Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin vakavaraisuus

Nordea Bank AB (publ):ia on käsitelty Sampo Oyj:n osakkuusyhtiönä 31.12.2009 lähtien. Sampo-konserni on luokiteltu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus lasketaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta.

Sampo-konsernin vakavaraisuus
Sampo-konsernin vakavaraisuus
Milj. € 31.12.2013 31.12.2012
Konsernitaseen oma pääoma 10 643 10 020
Toimialakohtaiset erät 1 274 1 285
Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -3 319 -3 160
Ryhmittymän omat varat, yhteensä 8 598 8 145
Omien varojen vaatimukset, yhteensä 4 663 4 767
Ryhmittymän vakavaraisuus 3 935 3 379
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde
(Omat varat suhteessa minimivaatimuksiin, %)
184,4 % 170,9 %

Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa minimivaatimukseen) oli joulukuun 2013 lopussa 184,4 prosenttia (170,9). Vakavaraisuussuhde parani Sampo-konsernin vahvan tuloskehityksen ansiosta. Aiempaa suurempaa osinko-olettamaa lukuun ottamatta muut muutokset olivat pieniä.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymää koskevien vakavaraisuussäädösten ohella Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja yhden vuoden horisontilla. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita nykyisellään vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 31.12.2013 oli 5 361 miljoonaa euroa (4 560) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) oli 9 417 miljoonaa euroa (8 197).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano