Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Korko- ja valuuttariski

Korkotason ja valuuttakurssien muutoksiin vaikuttavat moninaiset tekijät. Markkinaosapuolet reagoivat jatkuvasti raportoituun makroekonomiseen dataan sekä informaatioon rahoitusmarkkinoiden ja liiketoiminnan rahavirroista. Näin ollen korkoihin ja valuuttakursseihin vaikuttavia riskitekijöitä on useita.

Korko- ja valuuttariskit

Korkoriski

Korkoherkkyys korkosijoitusten keskimääräisellä duraatiolla kuvattuna oli If Vahinkovakuutuksella 1,1 vuotta ja Mandatum Lifella 1,8 vuotta. Nämä duraatiot sisältävät suojaavien johdannaisten vaikutuksen.

Suojaamistarkoituksessa tehtyjen johdannaisten lisäksi johdannaisia käytetään myös markkinanäkemyksen hyödyntämiseksi tai pienentämään koko taseeseen liittyviä riskejä. Näissä molemmissa tapauksissa johdannaiset luokitellaan kirjanpidossa kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi ja ne kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Valuuttariski

Valuuttariski voidaan jakaa transaktioriskiin ja translaatioriskiin. Transaktioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy liiketoiminnan tai sijoitusten sopimuspohjaisista ulkomaanvaluutan määräisistä kassavirroista ja valuuttakaupoista. Näin ollen transaktioriski koostuu useista tase-eristä ja se voidaan nähdä taseeseen kohdistuvana riskinä. Sampo-konsernissa nettopositiot eri valuutoissa nähdään erillisenä omaisuusluokkana, jota hallitaan osana sijoitustoimintaa. Avoimet transaktiopositiot tunnistetaan ja mitataan erikseen tytäryhtiöittäin. Nettopositio kunkin valuutan osalta koostuu kyseisen valuutan määräisistä varoista, veloista ja valuuttakaupoista.

If Vahinkovakuutus myy vahinkovakuutuksia enimmäkseen pohjoismaisissa valuutoissa ja euroissa. If Vahinkovakuutuksen transaktioriskiä hallitaan vastuuvelan valuuttajakauman mukaisilla sijoituksilla tai valuuttajohdannaisilla.

Koska Mandatum Lifen vastuuvelka on lähes täysin euromääräistä, yhtiön valuuttakurssiriskit johtuvat pääasiassa ulkomaanvaluutan määräisistä sijoituksista. Mandatum Lifen valuuttariskistrategia perustuu valuuttapositioiden aktiiviseen hallintaan. Tavoitteena on saavuttaa tuottoa suhteessa tilanteeseen, jossa valuuttakurssiriskeiltä on täysin suojauduttu.

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen transaktioriskipositiot perusvaluuttoja vastaan on esitetty taulukossa Transaktioriskipositio, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2013. Taulukossa on esitetty avoimet transaktioriskipositiot valuutoittain sekä niiden arvon muutos olettaen kotivaluutan 10 prosentin yleinen heikentyminen.

Transaktioriskipositio
If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2013
Kotivaluutta EUR USD JPY GBP SEK NOK CHF DKK LTL LVL Muut Yhteensä,
netto
If Vahinkovakuutus SEK, miljoonaa
Vakuutustoiminta -363 -124 -0 -17 41 -2 473 -1 -744 -1 -0 -5 -3 689
Sijoitukset 2 565 0 0 60 2 354 0 12 0 0 1 2 994
Johdannaiset 332 -419 0 17 -99 124 -1 728 0 0 13 694
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, If Vahinkovakuutus -29 21 -0 0 3 4 -2 -5 -1 -0 8 -0
Herkkyys: SEK -10 % -3 2 -0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 1 -0
Mandatum Life EUR, miljoonaa
Vastuuvelka 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 -4
Sijoitukset 0 1 056 7 237 39 3 96 17 2 0 185 1 641
Johdannaiset 0 -885 -6 -219 70 108 -94 0 0 0 -73 -1 099
Transaktioriskipositio, yhteensä, netto, Mandatum Life 0 171 1 18 105 111 2 17 2 0 112 538
Herkkyys: EUR -10 % 0 17 0 2 10 11 0 2 0 0 11 54

If Vahinkovakuutuksen transaktioriskipositio Ruotsin kruunuissa kuvaa yhtiön sellaisten tytäryhtiöiden/sivuliikkeiden positioita, joiden kotivaluutta on muu kuin Ruotsin kruunu.

 

Sampo Oyj:n transaktioriskipositio liittyy If Vahinkovakuutuksen maksamiin Ruotsin kruunu ‑määräisiin osinkoihin sekä muihin kuin euromääräisiin velkainstrumentteihin.

Transaktioriskin lisäksi Sampo-konserni ja sen vakuutustoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt altistuvat translaatioriskille. Translaatioriskillä tarkoitetaan valuuttariskiä, joka syntyy yhdistettäessä konsernitilinpäätökseen sellaisten tytäryhtiöiden tilinpäätöksiä, joiden kotivaluuttana on muu kuin konsernin käyttämä valuutta. Sampo-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu euroissa. Muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat muuntoeroja, jotka kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen eriin. Translaatioriskiä syntyy myös If Vahinkovakuutuksessa. Translaatioriski aiheutuu sellaisista omista tytäryhtiöistä, joiden kotivaluutta on eri kuin emoyhtiössä.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano