Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Pääomitus tytäryhtiötasolla

If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen taloudellisen pääoman erittely ja vertailu riskityypeittäin muokattuun vakavaraisuuspääomaan on esitetty kuvassa Pääomituksen jakautuminen, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2013. Vähimmäismäärä viranomaislaskennan vakavaraisuuspääomalle on esitetty samassa kuvassa.

Sisäinen arviointi

If Vahinkovakuutuksen taloudellinen pääoma kasvoi 1 720 miljoonaan euroon (1 613 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa) samalla kun Mandatum Lifen taloudellinen pääoma laski 1 085 miljoonaan euroon (1 110 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa). Markkinariski on edelleen sekä If Vahinkovakuutuksen että Mandatum Lifen merkittävin riski. Vakuutusriski pieneni If Vahinkovakuutuksessa vuoden aikana 565 miljoonaan euroon (620 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa) ja vakuutusriski kasvoi Mandatum Lifessa 367 miljoonaan euroon (362 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa).

If Vahinkovakuutuksen 114 miljoonan euron osuus Topdanmarkin viranomaislaskennan vakavaraisuusvaatimuksesta on otettu huomioon taloudellisessa pääomassa vuoden 2013 lopussa. If Vahinkovakuutuksen osalta raportoidun luottoriskin määrä sisältää myös muita kuin luottoriskiksi luokiteltavia riskejä, jotka on laskettu Solvenssi II ‑säännösten standardikaavojen mukaisesti.

Pääomituksen jakautuminen
If Vahinkovakuutus, 31.12.2013

Pääomituksen jakautuminen
Mandatum Life, 31.12.2013

Topdanmarkin vaikutus If Vahinkovakuutuksen taloudellisen pääoman määrään perustuu Topdanmarkin viimeksi raportoimaan viranomaislaskennan vakavaraisuusvaatimukseen. Molempien yhtiöiden muokattu vakavaraisuuspääoma sisältää niiden viranomaislaskennan pääomamäärän, joka oli 3 372 miljoonaa euroa If Vahinkovakuutuksessa ja 1 403 miljoonaa euroa Mandatum Lifessa vuoden 2013 lopussa.

Muokatun vakavaraisuuspääoman määrä ylitti taloudellisen pääoman määrän sekä If Vahinkovakuutuksessa että Mandatum Lifessa. Vuoden aikana muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi If Vahinkovakuutuksessa 3 706 miljoonaan euroon (3 090 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa) ja Mandatum Lifessa muokatun vakavaraisuuspääoman määrä kasvoi 1 492 miljoonaan euroon (1 076 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopussa). Molemmissa yhtiöissä hyvä käyvän arvon tulos ja korkeampi korkotaso vahvistivat pääomitusta, johon emoyhtiölle maksetut osingot vaikuttivat vastakkaisesti.

Viranomaislaskennan mukainen vakavaraisuuspääoma

Tytäryhtiöiden vakavaraisuus raportoidaan paikallisille valvontaviranomaisille. If Vahinkovakuutuksen osalta viranomaislaskennan pääoma oli vuoden 2013 lopussa 4,0 -kertainen verrattuna vähimmäismäärään. Vastaava luku Mandatum Lifen osalta oli 6,3. Emoyhtiö Sampo Oyj:lle ei lasketa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta mittaavaa viranomaislaskennan vakavaraisuutta.

If Vahinkovakuutuksen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma kasvoi 3 372 miljoonaan euroon (3 101 miljoonaa euroa 2012) vähimmäismäärän ollessa 849 miljoonaa euroa (859 miljoonaa euroa 2012). Mandatum Lifen viranomaislaskennan vakavaraisuuspääoma säilyi lähes ennallaan 1 403 miljoonassa eurossa (1 402 miljoonaa euroa 2012) vähimmäismääränollessa 222 miljoonaa euroa (222 miljoonaa euroa 2012).

Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä

Emoyhtiö Sampo Oyj on Moody’sin luottoluokittama ja If Vahinkovakuutuksella on Moody’sin sekä Standard & Poor’sin (S&P) luottoluokitukset. Keskeinen luottoluokitustavoite on ylläpitää vähintään A-luokkaa vastaava luokitus If Vahinkovakuutuksen osalta. If Vahinkovakuutus päivittää tietojaan S&P:n luottoluokitusmalliin säännöllisesti. Sampo-konserni on jatkuvassa vuoropuhelussa edellä mainittujen luottoluokittajien kanssa ja siten sillä on hyvä ymmärrys luottoluokittajien näkemyksistä.

Tuloksena jatkuvasta riskienhallintaan liittyvästä kehitystyöstä S&P on antanut If Vahinkovakuutuksen ERM-toiminnasta (Enterprise Risk Management) arvosanan "vahva".

Muistiinpano
Lisää muistiinpano