Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkivakuutusriskit

Henkivakuutustoiminnan riskit sisältävät vastuunvalintariskit sekä vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvän riskin. Vastuunvalintariskit sisältävät biometriset riskit, vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit sekä kustannusriskit.

Henkivakuutustoiminnan riskit

Biometriset riskit

Henkivakuutustoiminnan biometriset riskit syntyvät pääasiassa siitä, että vakuutetuille korvattaisiin enemmän kuolemantapaus-, työkyvyttömyys- tai sairauskulukorvauksia tai että eläkevakuutuksissa eläkkeitä tultaisiin maksamaan vakuutetuille pidempään (pitkäikäisyysriski) kuin yhtiö ennakoi vakuutusten hinnoitteluhetkellä. Tapauksia, joissa yksittäinen voimakkaasti vaikuttava tapahtuma tai tapahtumasarja aiheuttaa merkittävän eron toteutuneiden korvausten ja odotettujen maksujen välillä, kutsutaan katastrofiriskiksi.

Sopimusten pitkä duraatio ja se, että Mandatum Lifen oikeus korottaa vakuutusmaksuja on rajoitettu, kasvattaa biometrisiä riskejä. Mikäli vakuutusmaksut osoittautuvat riittämättömiksi eivätkä ne ole muutettavissa, vastuuvelkaa täydennetään odotettavissa olevaa tappiota vastaavalla määrällä.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita, Mandatum Life, 2013 ja 2012 -taulukossa esitetään Mandatum Lifen Suomen toiminnan riskiliikkeen tulos. Toteutuneen korvausmenon suhde laskuperusteiden mukaiseen korvausmenoon oli 79 prosenttia vuonna 2013 (82 prosenttia vuonna 2012). Taulukosta voi myös arvioida riskiliikkeen herkkyyttä. Esimerkiksi henkivakuutuksen osalta kuolevuuden kaksinkertaistuminen nostaisi maksetut korvaukset 16 miljoonasta eurosta 32 miljoonaan euroon.

Omalla vastuulla olevan liikkeen korvaussuhteita
Mandatum Life, 2013 ja 2012
2013 2012
Milj. € Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde Riskitulo Korvausmenot Korvaussuhde
Henkivakuutus 47,4 27,1 57 % 42,4 25,2 59 %
Kuolevuus 29,8 16,1 54 % 25,9 14,9 57 %
Sairastavuus ja työkyvyttömyys 17,6 11,0 62 % 16,5 10,3 62 %
Eläkevakuutus 57,5 55,5 97 % 57,7 57,3 99 %
Yksilöllinen eläke 9,1 9,8 108 % 9,5 10,1 106 %
Ryhmäeläke 48,4 45,7 94 % 48,2 47,2 98 %
Kuolevuus (pitkäikäisyys) 43,9 43,3 99 % 43,5 44,2 102 %
Työkyvyttömyys 4,5 2,4 52 % 4,7 3,0 64 %
Mandatum Life 104,8 82,6 79 % 100,1 82,5 82 %

Pitkäikäisyysriski on Mandatum Lifen biometrisistä riskeistä kriittisin. Laskuperustekorollinen ryhmäeläkekanta muodostaa suurimman osan pitkäikäisyysriskistä. Laskuperustekorolliset ryhmäeläkkeet ovat olleet uusilta jäseniltä pääosin suljettuja useiden vuosien ajan ja tämän vuoksi jäsenten keski-ikä on suhteellisen korkea, noin 69 vuotta. Sijoitussidonnaisten ryhmäeläkkeiden ja yksilöllisten eläkevakuutusten kannassa pitkäikäisyysriski ei ole niin merkittävä, sillä vakuutukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia ja niihin liittyvät henkivakuutukset kompensoivat pitkäikäisyysriskin.

Pitkäikäisyysriskin osalta vuotuista riskiliikkeen tulosta ja kuolleisuustrendiä analysoidaan säännöllisesti. Vastuuvelan osalta ryhmäeläkevakuutusten elinajan odotetta tarkistettiin vuonna 2002 ja vuonna 2007 tehtiin lisää muutoksia. Näiden muutosten jälkeen ryhmäeläkkeen kumulatiivinen kuolleisuus on ollut ylijäämäinen. Vuoden 2013 pitkäikäisyyden riskiliike oli ryhmäeläkkeen osalta 0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa vuonna 2012).

Henkivakuutuksen kuolevuusliike on voitollista. Merkittävimpänä kuolevuusliikkeen heikkenemiseen vaikuttavana riskinä nähdään mahdollinen pandemia.

Muiden biometristen riskien osalta riskiliike on ollut kokonaisuutena voitollista, vaikka eri riskien välillä on voimakasta vaihtelua. Työkyvyttömyys- ja sairauskuluvakuutuksissa riskiä pienentää pitkällä aikavälillä se, että yhtiöllä on oikeus korottaa vakuutusmaksuja olemassa olevien sopimusten osalta, mikäli vakuutuskorvausten määrässä tapahtuu epäsuotuisaa kehitystä.

Uusi sukupuolineutraali hinnoittelu on voimassa kaikissa uusissa yksityishenkilöiden ottamissa vakuutuksissa, joihin liittyy biometrisiä riskejä. Tämä aiheuttaa lisää tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta, vaikka muutoksilla ei odoteta olevan suurta vaikutusta riskiliikkeen tulokseen.

Mandatum Lifen vakuutuskanta on suhteellisen hyvin hajautunut, eikä sisällä merkittäviä riskikeskittymiä. Yhtiön ottamalla katastrofijälleenvakuutuksella pienennetään mahdollisten riskikeskittymien merkitystä entisestään.

Vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät riskit ja kustannusriski

Merkittävä vakuutusriski on myös vakuutuksenottajien käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät. Asiakkailla on oikeus lopettaa vakuutusmaksujen maksaminen (raukeamisriski) tai mahdollisuus lopettaa vakuutussopimus ennenaikaisesti (takaisinostoriski). Raukeamis- ja takaisinostomäärien pitäminen alhaisella tasolla on keskeinen menestystekijä erityisesti sijoitussidonnaisen liiketoiminnan kustannusliikkeen kannalta.

ALM-riskin kannalta takaisinostoriski ja raukeamisriski ovat vähemmän merkittäviä, koska Mandatum Lifessa yli 90 prosenttia laskuperustekorollisista vakuutuksista muodostuu eläkevakuutuksista, joissa takaisinosto on mahdollinen ainoastaan poikkeustapauksissa. ALM-riskin kannalta takaisinostoriski on näin ollen olennainen vain yksilöllisissä henkivakuutuksissa ja kapitalisaatiosopimuksissa, joiden vastuuvelan yhteismäärä on kuitenkin vain 6 prosenttia (237 miljoonaa euroa) laskuperustekorollisesta vastuuvelasta. Vastuuvelan täydennyksiä ei myöskään makseta takaisinoston yhteydessä, mikä osaltaan pienentää laskuperustekorolliseen kantaan liittyvää takaisinostoriskiä. Takaisinosto- ja raukeamisriskit otetaan huomioon yhtiön ALM-riskianalyyseissä.

Yhtiö on altistunut lisäksi kustannusriskille, joka on riski siitä, että tulevat liikekulut ylittävät vakuutusten hinnoittelussa oletetun tason. Kustannusriskiä lisää se, että vakuutusten ehtoja ja vakuutusmaksuja ei useimmiten voida muuttaa merkittävästi vakuutuksen elinkaaren aikana. Keskeisenä haasteena on vakuutusten hoitamiseen liittyvien prosessien kustannusten ja moninaiseen IT-arkkitehtuuriin liittyvien kustannusten pitäminen tehokkaalla tasolla. Vuonna 2013 kustannusliikkeen tulos oli 14,2 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vuonna 2012). Mandatum Life ei jaksota vakuutusten hankintakuluja.

Vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvä riski

Vastuuvelan diskonttauskorkoon liittyvä riski on merkittävin vastuuvelan riittävyyteen liittyvä riski. Sopimuksiin sisältyvä laskuperustekorko on päätetty koko sopimusajalle. Tämän johdosta markkinakorkojen ja odotettujen sijoitustuottojen laskiessa saatetaan joutua tilanteeseen, jossa vastuuvelkaa on täydennettävä.

Suurimmassa osassa laskuperustekorkoon pohjautuvista sopimuksista laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttauskorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 75 miljoonalla eurolla vuonna 2013 (71 miljoonaa euroa vuonna 2012). Lisäksi 44 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2014 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,25 prosenttiin ja 26 miljoonaa euroa on varattu vuoden 2015 osalta vastuuvelan laskuperustekorkovaatimuksen alentamiseksi 2,75 prosenttiin, eli Mandatum Life on täydentänyt vastuuvelkaa 146 miljoonan euron suuruisella korkotäydennyksellä.

Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 2013 ‑taulukossa esitetään kuhunkin vakuutuslajiin ja laskuperustekorkoon liittyvät vastuuvelat ja kunkin luokan vastuuvelan muutos vuonna 2013.

 
Vastuuvelan muutoksen analyysi ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Mandatum Life, 2013
Milj. € Velka
2012
Maksut Korvaukset Kuormitus-
tulo
Takuu-
tuotot
Asiakas-
hyvitykset
Muut Velka
2013
Osuus %
Mandatum Life, emoyhtiö
Sijoitussidonnainen yhteensä 3 699 880 -323 -52 0 0 271 4 475 52
Yksilöllinen eläkevakuutus 894 81 -8 -13 0 0 60 1 014 12
Henkivakuutus 1 301 311 -144 -14 0 0 75 1 530 18
Kapitalisaatiosopimukset 1 140 430 -166 -18 0 0 103 1 489 17
Ryhmäeläkevakuutus 364 57 -5 -6 0 0 33 442 5
Laskuperustekorollinen ja muut yhteensä 4 052 156 -394 -36 139 3 -11 3 910 46
Ryhmäeläkevakuutus 2 411 64 -188 -7 80 3 -28 2 335 27
Laskuperustekorko 3,5 % 2 321 53 -181 -6 77 2 -53 2 213 26
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 90 11 -6 -1 3 0 25 122 1
Yksilöllinen eläkevakuutus 1 216 21 -156 -6 51 0 16 1 141 13
Laskuperustekorko 4,5 % 1 015 14 -125 -5 44 0 2 945 11
Laskuperustekorko 3,5 % 157 4 -22 -1 5 0 9 153 2
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 44 2 -9 -0 1 0 6 43 1
Yksilöllinen henkivakuutus 253 32 -36 -10 8 0 -14 233 3
Laskuperustekorko 4,5 % 72 5 -8 -2 3 0 -2 68 1
Laskuperustekorko 3,5 % 121 11 -15 -4 4 0 -7 109 1
Laskuperustekorko 2,5 % tai
0,0 %
61 17 -13 -6 1 0 -4 56 1
Kapitalisaatiosopimukset 6 0 -1 0 0 0 -1 4 0
Laskuperustekorko 3,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6 0 -1 0 0 0 -1 4 0
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys 118 0 0 0 0 0 28 146 2
Tuleva jälleenvakuutus 2 4 -1 0 0 0 0 6 0
Muu velka 47 34 -12 -12 1 0 -12 45 1
Mandatum Life, emoyhtiö yhteensä 7 751 1 036 -716 -88 139 3 260 8 385 98
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 153 32 -25 -3 1 0 2 159 2
Sijoitussidonnainen 134 29 -22 -2 0 0 3 142 2
Muut 19 3 -3 -1 1 0 -1 18 0
Mandatum Life, konserni yhteensä 7 904 1 068 -741 -91 139 3 262 8 544 100

Sijoitussidonnaisiin sopimuksiin perustuva liiketoiminta on ollut Mandatum Lifen painopistealueena vuodesta 2001 alkaen. Siitä lähtien sijoitussidonnainen vastuuvelka on kasvanut ja keskimääräinen vastuuvelkojen vuosittainen kasvu on ollut 26 prosenttia. Liiketoiminnan luonteen vuoksi vuosittainen vaihtelu on suhteellisen suurta.

Laskuperustekorollinen vastuuvelka on sen sijaan laskussa. Erityisesti ovat pienentyneet ne vastuuvelan osat, joissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia tai 3,5 prosenttia. Yhteensä laskuperustekorollinen vastuuvelka aleni 143 miljoonaa euroa, pitäen sisällään korkotäydennyksen 28 miljoonan euron nousun.

Sijoitussidonnainen vastuuvelka ylitti laskuperustekorollisen vastuuvelan vuonna 2013.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys, Mandatum Life, 2004–2013 -kuvassa esitetään Mandatum Lifen vastuuvelan rakenteen ja määrän kehitys.

Laskuperustekorollisen ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan kehitys
Mandatum Life, 2004–2013
Milj. €

Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta, Mandatum Life, 31.12.2013 -taulukossa esitetään henkivakuutuksen vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ja duraatio. Vastuuvelan herkkyys erilaisten diskonttauskorkojen muutoksille on arvioitavissa taulukon duraatioiden avulla.

 
Vakuutus- ja sijoitussopimusten oletettu erääntyminen ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Mandatum Life, 31.12.2013
Milj. € Duraatio 2014-
2015
2016-
2017
2018-
2022
2023-
2027
2028-
2032
2033-
2037
2038
-
Mandatum Life, emoyhtiö
Sijoitussidonnaiset velat yhteensä 8,6 759 688 1 254 884 785 357 429
Yksilöllinen eläkevakuutus 11,4 66 112 257 234 196 143 172
Henkivakuutus 7,6 327 279 432 286 235 111 106
Kapitalisaatiosopimukset *) 7,2 336 255 448 264 280 49 74
Ryhmäeläkevakuutus 11,3 29 42 117 100 74 54 77
Laskuperustekorolliset ja muut velat yhteensä 8,6 870 699 1 280 867 589 395 604
Ryhmäeläkevakuutus 10,0 383 353 752 576 423 305 477
Laskuperustekorko 3,5 % 10,0 362 338 724 554 406 292 453
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 9,9 21 15 28 21 17 13 24
Yksilöllinen eläkevakuutus 6,4 302 278 430 230 122 55 57
Laskuperustekorko 4,5 % 6,4 251 230 368 198 101 44 48
Laskuperustekorko 3,5 % 6,4 39 38 50 26 18 9 7
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 5,8 12 10 12 6 3 2 2
Henkivakuutus 9,9 49 52 73 50 38 32 67
Laskuperustekorko 4,5 % 10,8 16 14 22 16 12 12 28
Laskuperustekorko 3,5 % 10,2 20 22 35 24 19 15 30
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 7,8 12 16 17 9 7 5 9
Kapitalisaatiosopimukset *) 6,9 1 0 1 1 1 0 0
Laskuperustekorko 3,5 % 0,0 0 0 0 0 0 0 0
Laskuperustekorko 2,5 % tai 0,0 % 6,9 1 0 1 1 1 0 0
Tulevien asiakashyvitysten vastuu 1,0 0 0 0 0 0 0 0
Korkotäydennys 3,3 89 13 21 11 5 3 3
Tuleva jälleenvakuutus 0,5 6 0 0 0 0 0 0
Muut velat 1,0 41 3 2 0 0 0 0
Mandatum Life, emoyhtiö yhteensä 8,6 1 629 1 386 2 534 1 751 1 374 752 1 033
Tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE 15 17 38 16 27 9 37
Sijoitussidonnaiset velat 12 13 32 14 26 9 37
Muut velat 4 3 7 2 1 0 0
Mandatum Life, konserni yhteensä 1 644 1 403 2 572 1 767 1 401 761 1 070
*) Sijoitussopimukset

Henkivakuutustoiminnan riskien hallinta

Henkivakuutuksien biometrisiä riskejä rajoitetaan huolellisella vastuunvalinnalla, riskejä ja kustannuksia vastaavalla hinnoittelulla, myönnettävien turvien suuruuden rajoituksilla sekä jälleenvakuutuksella.

Jälleenvakuutuksella rajoitetaan yksittäisiä kuolevuus- ja pysyvän työkyvyttömyyden riskejä. Hallitus päättää vuosittain suurimmista omalla vastuulla pidettävistä korvausmääristä. Mandatum Lifessa tämä määrä on 1,5 miljoonaa euroa vakuutettua kohden. Mahdollisten katastrofien vaikutusten pienentämiseksi Mandatum Life osallistuu suomalaisten henkivakuutusyhtiöiden yhdessä ottamaan katastrofijälleenvakuutukseen.

Vakuutusriskeihin liittyvä vastuunvalinta on osa Mandatum Lifen päivittäistä toimintaa. Mandatum Lifen vastuunvalintapolitiikassa on määritetty periaatteet riskin valinnalle ja limiitit vakuutettaville summille. Vastuunvalintapolitiikassa määritettyjen periaatteiden ja limiittien noudattamista valvotaan jatkuvasti.

Riskiliikkeen tulosta seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain perusteellisesti. Yhtiö mittaa riskinvalinnan tehokkuutta ja hinnoittelun riittävyyttä keräämällä tietoa toteutuneesta korvausmenosta kultakin tuote- ja riskialueelta. Toteutunutta korvausmenoa verrataan vakuutusmaksuja asetettaessa oletettuihin ennusteisiin kunkin eri riskiturvan osalta.

Vastuuvelkaa analysoidaan ja mahdollisia täydennystarpeita arvioidaan säännöllisesti. Vastuuvelkaan liittyvät oletukset tarkistetaan vuosittain. Vastuiden riittävyyttä testataan neljännesvuosittain. Näihin vastuuvelan riittävyystesteihin ja riskiliikkeen analyyseihin perustuen asetetaan hinnat uusille vakuutussopimuksille sekä päivitetään vastuunvalintapolitiikka ja vastuuvelan laskennassa käytettävät oletukset. Mandatum Lifen hallitus arvioi ja hyväksyy vuosittain tariffit ja hinnat, jälleenvakuuttamista koskevat periaatteet sekä vastuuvelan määräytymisperiaatteet.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano