Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Riskienhallinta

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueilla, joissa riskinottoon ja aktiiviseen riskienhallintaan perustuva voittojen tuottaminen on ansaintalogiikan pääkomponentteja. Sampo-konsernin riskienhallinnan tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa liiketoimintojen ja liiketoimintaympäristön riskeihin suhteutettuna riittävän pääoman saatavuus sekä riittävän tuoton kertyminen valitut riskit huomioiden. Ydinosaaminen riskien, pääomituksen, likviditeetin ja kannattavuuden tasapainon hallinnassa kyseisillä liiketoiminta-alueilla voidaan tiivistää seuraavasti:

  1. Vakuutusriskien asianmukainen valinta ja hinnoittelu
  2. Vakuutusriskiaseman tehokas hallinta
  3. Sijoitustransaktioiden huolellinen valinta ja toteutus
  4. Sijoitussalkkujen ja taseen tehokas hallinta
  5. Seuraamusriskien tehokas hallinta

Ydinosaamiseen liittyvää toimintaa ylläpidetään ja kehitetään Sampo-konsernin kaikilla organisaatiotasoilla jatkuvasti.

Sampo-konserni on monipuolisena finanssikonsernina altistunut monille erilaisille rahoitusriskeille ja muille riskeille. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden merkittävin liiketoiminnasta aiheutuva riski oli vuonna 2013 markkinariski. Suurimmat Sampo-konsernia vuonna 2013 uhanneet markkinariskit olivat korko-, valuuttakurssi-, spreadi- ja valuuttariski.

Sammon vakuutusriskit säilyivät jotakuinkin muuttumattomina vuonna 2013. Mandatum Lifen merkittävin biometrinen riski on edelleen pitkäikäisyysriski, joka liittyy suurimmaksi osaksi laskuperustekorkoiseen ryhmäeläkevakuutuskantaan. If Vahinkovakuutuksen merkittävin riski on varausriski, joka on suurelta osin peräisin pitkäaikaisista vakuutussopimuksista kuten työntekijöiden tapaturmavakuutuksista ja ajoneuvovakuutuksiin liittyvistä vastuuvakuutuksista.

Konsernitasolla tarkastellen merkittävimmät riskit ovat markkina- ja luottoriski. Jälkimmäisen riskin perusteena on Sampo Oyj:n merkittävä Nordea-omistus.

Kattava selvitys Sampo-konsernin riskienhallinnasta, hallintorakenteesta, riskeistä ja pääomituksesta on saatavilla Sampo-konsernin vuosikertomuksen 2013 Riskienhallinta-osiossa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano