Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tunnusluvut

Tunnusluvut
Konsernin yhteiset tunnusluvut 2013 2012 2011 2010 2009
Voitto ennen veroja Milj. e 1 668 1 622 1 228 1 320 825
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin) % 13,8 19,9 7,7 21,8 55,7
Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 7,0 9,3 3,7 10,0 18,6
Omavaraisuusaste % 32,7 31,3 29,7 29,8 28,6
Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj. e 3 934 3 379 1 892 3 038 2 315
Konsernin vakavaraisuussuhde ¹) % 184,4 170,9 138,6 167,1 158,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 832 6 823 6 874 6 914 7 311
Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 4 768 4 698 4 414 4 189 3 888
Vakuutusmaksutuotot Milj. e 4 505 4 363 4 094 3 894 3 643
Voitto ennen veroja Milj. e 929 864 636 707 644
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 24,4 36,9 12,4 39,8 53,2
Riskisuhde ²) % 65,4 65,9 68,4 69,1 68,0
Toimintakulusuhde ²) % 22,8 23,0 23,5 23,7 24,1
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 71,4 72,0 74,7 75,6 74,6
Liikekulusuhde ²) % 16,8 16,9 17,3 17,2 17,6
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 88,1 88,9 92,0 92,8 92,1
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) *) Milj. e 3 601 3 359 3 080 3 373 2 943
Vastuuvelasta (IFRS) *) % 37,9 34,1 34,2 38,2 36,3
Vastuunkantokyky *) % 80,8 74,6 72,4 79,5 77,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 6 238 6 225 6 299 6 392 6 807
*) Perustuvat If-alakonsernin tilinpäätökseen.
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Milj. e 1 068 983 854 1 117 809
Voitto ennen veroja Milj. e 153 136 137 142 121
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 18,3 28,5 -11,7 36,2 97,6
Liikekustannussuhde % 106,6 113,9 109,1 112,1 111,0
Vakavaraisuuspääoma (IFRS) Milj. e 1 401 1 389 1 046 1 335 927
Vastuuvelasta (IFRS) % 27,6 27,6 20,9 25,7 18,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 541 545 521 470 450
Omistusyhteisön tunnusluvut
Voitto ennen veroja Milj. e 589 623 456 474 36
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 53 53 54 52 54
Osakekohtaiset tunnusluvut 2013 2012 2011 2010 2009
Osakekohtainen tulos euro 2,59 2,51 1,85 1,97 1,14
Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan tuloksen erät euro 2,54 3,37 1,22 3,22 5,88
Osakekohtainen oma pääoma euro 19,01 17,89 15,93 15,83 13,56
Osakekohtainen substanssi euro 22,15 17,38 14,05 17,79 14,63
Osakekohtainen osinko ³) euro 1,65 1,35 1,20 1,15 1,00
Osinko/tulos % 63,7 53,8 64,9 58,4 87,7
Efektiivinen osinkotuotto % 4,6 5,5 6,3 5,7 5,9
Hinta/voitto -suhde (PE-luku) 13,8 9,7 10,4 10,2 14,9
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 560 000 560 000 560 000 561 282 561 282
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 560 000 560 000 560 863 561 321 561 370
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 560 000 560 000 560 863 561 321 561 370
Osakekannan markkina-arvo Milj. e 20 003 13 630 10 735 11 254 9 553
A-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 558 800 558 800 558 800 560 082 560 082
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 558 800 558 800 559 663 560 121 560 170
Osakkeiden painotettu keskim. lkm laimentavat osakkeet huomioituna 1 000 kpl 558 800 558 800 559 663 560 121 560 170
Painotettu keskim. kaupantekokurssi euro 31,05 21,43 20,63 18,46 13,84
Antioikaistu ylin kurssi euro 35,92 25,04 23,90 20,71 17,72
Antioikaistu alin kurssi euro 25,04 17,91 16,85 16,13 8,63
Antioikaistu viimeinen kaupantekokurssi euro 35,72 24,34 19,17 20,05 17,02
Osakkeen pörssivaihto tilikaudella 1 000 kpl 188 402 252 821 399 759 381 863 452 367
Osakkeen suhteellinen pörssivaihto % 33,7 45,2 71,4 68,2 80,8
B-sarja:
Osakkeiden antioikaistu lkm 31.12. 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lkm 1 000 kpl 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
¹) Nordean tultua Sammon osakkuusyhtiöksi 31.12.2009 muuttui Sampo-konserni rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymien valvonnasta annetun lain (2004/699) mukaiseksi rahoitus- ja vakuutusyritysryhmittymäksi. Konsernin vakavaraisuus lasketaan lain kolmannen luvun mukaisesti. Vakavaraisuus on Finanssivalvonnan suostumuksella määrätty konsernitilinpäätöksen perusteella.
²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen pohjalta, eikä niitä siksi voida johtaa suoraan sulautetusta tuloslaskelmakaavasta.
³) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle tilikaudelta 2013.
Tunnuslukuja laskettaessa veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero. Kiinteistöjen arvostuserot laskennallisella verovelalla vähennettynä on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista substanssia. Lisäksi kokonaispääoman tuottoa sekä oman pääoman tuottoa laskettaessa on otettu huomioon muut laajan tuloksen erät. Osakekohtaista substanssia laskettaessa on huomioon otettu myös konsernin arvostuserot osakkuusyhtiöt Nordeasta ja Topdanmarkista.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano