Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Operatiiviset riskit

Sampo-konsernissa operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion riskiä, joka aiheutuu puutteellisista tai virheellisistä prosesseista tai järjestelmistä, henkilöstöstä tai ulkoisista tapahtumista.

Operatiivinen riski voi toteutua välittömänä, lisäkustannuksista tai menetetyistä tuotoista aiheutuvana, negatiivisena vaikutuksena taloudelliseen tulokseen. Pidemmällä aikavälillä operatiiviset riskit voivat toteutua esimerkiksi maineen ja asiakkaiden menetyksenä, mikä vaarantaa yhtiön kyvyn harjoittaa liiketoimintaa strategiansa mukaisesti. Nämä välittömät ja pidemmän aikavälin operatiivisten riskien vaikutukset johtuvat yleisesti joko ulkoisista tai sisäisistä riskitekijöistä. Konserniyhtiöiden yhtiökohtaiset riskilähteet aiheuttavat tapahtumia, joilla voi olla negatiivinen vaikutus eri prosesseihin, henkilöstöön tai fyysiseen omaisuuteen.

Operatiiviset riskit

Sampo-konsernissa emoyhtiö Sampo Oyj on asettanut seuraavat operatiivisten riskien hallinnan tavoitteet tytäryhtiöilleen:

  • varmistaa samanaikaisesti toimintojen tehokkuus ja laatu;
  • varmistaa, että toiminnot noudattavat lakeja ja säännöksiä; sekä
  • varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Jokainen yhtiö on vastuussa operatiivisten riskien hallinnan järjestämisestä edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin yhtiön liiketoimintojen erityispiirteet huomioiden.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano