Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernitase, IFRS

Konsernitase, IFRS
Milj. e Liite 12/2013 12/2012
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 25 26
Sijoituskiinteistöt 12 125 122
Aineettomat hyödykkeet 13 752 771
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 14 7 282 7 049
Rahoitusvarat 10, 15, 16, 17, 18, 19 16 824 16 857
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 10, 20 4 616 3 833
Laskennalliset verosaamiset 21 68 78
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 28 422 580
Muut varat 25 1 676 1 729
Käteiset varat 10, 26 785 1 034
Varat yhteensä 32 576 32 079
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 28 13 427 13 925
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 29 4 610 3 832
Rahoitusvelat 10, 16, 17, 29 2 193 2 378
Laskennalliset verovelat 21 508 542
Varaukset 30 58 56
Eläkevelvoitteet 31 195 203
Muut velat 32 941 1 123
Velat yhteensä 21 933 22 059
Oma pääoma 34
Osakepääoma 98 98
Rahastot 1 531 1 531
Kertyneet voittovarat 8 175 7 496
Muut oman pääoman erät 840 896
Emoyhtiön omistajien osuus 10 643 10 020
Määräysvallattomien osuus - 0
Oma pääoma yhteensä 10 643 10 020
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 576 32 079
Muistiinpano
Lisää muistiinpano