Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Ansaintalogiikka

Sampo-konsernin yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueilla, joissa riskinottoon ja aktiiviseen riskienhallintaan perustuva voittojen tuottaminen on ansaintalogiikan pääkomponentteja. Ydinosaaminen riskien, pääomituksen, likviditeetin ja kannattavuuden välisen tasapainon hallinnassa kyseisillä liiketoiminta-alueilla voidaan tiivistää seuraavasti:

Vakuutusriskien asianmukainen valinta ja hinnoittelu

  • Vakuutusriskit valitaan huolellisesti ja hinnoitellaan niille luontaista riskitasoa kuvastaen.
  • Vakuutustuotteita kehitetään ennakoivasti.

Vakuutusriskiaseman tehokas hallinta

  • Hajautusta tavoitellaan aktiivisesti.
  • Jälleenvakuutusta käytetään tehokkaasti riskiaseman pienentämisessä.

Sijoitustransaktioiden huolellinen valinta ja toteutus

  • Yksittäisten sijoitusten riski-tuottosuhde analysoidaan huolellisesti.
  • Transaktiot toteutetaan tehokkaasti oikeaan aikaan.

Seuraamusriskien tehokas hallinta

  • Vastapuolen luottoriskejä hallitaan valitsemalla vastapuolet huolellisesti, käyttämällä erilaisia menetelmiä riskien pienentämiseksi ja hajauttamista lisäämällä.
  • Liiketoimintaprosessien korkeaa laatua ja kustannustehokkuutta ylläpidetään, jatkuvuussuunnitelmat laaditaan asianmukaisesti ja toimintojen toipuminen varmistetaan.

Sijoitussalkkujen ja taseen tehokas hallinta

  • Odotettujen tuottojen ja riskien tasapaino sijoitussalkuissa ja tase optimoidaan huomioiden vakuutusvelkojen ominaisuudet, sisäisesti arvioitu pääoman tarve, viranomaisten pääoman riittävyyttä koskeva sääntely ja luottoluokitusvaatimukset.
  • Likviditeettiriskejä hallitaan kohdentamalla riittävä osuus sijoituksista likvideihin sijoitusinstrumentteihin. Osuus on riippuvainen velkojen ominaisuuksista.

Ydinosaamisen ylläpitämiseksi työntekijöiden osaamista ja taitoja kehitetään jatkuvasti. Data ja analysointiin käytettävät työvälineet, jotka muuttavat datan informaatioksi käytettäväksi eri liiketoiminta- ja riskienhallintaprosesseissa, ovat samoin erittäin tärkeitä Sampo-konsernin toiminnassa. Kannattavuuden, riskien ja pääomituksen tasapaino voidaan saavuttaa yhtiötasolla, kun edellä mainitut ydinosaamiset ovat olemassa.

Konsernitasolla pääpaino on konsernitasoisessa pääomituksessa ja maksuvalmiudessa. Yhtiötasoisen ydinosaamisen lisäksi konsernitasolla on tärkeää tunnistaa mahdolliset riskikeskittymät ja ymmärtää kuinka yhtiöiden raportoidut voitot käyttäytyisivät eri skenaarioissa. Nämä keskittymät ja korrelaatiot vaikuttavat konsernitason pääomitukseen ja maksuvalmiuteen ja niillä voi olla vaikutusta johdon toimenpiteisiin konsernitasolla.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano