sampo Oyj:llä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Sampo Oyj ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta eikä vastaa miltään osin kolmannen osapuolen sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista ja kuluista.

Suhteessa Sampo Oyj:hin ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen Sampo Oyj:n sivustolle ei myöskään viittaa siihen, että Sampo Oyj millään lailla ottaisi kantaa niillä mainittuihin tuotteisiin tai palveluihin.

8. Immateriaalioikeuksista ja oikeudesta käyttää sivustoa

Sivusto sisältää immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Sampo Oyj pidättää kaikki oikeudet sivustolla olevaan aineistoon. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, julkaiseminen, siirtäminen, muuntelu, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Sampo Oyj:n etukäteistä kirjallista suostumusta, ellei toisin ole sivustolla erikseen mainittu. Sivustoa saa katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja siitä saa tulostaa osia omaan käyttöönsä.

Tiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö on sallittu tiedotusvälineille sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä ja että kyseiset asiakirjat julkaistaan asiallisessa yhteydessä. Jos käyttäjä kopioi tai tallentaa informaatiota sivustolta, sitoutuu hän samalla siihen, ettei poista materiaaleista niihin mahdollisesti sisältyviä immateriaalioikeudellista alkuperää osoittavia merkintöjä tai tunnuksia kuten esimerkiksi tekijänoikeusmerkintöjä.

Sampo Oyj:n tai kolmannen osapuolen Sampo Oyj:n puolesta tarjoamien sivustojen sisältöön voi myös liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näiden Sampo Oyj:n ehtojen lisäksi sovelletaan tällaisia erityisiä ehtoja.

9. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

10. Yhteydenotot

Näihin ehtoihin ja Sampo-konserniin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Sammon konserniviestintään. Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää oheisen lomakkeen välityksellä.

Lainsäädännössä (kuten vakuutusyhtiölaissa) erikseen suojatut tiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot tai yhteydenotot tulee lähettää www.if.fi- tai www.mandatumlife.fi -verkkopalvelujen suojattujen yhteyksien kautta.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano