Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo-konserni

Sampo-konserni raportoi vuodelta 2013 erittäin hyvän tuloksen. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli parempi kuin koskaan, Nordea julkisti uusia tehostustoimia ja henkivakuutuksen raportoitu tulos oli vahva. Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2013 nousi 1 668 miljoonaan euroon (1 622). Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 425 miljoonaa euroa (1 887).

Osakekohtainen tulos oli 2,59 euroa (2,51) vuonna 2013. Markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos oli 2,54 euroa (3,37) ja konsernin oman pääoman tuotto aleni 13,8 prosenttiin (19,9).

Hallitus ehdottaa 24.4.2014 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,65 euroa osakkeelta (1,35) ja valtuutusta enintään 50 miljoonan Sammon A-osakkeen hankkimiseksi. Maksettavan osingon kokonaismäärä on 924 miljoonaa euroa (756).

Osakekohtainen substanssi kasvoi Nordean osakekurssin nousun tukemana 31.12.2013 mennessä 22,15 euroon (17,38).

Vahinkovakuutussegmentin tulos ennen veroja oli 929 miljoonaa euroa (864). Koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli 88,1 prosenttia (88,9), mikä oli If Vahinkovakuutuksen historian paras yhdistetty kulusuhde. Oman pääoman tuotto oli 24,4 prosenttia (36,9). Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein 2,9 prosenttia (3,5). Osakkuusyhtiö Topdanmarkin osuus tuloksesta oli 52 miljoonaa euroa (50).

Sammon osuus Nordean vuoden 2013 nettotuloksesta oli 635 miljoonaa euroa (653). Nordean oman pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia (11,6) ja ydinvakavaraisuussuhde nousi ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 14,9 prosenttiin (13,1). Segmenttiraportoinnissa osuus Nordean tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Henkivakuutussegmentin tulos ennen veroja nousi 153 miljoonaan euroon (136). Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin sovellettavaa diskonttauskorkoa alennettiin 2,25 prosenttiin vuodelle 2014 ja 2,75 prosenttiin vuodelle 2015. Maksutulo kasvoi 9 prosenttia ja oli 1 063 miljoonaa euroa (977). Oman pääoman tuotto aleni 18,3 prosenttiin (28,5).

Sampo-konsernin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2013 yhteensä 17,9 miljardia euroa (18,2), josta korkosijoituksia oli 80 prosenttia (79), osakkeita 15 prosenttia (16) ja muita varoja 5 prosenttia (5).

Sampo-konsernilla oli 31.12.2013 pääomia 10 643 miljoonaa euroa (10 020). Pääomia kasvatti 1 425 miljoonan euron suuruinen laaja tulos vuodelta 2013 ja niitä alensi 756 miljoonan euron suuruinen osinko. Muut muutokset olivat pieniä.

Sampo-konsernin omat varat ylittivät viranomaisten vähimmäisvaatimukset 3 935 miljoonalla eurolla (3 379) vuoden 2013 lopussa ja ryhmittymän vakavaraisuussuhde oli 184,4 prosenttia (170,9).

 
Avainluvut
Sampo-konserni, 2013
Avainluvut
Sampo-konserni, 2013
Milj. € 2013 2012 Muutos-%
Tulos ennen veroja 1 668 1 622 3
Vahinkovakuutus 929 864 8
Osakkuusyhtiö (Nordea) 635 653 -3
Henkivakuutus 153 136 12
Omistusyhteisö (pl. Nordea) -45 -30 50
Tilikauden tulos 1 452 1 408 3
2013 2012 Muutos
Osakekohtainen tulos, euroa 2,59 2,51 0,08
Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos, euroa 2,54 3,37 -0,83
Osakekohtainen substanssi, euroa 22,15 17,38 4,77
Keskimääräinen henkilöstömäärä (FTE) 6 832 6 823 9
Konsernin vakavaraisuussuhde, % 184,4 170,9 13,5
Oman pääoman tuotto, % 13,8 19,9 -6,1

Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2012 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Tuloslaskelmaerien muuntamisessa käytetty keskimääräinen EUR-SEK-vaihtokurssi on 8,6522 ja taselukuihin sovellettu vuoden lopun vaihtokurssi 8,8591. Vuonna 2012 vastaavat vaihtokurssit olivat 8,7040 ja 8,5820.

Vuoden 2013 alussa voimaan tullut muutos Työsuhde-etuuksia koskevaan IAS 19:ään edellyttää kaikkien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamista välittömästi muihin laajan tuloslaskelman eriin eli ns. putkimenetelmästä luovuttiin ja rahoitusmeno määritettiin nettorahastointiin perustuen. Muutos vaikutti konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kirjaamiseen If-alakonsernissa. Siirtymävaiheessa putkimenetelmään liittyneet tilikauden 2011 lopun kertyneet realisoitumattomat tappiot, noin 126 miljoonaa euroa, pienensivät vertailuvuoden 2012 alkavan taseen omaa pääomaa. Vastaava määrä tilikauden 2012 lopussa oli 93 miljoonaa euroa. Siirtymisen jälkeiset muutokset kirjataan vuodesta 2013 alkaen (mukaan lukien 2012 vertailuluvut) muihin laajan tuloslaskelman eriin.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano