Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sijoitusallokaatiot ja -tuotot

Sampo-konsernin sijoitusten kokonaismäärä 31.12.2013 oli 17 878 miljoonaa euroa (18 164 miljoonaa euroa vuonna 2012). Sijoitussalkkujen kehitys, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013 ja 31.12.2012 -kuvassa esitetään sijoitussalkkujen allokaatiot omaisuuslajeittain If Vahinkovakuutuksessa, Mandatum Lifessa sekä Sampo Oyj:ssä vuosien 2013 ja 2012 lopussa.

Sijoitussalkkujen kehitys
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013 ja 31.12.2012

Sampo Oyj:llä on maksuvalmiussalkku, joka koostuu pääasiassa rahamarkkinainstrumenteista, sekä pitkäaikainen salkku, joka sisältää tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeeseen laskemia heikomman etuoikeuden lainoja. Mandatum Lifen Baltian tytäryhtiö on sisällytetty Mandatum Lifen sijoituksiin osakeomistuksena kaikissa riskienhallintaosion taulukoissa ja kuvissa.

Mandatum Lifen ja If Vahinkovakuutuksen vastuuvelat ja riskinottohalukkuudet poikkeavat toisistaan, minkä seurauksena yhtiöiden sijoitusomaisuuksien rakenteet ja niihin liittyvät riskit ovat usein erilaiset mikä näkyy myös yhtiöiden sijoitustuotoissa. Mandatum Lifen sijoitustuotot ja tuottojen vaihtelu ovat keskimäärin olleet korkeampia kuin If Vahinkovakuutuksen. Sijoitustuottojen historiallinen kehitys esitetään Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 2004–2013 ‑kuvassa.

Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin
If Vahinkovakuutus, 2004–2013
%
Vuosittaiset sijoitustuotot markkina-arvoin
Mandatum Life, 2004–2013
%

Vuonna 2013 Sampo-konsernin painotettu keskimääräinen sijoitustuotto kaikista sijoitussalkuista yhteensä (Sampo Oyj mukaan luettuna) oli 7,8 prosenttia (7,3 prosenttia vuonna 2012).

If Vahinkovakuutuksen, Mandatum Lifen, Sampo Oyj:n ja Sampo-konsernin sijoitusten tarkemmat allokaatiot ja keskimääräinen korkosijoitusten maturiteetti esitetään Sijoitusten allokaatio, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa.

Sijoitusten allokaatio
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life, Sampo Oyj ja Sampo-konserni, 31.12.2013
If Vahinkovakuutus Mandatum Life Sampo Oyj Sampo-konserni
Omaisuuslaji Mark-
kina-
arvo, milj. €
Osuus Keski-
määräinen maturi-
teetti, vuotta
Mark-
kina-
arvo, milj. €
Osuus Keski-
määräinen maturi-
teetti, vuotta
Mark-
kina-
arvo, milj. €
Osuus Keski-
määräinen maturi-
teetti, vuotta
Mark-
kina-
arvo, milj. €
Osuus Keski-
määräinen maturi-
teetti, vuotta
KORKOSIJOITUKSET
YHTEENSÄ
10 272 88 % 2,2 3 228 59 % 2,2 677 89 % 0,4 14 177 79 % 2,1
Rahamarkkina-
sijoitukset ja kassavarat
873 7 % 0,2 551 10 % 0,4 637 84 % 0,2 2 060 12 % 0,3
Valtioiden joukkovelka-
kirjalainat
1 855 16 % 2,9 727 13 % 2,2 0 0 % 0,0 2 582 14 % 2,7
Muut joukkovelka-
kirjalainat, rahastot ja lainat
7 544 65 % 2,2 1 933 35 % 2,7 39 5 % 0,0 9 516 53 % 2,3
Katetut jvk-lainat 3 237 28 % 1,9 125 2 % 2,2 0 0 % 0,0 3 362 19 % 1,9
Investment grade -jvk-lainat ja lainat 2 399 21 % 2,0 650 12 % 1,5 0 0 % 0,0 3 050 17 % 1,9
High-yield -jvk-lainat ja lainat 1 643 14 % 3,2 949 17 % 3,1 11 1 % 2,7 2 603 15 % 3,2
Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 2 188 2 % 2,2 54 1 % 3,0 29 4 % 3,7 271 2 % 2,5
Heikomman etuoikeuden lainat / Tier 1 77 1 % 1,0 155 3 % 5,0 0 0 % 0,0 233 1 % 3,6
Suojaukset - Koronvaihto-
sopimus
-1 0 % - -1 0 % - 0 0 % - -2 0 % -
Vakuutus-
kirjalainat
0 0 % 0,0 18 0 % 1,3 0 0 % 0,0 18 0 % 1,3
OSAKKEET YHTEENSÄ 1 283 11 % - 1 448 27 % - 18 2 % - 2 749 15 % -
Suomi 1 0 % - 647 12 % - 18 2 % - 665 4 % -
Pohjoismaat 948 8 % - 0 0 % - 0 0 % - 948 5 % -
Muut maat 335 3 % - 801 15 % - 0 0 % - 1 136 6 % -
MUUT OMAISUUS-
LAJIT YHTEENSÄ
113 1 % - 761 14 % - 13 2 % - 887 5 % -
Kiinteistöt 92 1 % - 194 4 % - 2 0 % - 288 2 % -
Pääomarahasto-
sijoitukset
21 0 % - 221 4 % - 11 1 % - 253 1 % -
Hyödykkeet 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % - 0 0 % -
Vaihtoehtoiset 0 0 % - 345 6 % - 0 0 % - 345 2 % -
KAUPANKÄYNTI-
TARKOITUKSESSA TEHDYT JOHDANNAISET
-3 0 % - 16 0 % - 53 7 % 0,0 66 0 % -
OMAISUUSLAJIT YHTEENSÄ 11 666 100 % - 5 452 100 % - 760 100 % - 17 878 100 % -
Valuuttapositio, brutto 80 - - 539 - - 148 - - 767 - -

Emoyhtiö Sampo Oyj:n sijoitussalkku on luonteeltaan likviditeettivaranto sisältäen lähinnä lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja ja näin ollen siihen liittyvät markkinariskit ovat rajalliset. Emoyhtiön markkinariskeistä merkittävimmät ovat bruttovelasta ja likviditeettivarannosta aiheutuva korkoriski sekä bruttovelan jälleenrahoitusriski. Suurin osa emoyhtiön velasta on sidottu lyhyisiin viitekorkoihin käytettyjen koronvaihtosopimusten johdosta. Tämä vähentää koko konsernin korkoriskiä, sillä vaikka alhaiset korot pitkällä aikavälillä pienentäisivät tytäryhtiöiden sijoitustuottoja, olisivat emoyhtiön korkokulut myös tällöin alhaisemmat.

Korkosijoitukset ja noteeratut osakesijoitukset muodostavat suurimman osan tytäryhtiöiden sijoitussalkuista. Korkosijoituksiin kuuluvat rahamarkkinasijoitukset, käteinen ja valtioiden velkakirjat toimivat myös likviditeettipuskurina. Korkosijoitusten keskimääräinen maturiteetti oli If Vahinkovakuutuksessa 2,2 vuotta ja Mandatum Lifessa 2,2 vuotta. Molemmissa yhtiöissä maturiteetti on pidempi kuin duraatio (Korko- ja valuuttariski -osio), sillä korkosijoitukset sisältävät vaihtuvakorkoisia velkakirjalainoja.

Sekä If Vahinkovakuutus että Mandatum Life altistuvat pääosin korko- ja valuuttariskeille (yleiset markkinariskit) sekä osake- ja spread-riskeille.

Lisäksi If Vahinkovakuutuksella ja Mandatum Lifella on kiinteistösijoituksia, noteeraamattomia osakesijoituksia (pääosin pääomarahastosijoituksia) sekä vaihtoehtoisia sijoituksia. Sijoituspolitiikoissa on määritetty maksimipainot näille omaisuuslajeille ja tuotteille. Vuoden 2013 lopussa näiden sijoitusten yhdistetty osuus Sampo-konsernin yhteenlasketusta sijoitusomaisuudesta oli 5,0 prosenttia. If Vahinkovakuutuksessa vastaava osuus oli 1,0 prosenttia ja Mandatum Lifessa 13,9 prosenttia. Näitä omaisuuslajeja hoitavat pääosin ulkopuoliset omaisuudenhoitajat. Poikkeuksena tästä on konsernin kiinteistösalkku, josta vastaa Sampo-konsernin kiinteistöyksikkö. Kiinteistösalkkuun kuuluu suoria kiinteistösijoituksia, epäsuoria sijoituksia kiinteistörahastoihin sekä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja velkainstrumentteja.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano