Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n tase

Sampo Oyj:n tase
Milj. e Liite 2013 2012
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 6 0 0
Aineelliset hyödykkeet 7
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet ja kalusto 0 1
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 8 2 370 2 370
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 8 321 225
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 9 5 557 5 557
Muut osakkeet ja osuudet 10 28 28
Muut saamiset 11 388 350
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 19 14 18
Muut saamiset 12 17 11
Siirtosaamiset 13 71 89
Rahat ja pankkisaamiset 280 473
VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 051 9 126
VASTATTAVAA
Oma pääoma 14
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 4 0
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 146 4 158
Tilikauden voitto 829 737
6 877 6 793
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 1 720 1 710
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yritystodistukset 308 451
Muut velat 15 81 111
Siirtovelat 16 66 60
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 051 9 126
Muistiinpano
Lisää muistiinpano