Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Tasearvoriskit

Sampo-konserni laskee sisäistä käyttöä varten vakuutusvelkojen markkinaehtoisen arvon diskonttaamalla odotettavissa olevat kassavirrat markkinakoroilla. Vastuuvelkojen ja niiden vakuutusvelkojen markkinaehtoisen arvon välinen erotus on merkittävä tekijä ja se raportoidaan osana muokattua vakavaraisuuspääomaa. Näin ollen Sampo-konserni raportoi markkinaehtoisen pääomituksen muokattuna vakavaraisuuspääomana.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013 -taulukko kuvaa herkkyysanalyysin vaikutuksia pääomitukseen.

Pääomituksen herkkyysanalyysi markkinariskien suhteen
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013
Korko Osake Muut sijoitukset
Milj. € 1 % tasoliike alas 1 % tasoliike ylös 20 % alas 20 % alas
If Vahinkovakuutus 148 -143 -257 -23
Mandatum Life 52 -66 -290 -148
Sampo Oyj 1 -1 -4 -3
Kokonaisvaikutus omaan pääomaan 202 -210 -550 -173
Vaikutus markkinaehtoiseen vastuuvelkaan -933 774 10 5
Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan -731 564 -540 -168

Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta rahoitusinstrumenttien käypään arvoon 31.12.2013. Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja. Sampo-konsernin yritysten velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.

Laskevalla korkotasolla on negatiivinen vaikutus Sampo-konsernille, sillä yhtiöiden velkojen duraatiot ovat varojen duraatioita huomattavasti pidempiä. Vastaavasti korkojen nousu vähentäisi rahoitusinstrumenttien arvoa, mikä johtaisi Sampo-konsernin oman pääoman pienentymiseen. Vaikutus muokattuun vakavaraisuuspääomaan olisi kuitenkin positiivinen, sillä vakuutusvelkojen markkinaehtoinen arvo laskisi diskonttauksessa käytettävien korkeampien markkinakorkojen takia.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano