Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Pääomitus

Riskejä ja niitä vastaavia pääomavaateita arvioidaan Sampo-konsernissa sisäisesti sekä viranomaisten määrittämillä menetelmillä. Pääomitus on myös keskeinen aihe Sampo-konsernin jatkuvassa dialogissa luottoluokittajien kanssa. Pääomitusta arvioidaan sekä yhtiötasolla että konsernitasolla, jotta voidaan varmistaa tasapaino riskien ja pääomien välillä.

Sisäisessä tarkastelussa taloudellinen pääoma on lähtökohtana muokatun vakavaraisuuspääoman määrän arvioinnissa.

Taloudellinen pääoma ja muokattu vakavaraisuuspääoma Sampo-konsernissa
  • Taloudellista pääomaa (Economic Capital) käytetään sisäisenä mittarina arvioitaessa pääoman määrää, joka tarvitaan kattamaan yhtiön mitattavissa olevat riskit. Taloudellinen pääoma tarkoittaa sitä pääoman määrää, joka tarvitaan turvaamaan vakavaraisuus vuodeksi eteenpäin 99,5 prosentin luottamustasolla. Tämä vastaa myös Solvenssi II:n laskentaperiaatteita.
  • Taloudellista pääomaa laskettaessa otetaan huomioon markkina-, luotto-, vakuutus- ja operatiiviset riskit sekä näiden riskien välinen hajautusvaikutus. Taloudellinen pääoma lasketaan laskentamenetelmillä, jotka on kehitetty eri liiketoiminta-alueiden erityistarpeisiin.
  • Nordeasta johtuvan taloudellisen pääoman arvioinnissa käytetään Sampo Oyj:n omistusosuuden mukaista osuutta (21,25 prosenttia vuoden 2013 lopussa) Nordean raportoimasta taloudellisen pääoman määrästä. Tämä luku muunnetaan Nordean käyttämältä 99,97 prosentin luottamustasolta 99,5 prosentin luottamustasolle.
  • Taloudellinen pääoma on hyvä pääomatarpeen estimaatti mitattavissa olevien riskien osalta ja arvioitaessa pääomitusta normaalissa liiketoimintaympäristössä. Kaikki riskit eivät kuitenkaan ole mitattavissa ja liiketoimintaympäristöön liittyy epävarmuutta. Näin ollen, kokonaispääoman riittävyyttä arvioitaessa liiketoimintaympäristön mahdollisten muutosten sekä alhaisen todennäköisyyden ja vähemmän mitattavien riskien vaikutukset otetaan huomioon lisäämällä puskuria taloudellisen pääoman päälle.
  • Muokattu vakavaraisuuspääoma on Sampo-konsernin sisäinen arvio käytettävissä olevasta pääomasta. Muokattu vakavaraisuuspääoma perustuu viranomaisten vakavaraisuuspääomaan sisällyttämiin eriin. Näiden lisäksi muokattuun vakavaraisuuspääomaan lasketaan mukaan muita riskien vaikutusta vaimentavia eriä, kuten vastuuvelan kirjanpitoarvon ja markkinaehtoisen arvon välinen erotus riskimarginaali huomioon ottaen.

Viranomaisten tarkastelussa viranomaislaskennan vakavaraisuuspääomaa verrataan viranomaisten pääomavaatimuksiin. Luottoluokittajien vaateisiin perustuvassa pääomituksen tarkastelussa tavoitteena on tasapainottaa kulloinkin kyseessä olevan luottoluokittajan laskennan mukainen käytettävissä oleva pääoma sisäisesti asetettujen luottoluokitustavoitteiden edellyttämän pääoman kanssa.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano