Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio
Konsernin liiketoimintasegmentit muodostuvat vahinko- ja henkivakuutustoiminnasta sekä omistusyhteisöstä.
Maantieteellisiä alueita koskevina tietoina on esitetty tuotot ulkopuolisilta asiakkailta sekä pitkäaikaiset varat. Raportoitavat alueet ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Baltia.
Segmentti-informaatio on tuotettu konsernin tilinpäätöstä laadittaessa ja esitettäessä noudatettujen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Segmenteille on kohdistettu liiketoiminnasta aiheutuvat, joko välittömästi osoitettavissa tai järkevällä perusteella kohdistettavissa olevat, tuotot, kulut, varat ja velat. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu käypiin markkinahintoihin. Konsernitilinpäätöksessä segmenttien väliset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.
Segmenttien poistot on esitetty liitteissä 11 - 13 ja sijoitukset osakkuusyhtiöihin liitteessä 14.
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2013
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 560 1 063 - -6 5 618
Sijoitustoiminnan nettotuotot 368 569 26 -22 942
Liiketoiminnan muut tuotot 28 4 15 -16 31
Korvaukset -2 946 -731 - - -3 677
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -55 -648 - 6 -697
Henkilöstökulut -564 -46 -23 - -634
Liiketoiminnan muut kulut -493 -54 -11 16 -543
Rahoituskulut -18 -7 -51 18 -58
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 50 1 635 - 686
Voitto ennen veroja 929 153 589 -3 1 668
Verot -181 -33 -3 2 -216
Tilikauden voitto 748 119 586 -1 1 452
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 0 - - -153
Myytävissä olevat rahoitusvarat 134 97 4 -2 233
Rahavirtojen suojaus - -0 - - -0
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - -70 - -70
Verot -25 4 -1 -0 -22
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -45 101 -67 -2 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -21 - - - -21
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 7 - - - 7
Verot
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -14 - - - -14
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 689 220 520 -3 1 425
Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 452
Määräysvallattomien osuus -
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 425
Määräysvallattomien osuus -
Konsernin laaja tuloslaskelma liiketoimintasegmenteittäin 2012
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Vakuutusmaksutulo 4 441 977 - -5 5 413
Sijoitustoiminnan nettotuotot 359 574 51 -18 967
Liiketoiminnan muut tuotot 33 3 15 -16 35
Korvaukset -2 876 -669 - 4 -3 540
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -78 -642 - 1 -719
Henkilöstökulut -521 -42 -18 0 -582
Liiketoiminnan muut kulut -521 -58 -13 16 -576
Rahoituskulut -19 -7 -65 16 -75
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 46 0 653 0 700
Voitto ennen veroja 864 136 623 -1 1 622
Verot -188 -28 1 0 -214
Tilikauden voitto 677 108 624 -1 1 408
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 46 0 - - 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat 281 236 -2 -6 509
Rahavirtojen suojaus - -1 - - -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä - - 9 - 9
Verot -56 -58 0 -0 -114
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 270 177 8 -6 449
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 44 - - - 44
Verot -13 - - - -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 31 - - - 31
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 947 286 631 -7 1 887
Tilikauden voitosta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 408
Määräysvallattomien osuus -
Tilikauden laajasta tuloksesta
Emoyhtiön omistajien osuus 1 887
Määräysvallattomien osuus -
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2013
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 4 - 25
Sijoituskiinteistöt 22 107 0 -4 125
Aineettomat hyödykkeet 590 162 0 - 752
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 374 1 6 906 - 7 282
Rahoitusvarat 11 265 5 122 3 148 -2 712 16 824
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 4 623 - -7 4 616
Laskennalliset verosaamiset 58 0 14 -4 68
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 420 3 - - 422
Muut varat 1 559 81 47 -10 1 676
Käteiset varat 282 222 280 - 785
Varat yhteensä 14 586 10 327 10 399 -2 736 32 576
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 500 3 927 - - 13 427
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 4 617 - -7 4 610
Rahoitusvelat 373 111 2 045 -336 2 193
Laskennalliset verovelat 381 128 - -1 508
Varaukset 58 - - - 58
Eläkevelvoitteet 195 - - - 195
Muut velat 694 129 129 -11 941
Velat yhteensä 11 202 8 912 2 174 -355 21 933
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 8 175
Muut oman pääoman erät 840
Emoyhtiön omistajien osuus 10 643
Määräysvallattomien osuus -
Oma pääoma yhteensä 10 643
   
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 576
Konsernitase liiketoimintasegmenteittäin 2012
Milj. e Vahinko- vakuutus Henki- vakuutus Omistus-yhteisö Elimi-noinnit Konserni
Varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 5 4 - 26
Sijoituskiinteistöt 27 95 4 -4 122
Aineettomat hyödykkeet 606 164 0 - 771
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 362 0 6 687 - 7 049
Rahoitusvarat 11 200 5 269 3 028 -2 641 16 857
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset - 3 834 - -1 3 833
Laskennalliset verosaamiset 65 0 18 -5 78
Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 577 3 - - 580
Muut varat 1 592 109 41 -13 1 729
Käteiset varat 407 154 473 - 1 034
Varat yhteensä 14 852 9 635 10 256 -2 663 32 079
Velat
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 854 4 071 - - 13 925
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista - 3 833 - -1 3 832
Rahoitusvelat 362 105 2 181 -270 2 378
Laskennalliset verovelat 389 153 - -0 542
Varaukset 56 - - - 56
Eläkevelvoitteet 203 - - - 203
Muut velat 807 177 152 -13 1 123
Velat yhteensä 11 671 8 340 2 333 -284 22 059
Oma pääoma
Osakepääoma 98
Rahastot 1 531
Kertyneet voittovarat 7 496
Muut oman pääoman erät 896
Emoyhtiön omistajien osuus 10 020
Määräysvallattomien osuus 0
Oma pääoma yhteensä 10 020
Oma pääoma ja velat yhteensä 32 079
Maantieteellinen informaatio
Milj. e Suomi Ruotsi Norja Tanska Baltia Yhteensä
2013
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 1 005 1 371 1 616 399 114 4 505
Henkivakuutustoiminta 1 031 - - - 32 1 063
Omistusyhteisö 41 - - - - 41
Yhteensä 2 077 1 371 1 616 399 146 5 608
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 109 515 22 350 6 1 002
Henkivakuutustoiminta 274 - - - 1 275
Omistusyhteisö 4 6 906 - - - 6 910
Yhteensä 388 7 421 22 350 7 8 187
2012
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta
Vahinkovakuutustoiminta 910 1 321 1 630 389 113 4 363
Henkivakuutustoiminta 944 - - - 33 977
Omistusyhteisö 66 - - - - 66
Yhteensä 1 920 1 321 1 630 389 146 5 406
Pitkäaikaiset varat
Vahinkovakuutustoiminta 110 529 23 338 11 1 011
Henkivakuutustoiminta 264 - - - 1 265
Omistusyhteisö 8 6 687 - - - 6 696
Yhteensä 382 7 217 23 338 12 7 972
Tuotot sisältävät vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot, henkivakuutuksen vakuutusmaksutulon vakuutuksen myöntämismaan mukaan sekä omistusyhteisösegmentin sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot.
Pitkäaikaiset varat sisältävät aineettomat hyödykkeet, sijoitukset osakkuusyhtiöihin, aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet sekä sijoituskiinteistöt.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano