Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
Milj. e 2013 2012
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 832 737
Oikaisut:
Poistot 0 0
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 0 1
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -6 -3
Muut oikaisut -285 -144
Oikaisut yhteensä -290 -145
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) -113 441
Muut varat 1 14
Yhteensä -113 455
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -1 3
Muut velat -23 43
Maksetut korot -52 -87
Maksetut tuloverot -0 0
Yhteensä -76 -41
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 354 1 006
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin 293 224
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0 -0
Investoinneista kertyneet nettorahavarat 293 224
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -747 -663
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 1 214 2 181
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 307 -2 362
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat -839 -845
Rahavirrat yhteensä -193 385
Rahavarat tilikauden alussa 473 89
Rahavarat tilikauden lopussa 280 473
Rahavarojen nettomuutos -193 385
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
Milj. e 2013 2012
Saadut korot 61 84
Maksetut korot -95 -142
Saadut osingot 878 769
Muistiinpano
Lisää muistiinpano