Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
Milj. e 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 668 1 622
Oikaisut:
Poistot 18 17
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot -133 -290
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -231 -93
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos 730 513
Muut oikaisut -715 -586
Oikaisut yhteensä -331 -439
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) -553 350
Muut varat -11 16
Yhteensä -564 366
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -14 -169
Muut velat -276 21
Maksetut tuloverot -253 -310
Yhteensä -543 -458
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 230 1 092
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 371 230
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11 -16
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 360 215
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -747 -663
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 214 2 181
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 307 -2 362
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -839 -845
Rahavirrat yhteensä -249 462
Rahavarat tilikauden alussa 1 031 567
Muuntoerot 3 5
Rahavarat tilikauden lopussa 785 1 034
Rahavarojen nettomuutos -249 462
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan: 2013 2012
Saadut korot 574 694
Maksetut korot -120 -177
Saadut osingot 82 82
*) Sijoitukset sisältävät sijoituskiinteistöt, rahoitusvarat sekä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset.
Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan johdettavissa taseista mm. vuoden aikana hankittujen ja myytyjen tytäryhtiöiden ja valuuttakurssien muutosten takia.
Tilikauden rahavaroihin sisältyy kassa sekä muita lyhytaikaisia enintään 3 kk:n talletuksia.
Konsernin rahavirtalaskelman liite
Yrityshankinnat 2013
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy hankki Trygin Suomen liiketoiminnan 1.5.2013. Kauppahinta oli 15 milj. euroa. Käteisvaroja siirtyi 93 milj. euroa. Siirtynyt nettovarallisuus oli noin 15 milj. euroa. Veloista suurin osa koostui vakuutusveloista.
Ostetuilla varoilla ja veloilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, taseeseen tai rahavirtalaskelmaan.
Yritysmyynnit 2012
If Skadeförsäkring Holding AB myi venäläisen vakuutusyhtiötoimintaa harjoittavan SOAO Regionin 30.11.2012. Nettokauppahinta oli 8 milj. euroa. Käteisvaroja siirtyi 1 milj. euroa.
Myydyn yhtiön varoilla ja veloilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tulokseen, taseeseen tai rahavirtalaskelmaan.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano