Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo-konsernin toiminta, riskit ja ansaintalogiikka

Sampo-konserni toimii kolmella liiketoiminta-alueella. Vahinkovakuutus- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavat emoyhtiö Sampo Oyj:n täysin omistamat tytäryhtiöt If Skadeförsäkring Holding AB (publ) sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Vakuutustoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden lisäksi konsernin emoyhtiö Sampo Oyj omisti 31.12.2013 Nordea Bank AB (publ):sta 21,25 prosenttia, jonka kautta Sampo-konserni on mukana pankkitoiminnassa ja altistuu vastaaville riskeille. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö ja siten sillä on olennainen vaikutus konsernin tulokseen ja riskeihin. Nordea toimii kuitenkin itsenäisesti eikä sen riskienhallintaa käsitellä Sampo-konsernin vuosikertomuksessa.

Pohjoismaisena vakuutuskonsernina If Vahinkovakuutus vakuuttaa yksityishenkilöiden ja yritysten monenlaisia riskejä maantieteellisesti hajautuneella alueella. If Vahinkovakuutus tarjoaa vakuutusturvaa pääasiassa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Lisäksi yhtiö myöntää vakuutuksia pohjoismaisten asiakkaiden Pohjoismaiden ulkopuoliseen toimintaan liittyen. Maantieteellisen hajautuksen lisäksi yhtiön liiketoiminta on hyvin hajautunutta eri vakuutuslajeihin. Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltian maissa tarjoten säästö- ja eläkevakuutuksia, joihin liittyy henkivakuutus, sekä vakuutuksia, jotka kattavat kuolevuus-, sairastavuus- ja työkyvyttömyysriskejä.

Tytäryhtiöiden vakuutustoimintojen riskeissä ei ole juurikaan päällekkäisyyttä ja siksi niiden vakuutustoimintaa voidaan johtaa ja kehittää pääsääntöisesti toisistaan irrallaan ja koordinoida vain rajoitetusti konsernitasolla. Sijoitustoiminnot sitä vastoin ovat keskitettyjä riskien hallitsemiseksi myös konsernitasolla. Tytäryhtiöiden sijoituksia hoitavat henkilöt raportoivat suoraan Sampo-konsernin sijoitusjohtajalle. Lisäksi sijoitustoimintojen tietojärjestelmäarkkitehtuuri on sama koko konsernissa, mikä mahdollistaa yhdenmukaisen sijoitusriskien analysoinnin ja raportoinnin ja riskien arvioinnin myös konsernitasolla. Lisäksi molempien tytäryhtiöiden sijoitustoiminnassa noudatetaan pääosin samoja perusperiaatteita, vaikkakin If Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun riskitaso pidetään Mandatumin Lifen sijoitussalkun riskitasoa huomattavasti matalampana johtuen yhtiöiden eroavaisuuksista vakuutusvelkojen ja yleisen riskinottohalukkuuden osalta.

Sampo Oyj on holding-yhtiö eikä se harjoita omaa liiketoimintaa lukuun ottamatta sen pääomarakenteen sekä likviditeettiaseman hallintaa. Emoyhtiön likviditeettiasema vaihtelee kalenterivuoden aikana merkittävästi, sillä tytäryhtiöiden jakamat osingot ja emoyhtiön maksamat osingot ajoittuvat usein eri ajankohtiin. Lisäksi emoyhtiön velkainstrumenttien liikkeeseenlaskut ja takaisinmaksut aikaansaavat vaihtelua rahavirroissa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano