Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2013 velkarahoitusta 2 027 miljoonaa euroa (2 162) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä pankkitalletukset mukaan lukien 980 miljoonaa euroa (1 048). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, rahamarkkinainstrumentit sekä 350 miljoonaa euroa tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemia pääomalainoja. Vuoden 2013 aikana nettovelka aleni 65 miljoonaa euroa 1 048 miljoonaan euroon (1 113). Sampo Oyj:n bruttovelka oli 29 prosenttia (32) yhtiön omasta pääomasta.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2013 olleet rahoitusvelat koostuivat 1 720 miljoonan euron (1 710) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista ja 308 miljoonan euron (451) arvoisista liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista. Sampo Oyj:n velan keskikorko 31.12.2013 oli 2,26 prosenttia (2,33).

Sampo Oyj osti takaisin 28.5.2013 eräpäivältään 16.9.2013 olevaa, 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista senioriehtoista lainaansa nimellisarvoltaan 3 391 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta. Samanaikaisesti Sampo laski liikkeelle kaksi 2 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruista senioriehtoista, vakuudetonta vaihtuvakorkoista velkakirjaa, joiden eräpäivät ovat 28.5.2015 ja 29.5.2018. Senioriehtoisesta, vakuudettomasta vaihtuvakorkoisesta 4 000 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisesta lainasta jäljelle jäänyt 609 miljoonan Ruotsin kruunun osuus erääntyi 16.9.2013.

If Skadeförsäkring Holding Ab (publ):n suomalainen tytäryhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy lunasti 2.4.2013 lainan ehtojen mukaisesti 65 miljoonan euron pääomalainan, joka oli laskettu liikkeelle 29.11.2002.

If Skadeförsäkring Holding Ab (publ):n suomalainen tytäryhtiö If Vahinkovakuutusyhtiö Oy laski 20.6.2013 liikkeelle 90 miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Vaihtuvakorkoisen pääomalainan ensimmäinen mahdollinen lunastuspäivä on 26.11.2018.

 
Liikkeelle lasketut velkainstrumentit
Sampo Oyj, 31.12.2013
Velkainstrumentti Korkokuponki Swap Kokonaiskorko Eräpäivä
Senior Bond 300 milj. euroa 3,2500 % - 3,0377 % 3.10.2014
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3M + 0,75 % - 1,8450 % 28.5.2015
Senior Bond 300 milj. euroa 4,2500 % Euribor3M +
1,4727 %
1,6917 % 22.2.2016
Senior Bond 500 milj. euroa 4,2500 % Euribor3M +
2,7910 %
3,0180 % 27.2.2017
Senior Bond 2 000 milj. SEK Stibor3M + 1,45 % - 2,5450 % 29.5.2018
Yritystodistukset 308 milj. euroa Euribor + marginaali 0,8300 % 3M
Julkinen velka 1 855 milj. euroa 2,2446 %
Private Placements 172 milj. euroa 2,3685 %
Yhteensä 2 027 milj. euroa 2,2551 %

Tasapainottaakseen konsernitason riskejä Sampo Oyj sitoo velkarahoituksensa lyhyisiin korkoihin ja laskee liikkeeseen velkansa euromääräisenä tai Ruotsin kruunumääräisenä. Tavoitellun velkarakenteen saavuttamiseksi käytetään koronvaihtosopimuksia. Nämä johdannaiset arvostetaan tuloslaskelmassa käypään arvoon, vaikka ne taloudellisesti vastaavat velkojen maturiteetteja. Tämän seurauksena Sampo Oyj säilyttää joustavuuden tarpeen vaatiessa säätää johdannaispositiotaan, mutta hintana on Omistusyhteisö-segmentin rahoituskulujen lisääntynyt heilahtelu.

Sampo Oyj:n pääasiallisena tavoitteena on ylläpitää hajautettua velkarakennetta, suhteellisen matalaa velkaantumisastetta ja vahvaa likviditeettiä, jotta yhtiö kykenee järjestämään rahoitusta strategisiin hankkeisiin tarpeen mukaan. Vahva likviditeetti ja kyky hankkia rahoitusta ovat keskeisiä tekijöitä Sampo-konsernin strategisen joustavuuden ylläpidossa.

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano