Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS

Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS
Milj. e Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto Vara- rahasto Sij. vapaan pääoman rahasto Voitto- varat Muunto- erot 1) Myytävissä olevat rahoi-tusvarat 2) Rahavirta-suojaus 3) Yht.
Raportoitu oma pääoma 1.1.2012 98 0 4 1 527 6 844 91 354 1 8 920
Muutokset tilinpäätösperiaatteissa IAS 19 4) -126 -126
Oikaistu oma pääoma 1.1.2012 98 0 4 1 527 6 718 91 354 1 8 794
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 6 6
Osingonjako -672 -672
Osuus osakkuusyhtiön muista oman pääoman muutoksista -4 -4
Muut oman pääoman muutokset 9 9
Kauden voitto 1 408 1 408
Muut laajan tuloksen erät 31 74 406 -30 480
Oma pääoma 31.12.2012 98 0 4 1 527 7 496 165 760 -29 10 020
Raportoitu oma pääoma 1.1.2013 98 0 4 1 527 7 587 167 760 -29 10 113
Muutokset tilinpäätösperiaatteissa IAS 19 4) -91 -2 -93
Oikaistu oma pääoma 1.1.2013 98 0 4 1 527 7 496 165 760 -29 10 020
Muutokset omassa pääomassa
Nostamatta jätettyjen osinkojen palautus 7 7
Osingonjako -756 -756
Osuus osakkuusyhtiön muista
oman pääoman muutoksista -54 -54
Muut oman pääoman muutokset 5) 19 -19 0
Kauden voitto 1 452 1 452
Muut laajan tuloksen erät 10 -253 216 -1 -27
Oma pääoma 31.12.2013 98 0 4 1 527 8 175 -106 976 -30 10 643
1) Muut laajan tuloksen erät sisältävät myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden osakkuusyhtiö Nordean vastaavista eristä. Voittovarat sisältävät 25 (-) milj. euron osuuden Nordean etuuspohjaisten eläkkeiden vakuutusmatemaattisista voitoista/tappioista. Muuntoerot sisältävät -99 (28) milj. euron osuuden Nordean muuntoeroista. Myytävissä olevat varat puolestaan sisältävät 5 (11) milj. euron osuuden Nordean myytävissä olevien rahoitusvarojen käypien arvojen muutoksista. Rahavirtasuojauksista Nordean osuus on -0 (-29) milj. euroa.

2) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden arvostusta 280 (384) milj. euroa. Kauden tulokseen on siirretty -70 (11) milj. euroa.

3) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -0 (-1) milj. euroa.

4) IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin nettovaikutus voittovaroihin oli -83 (-95) milj. e.

5) Tytäryhtiön muuntoerojen uudelleenluokittelu.
Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella huomioituja eriä.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano