Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordeaa käsitellään Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä ja yhtiön luvut sisältyvät raportoinnissa Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo Oyj omisti joulukuun 2013 lopussa 860 440 497 Nordean osaketta, joka vastaa 21,2 prosentin omistusosuutta. Osakkeista maksettu keskihinta oli 6,46 euroa ja kirja-arvo konsernitaseessa oli 8,03 euroa osakkeelta. Nordean päätöskurssi 30.12.2013 oli 9,78 euroa.

Nordean hallitus ehdottaa vuoden 2014 yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,43 euroa osakkeelta (0,34 euroa). Osingon osuutta tuloksesta pyritään kasvattamaan vuosina 2014–2015 samalla kun pääomarakenne pidetään vahvana. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa huhtikuussa 2014 Nordeasta osinkoa 370 miljoonaa euroa.

Tulos
Nordea Bank AB, 2013
Tulos
Nordea Bank Ab, 2013
Milj. € 2013 2012 Muutos, %
Rahoituskate 5 525 5 563 -1
Liiketoiminnan tuotot 9 891 9 998 -1
Tulos ennen luottotappioita 4 851 4 934 -2
Luottotappiot, netto -735 -895 -18
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä 21 26 -
Liikevoitto 4 116 4 039 2
Riskisopeutettu tulos 3 351 3 313 1
Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen (jatk. toim.), euroa 0,77 0,77 -
Oman pääoman tuotto, % 11,0 11,6 -

Alla oleva teksti on lainattu Nordean 29.1.2014 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2013.

Tiedot maailmantalouden kehityksestä paranivat jonkin verran ja rahoitusmarkkinat kehittyivät myönteiseen suuntaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pohjoismaisten talouksien viimeaikainen kehitys on ollut hieman heikompaa, joskin kokonaiskuva on edelleen suhteellisen vahva.

Tuotot laskivat vuonna 2013 prosentin ja liikevoitto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta. Valuuttakurssimuutokset pienensivät tuottoja ja kuluja noin prosenttiyksikön ja luotto- ja talletusvolyymejä noin 3 prosenttiyksikköä, kun verrataan vuoden 2013 lukuja vuoden 2012 lukuihin.

Rahoituskate pieneni prosentin edellisvuodesta. Luotonannon volyymit pysyivät edellisvuoden tasolla paikallisissa valuutoissa laskettuna, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Yritys- ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaalit kohenivat, kun taas talletusmarginaalit pääosin kaventuivat edellisvuodesta.

Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 7 prosenttia ja nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 13 prosenttia edellisvuodesta.

Kulut yhteensä pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna suurin piirtein edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä. Kulut on pidetty samalla tasolla jo 13 peräkkäisen neljänneksen ajan. Myös henkilöstökulut pysyivät paikallisissa valuutoissa laskettuna edellisvuoden tasolla, kun ei oteta huomioon tulosperusteisia palkkioita eikä voittopalkkiojärjestelmiä.

Jatkuvien toimintojen luottotappioiden nettomäärä pieneni 735 miljoonaan euroon. Luottotappiotaso oli 21 pistettä (edellisvuonna 26 pistettä).

Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi prosentin 3 107 miljoonaan euroon. Kaikkien toimintojen tulos pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 3 116 miljoonaa euroa. Riskisopeutettu tulos kasvoi prosentin edellisvuodesta.

Ydinvakavaraisuussuhde parani ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista 1,8 prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Jos osingon aiempaa suurempaa osuutta tuloksesta ei oteta huomioon, ydinvakavaraisuussuhde olisi noussut 0,8 prosenttiyksikköä. Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin parani 0,4 prosenttiyksikköä 15,7 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Vakavaraisuussuhde parani 0,6 prosenttiyksikköä 18,1 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Ydinvakavaraisuussuhteen paraneminen perustuu riskipainotettujen saamisten käytön tehostamiseen ja vahvoihin tuloksiin neljänneksen aikana.

Riskipainotettuja saamisia oli 155,3 miljardia euroa ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista. Luku on 4,3 miljardia euroa eli 2,7 prosenttia pienempi kuin edellisneljänneksellä. Sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmän käyttöönotto Venäjällä sekä muut toimenpiteet riskipainotettujen saamisten pienentämiseksi vähensivät näitä saamisia 3,2 miljardilla eurolla viimeisellä neljänneksellä. Kehitystä tuki myös valuuttakurssimuutosten vaikutus.

Nordea odottaa luottojen kysynnän pysyvän tulevina vuosina vaisumpana, asiakastoiminnan hiljaisempana ja korkojen matalampina kuin aiemmin oletettiin. Siksi pankki julkisti vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteessa tehostamishankkeita, joiden kustannusvaikutuksiksi arvioitiin 450 miljoonaa euroa vuosina 2013–2015. Monet näistä hankkeista ovat tuottaneet odotettua parempia tuloksia. Lisäksi Nordea nopeuttaa ja laajentaa käynnissä olevaa tehostamisohjelmaa. Tavoite on nostettu 450 miljoonasta eurosta 900 miljoonaan euroon vuosina 2013–2015. Tavoitteesta on jo saavutettu 210 miljoonaa euroa. Osa kustannussäästöistä käytetään investointeihin, mutta Nordea odottaa kulujen laskevan nettomääräisesti noin 5 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen 2015. Kulusäästöt syntyvät toimintakulujen vähentämisestä, konttoriverkoston sopeuttamisesta muuttuvaan asiakaskäyttäytymiseen, tuotteiden ja IT-toimintojen tehostamisesta, prosessien optimoinnista ja keskitettyjen toimintojen kululeikkauksista, kuten sisäisten palvelujen supistamisesta.

Lisätietoja Nordea Bank AB:sta ja vuoden 2013 tuloksesta on saatavilla yhtiön internetsivustolta osoitteessa www.nordea.com.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano