Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Vastapuoliriskit

Sampo-konserni altistuu vastapuoliriskeille johdannaisten ja jälleenvakuutussopimuksien kautta. Riski toteutuu, kun sopimusten vastapuolet eivät pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan Sampo-konsernin yhtiöitä kohtaan.

Vastapuoliriskit

Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvä luottotappioriski syntyy jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta. Tämä riski koskee pääasiassa If Vahinkovakuutusta, koska jälleenvakuutuksen käyttö Mandatum Lifessa on vähäistä.

Johdannaisten osalta tilanne on päinvastainen. Mandatum Life ja emoyhtiö Sampo Oyj ovat maturiteetiltaan pidempien korkojohdannaisten aktiivisia käyttäjiä ja täten myös lähtökohtaisesti alttiimpia johdannaisvastapuolten luottoriskille kuin If Vahinkovakuutus, joka käyttää pääasiassa lyhytaikaisia valuuttajohdannaisia.

Luottoriskiä syntyy lisäksi vakuutusasiakkailta tai muista liiketoimista aiheutuneista saamisista. Asiakkaiden vakuutusmaksusaamisista syntyvät luottoriskit ovat yleisesti ottaen hyvin vähäisiä, koska maksun saamatta jääminen johtaa yleensä vakuutusturvan peruuttamiseen. Myös muihin liiketoimiin liittyvistä saamisista syntyvä luottoriski on Sampo-konsernissa vähäinen.

Tarkempi erittely jälleenvakuutussaamisista ja jälleenvakuuttajien osuudesta korvausvastuusta If Vahinkovakuutuksessa 31.12.2013 on esitetty luottokelpoisuusluokittain Jälleenvakuutussaatavat, If Vahinkovakuutus, 31.12.2013 ja 31.12.2012 ‑taulukossa. Taulukossa ei ole mukana 140 miljoonan euron (157 miljoonaa euroa vuonna 2012) suuruista erää, joka liittyy lähinnä captive-ratkaisuihin ja lakisääteisiin pooleihin.

Jälleenvakuutussaatavat
If Vahinkovakuutus, 31.12.2013 ja 31.12.2012
31.12.2013 31.12.2012
Luokitus Yhteensä, milj. € % Yhteensä, milj. € %
AAA 0 0 % 0 0 %
AA+ - A- 286 97 % 446 97 %
BBB+ - BBB- 5 2 % 5 1 %
BB+ - C 0 0 % 0 0 %
D 0 0 % 0 0 %
Luokittelematon 4 1 % 7 2 %
Yhteensä 295 100 % 458 100 %

Kymmenen suurinta yksittäistä jälleenvakuutussaatavaa olivat yhteensä 281 miljoonaa euroa, mikä vastaa 65 prosenttia kaikista saatavista. Suurin yksittäinen jälleenvakuuttaja on Munich Re (AA‑), jonka osuus oli 22 prosenttia kaikista jälleenvakuutussaatavista.

Annetun jälleenvakuutuksen maksujen kokonaismäärä oli 78,5 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 100 prosenttia liittyi jälleenvakuutusvastapuoliin, joiden luottoluokitus oli vähintään A-.

Mandatum Lifessa jälleenvakuutusjärjestelyiden merkitys on vähäinen ja siten jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvien luottoriskien määrä on merkityksetön.

Vastapuoliriskien hallinta

Sampo-konsernissa johdannaissopimusten vastapuoliriski syntyy muiden markkinariskien hallinnan tuloksena. Riskin pienentämiseksi käytetään kahdenvälisiä ISDA- ja CSA-sopimuksia. Näitä käytetään erityisesti Sampo Oyj:ssä ja Mandatum Lifessa, joissa käytetään aktiivisesti pitkäaikaisia johdannaissopimuksia.

Jälleenvakuuttajaan liittyvät luottoriskit arvioidaan jälleenvakuutussopimuksia tehtäessä ja jälleenvakuutussaamisten luottoriskiä seurataan jatkuvasti.

Jälleenvakuutustoiminnan luottoriskin rajaamiseksi ja valvomiseksi If Vahinkovakuutuksessa noudatetaan jälleenvakuutuksen luottoriskipolitiikkaa, jossa asetetaan vaatimukset jälleenvakuuttajien luottokelpoisuusluokitusten minimitasolle ja vastuun enimmäismäärälle yksittäistä jälleenvakuuttajaa kohden. Luottoluokituslaitosten luokituksia käytetään jälleenvakuuttajien luottokelpoisuuden arvioinnin tukena samoin kuin sijoitustoiminnan luottoriskien arvioinnissa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano