Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen Virossa pääkonttoriaan pitävä tytäryhtiö Mandatum Life Insurance Baltic SE. Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.

Tulos
Henkivakuutus, 2013
Tulos
Henkivakuutus, 2013
Milj. € 2013 2012 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo 1 063 977 9
Sijoitustoiminnan nettotuotot 569 574 -1
Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 23
Korvauskulut -731 -669 9
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos -648 -642 1
Henkilöstökulut -46 -42 9
Liiketoiminnan muut kulut -54 -58 -8
Rahoituskulut -7 -7 -9
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 1 0 -
Tulos ennen veroja 153 136 12
Avainluvut 2012 2011 Muutos
Liikekustannussuhde, % 106,6 113,9 -7,3
Oman pääoman tuotto, % 18,3 28,5 -10,2
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 541 545 -4

Vuosi 2013 oli kaikilla keskeisillä mittareilla menestyksekäs Mandatum Lifelle. Sijoitussidonnainen maksutulo kohosi ennätyslukemiin ja sijoitustuotot olivat hyvät. Kulukehityskin oli myönteistä ja sijoitussidonnaisen vastuuvelan määrä ohitti laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrän.

Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 12 prosenttia vuonna 2013 ja oli 153 miljoonaa euroa (136). Markkina-arvojen muutokset huomioiva henkivakuutustoiminnan laaja tulos oli 220 miljoonaa euroa (286). Oman pääoman tuotto (RoE) oli 18,3 prosenttia (28,5).

Mandatum Life -konsernilla oli 31.12.2013 sijoitusomaisuutta markkina-arvoin mitaten 5,5 miljardin euron (5,5) arvosta, kun mukaan ei lasketa 4,6 miljardin euron (3,8) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Sijoitusomaisuuden jakauma
Henkivakuutus, 31.12.2013, yht. 5,5 mrd. euroa

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin vuodelta 2013 oli 7,1 prosenttia (9,4). Joulukuun 2013 lopussa korkosijoitusten duraatio oli 1,8 vuotta (1,8) ja keskimääräinen maturiteetti 2,2 vuotta (2,1). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) oli 3,7 prosenttia (4,8).

Sijoitusomaisuuden nettotuotot ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja nousivat 299 miljoonaan euroon (280). Tuotot kasvoivat erityisesti osakesijoitusten erinomaisen tuoton ansiosta. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 270 miljoonaa euroa (294). Käyvän arvon rahasto kasvoi vuoden 2013 aikana 101 miljoonaa euroa 492 miljoonaan euroon.

Mandatum Life -konsernin vakavaraisuuspääoma ylitti Solvenssi I -säännösten mukaisen vakavaraisuuden minimivaatimuksen selvästi ja oli joulukuun 2013 lopussa 1 403 miljoonaa euroa (1 391). Vakavaraisuussuhde oli 27,6 prosenttia (27,7). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka kasvoi 8,5 miljardiin euroon (7,9). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka ylsi vuoden lopussa 4,6 miljardiin euroon (3,8), mikä vastaa 54 prosentin (48) osuutta vastuuvelan koko määrästä. Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä väheni edelleen vuonna 2013 ja oli 3,9 miljardia euroa (4,1). Luku sisältää diskonttauskoron alentamiseksi tehdyt 146 miljoonan euron varaukset.

Suurimmassa osassa Mandatum Lifen laskuperustekorkoon pohjautuvista sopimuksista laskuperustekorko on 3,5 prosenttia. Suomessa ennen vuotta 1999 myydyissä yksilöllisissä vakuutuksissa laskuperustekorko on 4,5 prosenttia, joka on myös määräysten mukainen korkein sallittu diskonttauskorko. Näiden vakuutusten vastuuvelan diskonttauskorko on alennettu 3,5 prosenttiin. Tästä johtuen vastuuvelkaa on täydennetty 75 miljoonalla eurolla (71) vuonna 2013. Lisäksi 71 miljoonaa euroa on varattu laskuperustekorollisten sopimusten koron alentamiseksi 2,25 prosenttiin vuonna 2014 ja 2,75 prosenttiin vuonna 2015. Mandatum Life on täydentänyt vastuuvelkaa kaikkiaan 146 miljoonan euron (118) suuruisella korkotäydennyksellä.

Viime vuosineljännesten aikana toteutettu tehostamisohjelma ja palkkiotuottojen kasvu nostivat henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tuloksen 14 miljoonaan euroon (6). Riskiliikkeen tulos oli vuonna 2013 erinomainen yltäessään 24 miljoonaan euroon (19). Kustannusliikkeen tuloksen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2014 sijoitussidonnaisen kannan kasvun ja kustannussäästöohjelman vaikutusten ansiosta.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi 10 prosenttia ja oli 1 063 miljoonaa euroa (977). Maksutulo nousi ennen kaikkea Danske Bank -jakelukanavan ja omien myyntikanavien myynnin kasvun ansiosta. Pääpainopisteeksi valittujen sijoitussidonnaisten sopimusten maksutulo ylsi uuteen ennätykseen ja oli 909 miljoonaa euroa (810). Baltiassa maksutuloa kertyi 32 miljoonaa euroa (33).

Maksutulon suuruudesta huolimatta Mandatum Lifen markkinaosuus sijoitussidonnaisessa vakuuttamisessa laski 19,3 prosenttiin (26,2), sillä koko alan henkivakuutusmaksutulo kasvoi Suomessa voimakkaasti. Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus Suomessa aleni 19,2 prosenttiin (24,5). Baltiassa Mandatum Lifen markkinaosuus laski 10 prosenttiin (11).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano