Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Osake- ja spread-riskit

Sampo-konserni altistuu osakkeiden hintojen ja luottomarginaalien muutoksista aiheutuville hintariskeille korko- ja osakesijoitustensa kautta. Osakkeiden hintojen ja luottomarginaalien muutoksiin vaikuttavat yleiset markkinatrendit sekä yksittäiseen liikkeeseenlaskijaan tai liikkeeseenlaskuun liittyvät riskitekijät.

Osake- ja spread-riskit

 

Kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen asema tai tulevaisuuden näkymät heikkenevät tai vakuuksien arvo laskee, osake- ja spread-riskit toteutuvat sijoitusten arvon laskuna.

Sijoitusten arvot alenevat, kun velkainstrumenttien luottomarginaalit muuttuvat epäedullisesti tai osakkeiden hinnat laskevat. Suurin osa Sampo-konsernin sijoituksista on aktiivisen kaupankäynnin kohteena ja ne arvostetaan päivittäin markkinanoteerausten perusteella. Lisäksi niiden instrumenttien, jotka eivät ole aktiivisen kaupankäynnin kohteena, käyvät arvot muuttuvat epäedullisesti, kun liikkeeseenlaskijan taloudellinen asema tai tulevaisuuden näkymät heikkenevät tai vakuuksien arvo laskee. Viime kädessä liikkeeseenlaskija saattaa laiminlyödä taloudelliset velvoitteensa ja riski toteutuu luottotappioina.

Osake- ja spread-riskien hallinta

Sampo-konsernissa suorat korko- ja osakesijoitukset perustuvat ensisijaisesti yksittäisten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen valintaan ja toissijaisesti toimiala- ja sijoitusluokkakohtaisiin allokaatiopäätöksiin. Tällä sijoitustyylillä varmistetaan, että sijoitussalkku sisältää riski-tuottosuhteen näkökulmasta perusteellisesti analysoituja sijoituksia, vaikka se saattaa johtaa tilanteisiin, joissa sijoitussalkku ei ole täysin rahoitusteorian mukaisesti hajautettu.

Päätöksenteko, limiittijärjestelmä ja seuranta
  1. Mahdolliset sijoitukset analysoidaan perusteellisesti. Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja tulevaisuuden näkymät arvioidaan yhdessä instrumentteihin liittyvien vakuuksien ja rakenteellisten yksityiskohtien kanssa. Vaikka ulkopuolisia luottoluokituslaitosten antamia luottoluokituksia käytetään sisäisen arvioinnin tukena, Sampo-konsernissa sisäisesti tehty arvio on aina tärkein päätöksentekoon vaikuttava tekijä.
  2. Sijoitustransaktioiden tulee olla toteutettavissa lyhyellä varoitusajalla tilaisuuden ilmaannuttua. Tämä luo painetta toimivaltuuksiin, luottolimiittirakenteisiin ja toimintatapoihin, joiden tulee olla samanaikaisesti (i) tarpeeksi joustavia nopean päätöksenteon mahdollistamiseksi instrumenttityypistä riippumatta, (ii) hyvin rakennettuja, jotta voidaan varmistua siitä, että sijoitusvaihtoehtojen arviointi suoritetaan huolellisesti huomioiden kaikki sijoitustyypille ominaiset piirteet ja riskit, ja (iii) näiden tulee rajoittaa yksittäisiä yhtiöitä koskevien riskien enimmäismäärä siten, että se on tasapainossa riskinottohalukkuuden kanssa.
  3. Yksittäisiä yhtiöitä ja tuotteita koskevia luottoriskien kokonaismääriä seurataan säännöllisesti tytäryhtiö- ja konsernitasolla ei-toivottujen keskittymien tunnistamiseksi. Luottoriskiasemat raportoidaan esimerkiksi toimialoittain ja omaisuuslajeittain ja korkosijoitusten osalta luottoluokituksittain.

Luottoriskilliset sijoitukset korko- ja osakeinstrumentteihin

Sijoitukset velka- ja osakeinstrumentteihin on esitetty Positiot toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa. Taulukossa esitetään myös jälleenvakuutus- ja johdannaisvastapuoliin liittyvät riskipositiot. Vastapuoliriskejä käsitellään tarkemmin Vastapuoliriskit-osiossa. Johdannaisten käsittelyyn liittyvien eroavaisuuksien vuoksi tämän taulukon luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muiden vuosikertomuksen taulukoiden kanssa.

 
Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
If Vahinkovakuutus, 31.12.2013
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
- BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset yhteensä
Osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2012
Perusteollisuus 0 0 0 107 84 0 42 233 34 0 0 267 -115
Pääomahyödykkeet 0 0 0 26 0 0 41 67 368 0 0 435 -9
Kulutustavarat 0 0 13 216 11 0 82 322 341 0 0 663 -32
Energia 0 6 0 4 91 0 363 464 38 0 0 502 -92
Rahoitus 25 959 1 101 406 192 0 16 2 699 24 0 1 2 724 -662
Valtiot 366 594 0 4 0 0 0 963 0 0 0 963 927
Valtioiden takaamat jvk-lainat 215 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 -14
Terveydenhuolto 0 0 0 0 0 0 62 62 3 0 0 65 65
Vakuutus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 295 296 -162
Media 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 19 -19
Julkinen sektori, muut 617 64 0 0 0 0 0 681 0 0 0 681 231
Kiinteistöala 0 9 0 0 0 0 355 364 0 92 0 456 270
Palvelut 0 0 0 5 0 0 11 15 3 0 0 19 -6
Teknologia ja elektroniikka 0 0 0 0 12 0 18 30 4 0 0 34 31
Telekommunikaatio 0 0 137 32 0 0 20 189 87 0 0 276 -33
Liikenne 0 25 0 56 13 0 226 320 9 0 0 329 29
Yhdyskuntapalvelut 0 0 176 99 0 0 82 356 0 0 0 356 -2
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37 14
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 3 077 160 0 0 0 0 0 3 237 0 0 0 3 237 -563
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 35 35 335 21 0 391 -108
Yhteensä 4 300 1 817 1 427 955 402 0 1 372 10 273 1 283 113 296 11 966 -253
Muutos 31.12.2012 -25 688 -664 -91 -49 0 38 -103 36 -15 -171 -253
 
Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
Mandatum Life, 31.12.2013
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+
-BBB-
BB+
- C
D Luokitte-lematon Korko-
sijoitukset yhteensä
Osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2012
Perusteollisuus 0 0 0 8 211 0 67 286 183 0 0 468 -77
Pääomahyödykkeet 0 0 8 29 12 0 37 86 131 0 0 218 -114
Kulutustavarat 0 0 3 29 57 0 71 160 105 0 0 265 -14
Energia 0 0 14 15 0 0 49 77 3 0 0 80 -10
Rahoitus 0 352 455 63 220 0 0 1 090 23 21 5 1 139 -336
Valtiot 151 576 0 0 0 0 0 727 0 0 0 727 715
Valtioiden takaamat jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terveydenhuolto 0 0 0 0 27 0 19 45 10 0 0 55 55
Vakuutus 0 0 0 21 0 0 18 39 17 0 0 56 -31
Media 0 0 0 0 12 0 26 38 1 0 0 40 11
Julkinen sektori, muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiinteistöala 0 0 0 0 0 0 31 31 0 170 0 201 16
Palvelut 0 0 0 0 51 0 18 70 42 12 0 124 1
Teknologia ja elektroniikka 0 0 0 0 28 0 0 28 72 0 0 100 27
Telekommunikaatio 0 0 6 96 30 0 13 145 0 0 0 145 -19
Liikenne 0 0 7 31 0 0 5 43 1 0 0 44 -1
Yhdyskuntapalvelut 0 0 61 52 0 0 0 114 82 2 0 198 -74
Muut 0 0 0 0 0 0 13 13 3 8 0 25 6
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 61 53 11 0 0 0 0 125 0 0 0 125 -13
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 112 112 775 548 0 1 435 -203
Yhteensä 211 981 565 343 649 0 480 3 229 1 448 761 5 5 443 -60
Muutos 31.12.2012 137 436 -349 -46 -13 0 -99 66 -130 2 3 -60
 
Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain
Sampo-konserni, 31.12.2013
Milj. € AAA AA+
- AA-
A+
- A-
BBB+ -
BBB-
BB+
- C
D Luokitte-
lematon
Korko-
sijoitukset yhteensä
Osakkeet Muut Vasta-
puoliriski
Yhteensä Muutos 31.12.2012
Perusteollisuus 0 0 0 115 295 0 129 539 217 0 0 756 -194
Pääomahyödykkeet 0 0 8 54 12 0 89 163 499 0 0 663 -113
Kulutustavarat 0 0 16 245 68 0 153 481 446 0 0 927 -46
Energia 0 6 14 19 91 0 411 542 41 0 0 582 -102
Rahoitus 25 1 660 1 843 469 413 0 16 4 426 47 21 14 4 508 -1 192
Valtiot 517 1 170 0 4 0 0 0 1 690 0 0 0 1 690 1 642
Valtioiden takaamat jvk-lainat 215 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 215 -14
Terveydenhuolto 0 0 0 0 27 0 80 107 13 0 0 166 166
Vakuutus 0 0 0 21 0 0 48 69 34 0 295 352 -210
Media 0 0 0 0 12 0 45 58 1 0 0 59 -8
Julkinen sektori, muut 617 64 0 0 0 0 0 681 0 0 0 681 231
Kiinteistöala 0 9 0 0 0 0 386 395 0 264 0 659 281
Palvelut 0 0 0 5 51 0 29 85 46 12 0 142 -5
Teknologia ja elektroniikka 0 0 0 0 40 0 18 58 76 0 0 134 58
Telekommunikaatio 0 0 143 128 30 0 33 334 87 0 0 421 -52
Liikenne 0 25 7 87 13 0 231 363 10 0 0 373 28
Yhdyskuntapalvelut 0 0 237 151 0 0 82 470 82 2 0 554 -76
Muut 0 0 0 0 0 0 13 13 41 8 0 63 20
Arvopaperistetut jvk-lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vakuudelliset jvk-lainat 3 138 213 11 0 0 0 0 3 362 0 0 0 3 362 -576
Sijoitusrahastot 0 0 0 0 0 0 147 147 1 110 580 0 1 837 -307
Yhteensä 4 511 3 148 2 279 1 298 1 051 0 1 912 14 199 2 749 887 309 18 144 -469
Muutos 31.12.2012 112 1 123 -1 203 -137 -63 0 -22 -189 -95 -13 -172 -469

Suurimmat omistukset ovat rahoitussektorin yhtiöissä ja vakuudellisissa joukkovelkakirjalainoissa. Kuten Korkosijoitukset rahoitussektorille, Sampo konserni 31.12.2013 -taulukosta voidaan nähdä, suurin osa sijoituksista on tehty Pohjoismaihin. Näiden sijoitusten määrä pieneni 1,4 miljardia euroa vuonna 2013.

 
Korkosijoitukset rahoitussektorille
Sampo-konserni, 31.12.2013
Katetut jvk-lainat Rahamarkkina-
sijoitukset
Pitkäaikaiset senior-lainat Pitkäaikaiset heikomman etuoikeuden lainat Yhteensä, milj. € %
Ruotsi 2 431 593 951 120 4 095 52,6 %
Suomi 241 1 320 97 18 1 677 21,5 %
Norja 506 0 559 107 1 172 15,1 %
Tanska 80 11 123 114 328 4,2 %
Yhdysvallat 101 56 10 167 2,1 %
Ranska 60 0 25 19 104 1,3 %
Alankomaat 0 92 92 1,2 %
Sveitsi 31 11 42 0,5 %
Itävalta 33 1 34 0,4 %
Viro 27 27 0,3 %
Islanti 15 15 0,2 %
Luxemburg 11 11 0,1 %
Belgia 5 5 10 0,1 %
Venäjä 6 6 0,1 %
Jersey 5 5 0,1 %
Italia 1 1 0,0 %
Latvia 0 0 0,0 %
Saksa 0 0 0,0 %
Yhteensä 3 362 2 060 1 954 411 7 788 100,0 %

Julkisen sektorin (valtiot, valtioiden takaamat, julkinen sektori, muut) osuus on ollut kohtalaisen pieni Sampo-konsernin sijoitussalkuissa ja sijoitukset ovat olleet lähinnä Pohjoismaihin. Kuitenkin vuonna 2013 sijoitukset julkiselle sektorille kasvoivat 1,9 miljardilla eurolla. Sijoitukset erityisesti Alankomaihin ja Ranskaan kasvoivat.

Korkosijoitukset julkiselle sektorille
Sampo-konserni, 31.12.2013
Valtiot Valtioiden takaamat Julkinen sektori, muut Markkina-arvo yhteensä, milj. €
Alankomaat 845 845
Ruotsi 57 502 559
Saksa 448 73 522
Ranska 325 325
Norja 159 159
Suomi 11 106 20 137
Muut 4 36 39
Yhteensä 1 690 215 681 2 586
 

Luottoluokittelemattomien ja korkeamman riskin (high yield) korkosijoitusten osuus sijoituksista on merkittävä, koska suhteellisen pienellä osalla Pohjoismaisista yhtiöistä on luottoluokitus. Suurimmat korkeamman riskin (high yield) ja luottoluokittelemattomat korkosijoitukset eritellään Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa high yield -korkosijoitusta ja luottoluokittelematonta korkosijoitusta
Sampo-konserni, 31.12.2013
Suurimmat suorat sijoitukset high yield ja luottoluokittelemattomiin korkoinstrumentteihin Luokitus Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista korkosijoituksista
ICA Fastigheter NR 169 1,2 %
Eksportfinans ASA BB- 159 1,1 %
Stora Enso BB 159 1,1 %
UPM-Kymmene BB 106 0,7 %
PBA Karlskrona NR 85 0,6 %
Neste Oil Oyj NR 76 0,5 %
Sponda Oyj NR 68 0,5 %
Seadrill LTD NR 51 0,4 %
Wilh Wilhemsen ASA NR 51 0,4 %
Aker Solutions ASA BB 45 0,3 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 969 6,9 %
Muut suorat korkosijoitukset 13 140 93,1 %
Suorat korkosijoitukset yhteensä 14 108 100,0 %

Sampo-konsernin osakesijoitukset olivat vuoden 2013 lopussa 2 749 miljoonaa euroa (2 844 miljoonaa euroa vuonna 2012). Vuonna 2013 osakkeiden osuuden lasku sijoitussalkussa johtui lähinnä osakesijoitusten nettomyynneistä.

Vuoden 2013 lopussa If Vahinkovakuutuksen osakesalkun arvo oli 1 283 miljoonaa euroa (1 248 miljoonaa euroa vuonna 2012). Osakkeiden osuus oli 11,0 prosenttia If Vahinkovakuutuksen sijoitusomaisuudesta. Mandatum Lifessa osakesalkun arvo oli 1 448 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopussa (1 578 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja osakkeiden osuus sijoitusomaisuudesta oli 26,6 prosenttia. Osakesalkku koostuu pohjoismaisten yhtiöiden osakkeista sekä sijoitusrahasto- ja ETF-sijoituksista Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti, Sampo-konserni, If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life, 31.12.2013 -kuvassa esitetään Sampo-konsernin osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti.

 
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti
Sampo-konserni, 31.12.2013, yht. 2 749 milj. euroa
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti
If Vahinkovakuutus, 31.12.2013, yht. 1 283 milj. euroa
Osakesijoitusten jakauma maantieteellisesti
Mandatum Life, 31.12.2013, yht. 1 448 milj. euroa
 

Maantieteellisesti Sampo-konsernin sijoitukset ovat painottuneet pohjoismaisiin yrityksiin. Pohjoismaisten yritysten osakkeiden osuus oli 58 prosenttia kaikista osakkeista. Tämä on linjassa konsernin sijoitusstrategian kanssa, jonka mukaan sijoituksissa keskitytään pohjoismaisiin yhtiöihin. Toisaalta vastuuvelka on pääosin sidottu euroon tai pohjoismaisiin valuuttoihin. Koska pohjoismaisten arvopapereita liikkeelle laskevien yritysten määrä on rajallinen ja muut maantieteelliset alueet ovat tarjonneet taktisesta näkökulmasta kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia, ovat sijoitukset Pohjoismaiden ulkopuolelle pitkällä aikavälillä lisääntyneet vähitellen.

Luottoriskipositio toimialasektoreittain, omaisuuslajeittain ja luottoluokittain, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa kuvataan Sampo-konsernin suorien osakesijoitusten jakauma toimialasektoreittain. Merkittävimmät toimialasektorit olivat pääomahyödykkeet, kulutustavarat ja perusteollisuus. Sijoitusrahasto- ja ETF-sijoitusten kautta tehdyt osakesijoitukset olivat 40 prosenttia kaikista osakesijoituksista.

Lisäksi suurimmat suorat sijoitukset osakkeisiin eritellään Kymmenen suurinta suoraa osakesijoitusta, Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa.

Kymmenen suurinta suoraa osakesijoitusta
Sampo-konserni, 31.12.2013
10 suurinta osakesijoitusta Käypä arvo yhteensä, milj. € % kaikista suorista osakesijoituksista
Nobia 130 7,9 %
UPM-Kymmene 117 7,1 %
TeliaSonera 87 5,3 %
Fortum 82 5,0 %
Hennes & Mauritz 73 4,4 %
Veidekke 72 4,4 %
ABB 61 3,7 %
Amer Sports 60 3,7 %
Volvo 54 3,3 %
YIT 44 2,7 %
10 suurinta keskittymää yhteensä 781 47,3 %
Muut suorat osakesijoitukset 870 52,7 %
Suorat osakesijoitukset yhteensä 1 651 100,0 %

Sampo-konsernin suurimmat osakesijoitukset on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa (liite 40).

Suurimmat keskittymät yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain, Sampo-konserni, 31.12.2013 -taulukossa kuvataan suurimmat keskittymät yksittäisiin liikkeeseenlaskijoihin ja vastapuoliin konsernitasolla.

 
Suurimmat keskittymät yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden osalta omaisuuslajeittain
Sampo-konserni, 31.12.2013
Milj. € Vastapuoli Käypä arvo yhteensä % sijoitus-
omai-
suudesta
Kassavarat ja lyhyt-
aikaiset korko-
sijoitukset
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset, yhteensä
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Valtioiden takaamat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Katetut jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Senior-jvk-lainat
Pitkä-
aikaiset korko-
sijoitukset: Tier 1 ja Tier 2
Osake-
sijoi-
tukset
Vakuu-
deton johdan-
naisten vasta-
puoliriski
Svenska Handelsbanken 1 100 6 % 460 640 0 567 70 3 0 0
Nordea Bank 1 044 6 % 305 737 0 499 226 13 0 1
Swedbank 900 5 % 88 812 0 639 173 0 0 0
Skandinaviska Enskilda Banken 869 5 % 345 522 0 243 179 101 0 2
Alankomaat 845 5 % 0 845 0 0 845 0 0 0
Danske Bank 647 4 % 300 347 0 104 123 120 0 0
DnB 541 3 % 0 541 0 186 312 43 0 0
OP-Pohjola 493 3 % 446 47 0 0 47 0 0 0
Saksa 448 3 % 0 448 0 0 448 0 0 0
Ranska 325 2 % 0 325 0 0 325 0 0 0
10 suurinta keskittymää yhteensä 7 212 40 % 1 944 5 265 0 2 238 2 747 279 0 3
Muut vastapuolet 10 637 60 %
Sijoitusomaisuus yhteensä 17 849 100 %
Muistiinpano
Lisää muistiinpano