Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Riskienhallintaprosessin näkymät

Sampo-konsernin yhtiöt kehittävät riskienhallintaprosessejaan jatkuvasti. Tämä kehitystyö perustuu sekä sisäisiin tarpeisiin että viranomaisvaatimuksiin, joista merkittävin tekijä on viime vuosina ollut Solvenssi II -vaatimukset.

If Vahinkovakuutuksen sisällä aloitettiin vuonna 2007 erillinen projekti, jonka tarkoituksena on varmistaa, että If Vahinkovakuutus on valmiina Solvenssi II:n tuomiin vaatimuksiin niiden astuessa voimaan. Projekti on sisältänyt yksityiskohtaisen arvioinnin If Vahinkovakuutuksen hallintomallista, sisäisen valvonnan rakenteesta, riskienhallinnan järjestelmästä, tiedonkeruusta sekä sisäisen pääomitusmallin kehityksestä. Projekti saatiin päätökseen vuonna 2012 ja vastuut siirrettiin linjaorganisaatiolle. Mandatum Life on myös kehittänyt omia prosessejaan vastaavalla tavalla kuluneiden vuosien aikana.

If Vahinkovakuutuksen tavoitteena on saada osittainen sisäinen malli hyväksytyksi, kun Solvenssi II -säännöstö astuu voimaan. Mandatum Life tulee todennäköisesti käyttämään viranomaissäännösten mukaista standardimallia ulkoisten vakavaraisuusvaatimusten laskemiseen, vaikka sillä on käytössään myös oma sisäinen lähestymistapansa riskien ja pääomituksen arviointiin.

Paikallisille valvontaviranomaisille on annettu yleiset toimintaohjeet viivästynyttä Solvenssi II -säännöstöä ja sen EU-alueen täytäntöönpanoa odotettaessa. Toimintaohjeet koskevat valvontaa siitä, kuinka vakuutusyhtiöt valmistautuvat Solvenssi II:n käyttöönottoon hallintomallin, ennakoivan riskien arvioinnin, viranomaisraportoinnin sekä sisäisten mallien esihakemusten osalta. Vaikka If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life ovat hyvin valmistautuneita näillä osa-alueilla, yhtiöt kehittävät edelleen prosessejaan täyttääkseen kaikki Solvenssi II:n vaatimukset niiden voimaan tullessa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano