Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Likviditeettiriskit

Likviditeettiriski on riski siitä, että vakuutusyhtiöt eivät pysty harjoittamaan strategiansa mukaista liiketoimintaa tai, äärimmäisissä tapauksissa, eivät pysty suoriutumaan erääntyvistä maksuvelvoitteistaan määräajassa. Likviditeettiriskiä syntyy Sampo-konsernissa esimerkiksi vakuutussopimusten uusimatta jättämisestä, suurista korvauksista, sijoitusten epälikvidiydestä markkinoilla sekä velkojen jälleenrahoitusriskistä. Myös jälleenrahoituksen, rahoitusjohdannaisten ja jälleenvakuutuksen saatavuus sekä kustannukset on tunnistettu potentiaalisiksi likviditeettiriskeiksi, jotka voivat vaikuttaa yrityksen kykyyn harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Likviditeettiriski

 

Likviditeettiriskillä on suhteellisen vähän merkitystä Sampo-konsernin liiketoiminnoissa, sillä merkittävä osa sijoitusvaroista on lyhytaikaisia rahamarkkinainstrumentteja sekä likvidejä valtioiden joukkovelkakirjoja ja toisaalta velat ovat melko vakaita ja ennustettavia.

If Vahinkovakuutuksessa likviditeettiriski on rajallinen, koska vakuutusmaksut kerätään ennen vakuutusturvan alkamista ja suurten korvausmaksujen ajankohdat tiedetään yleensä jo kauan ennen niiden maksupäivää. Likviditeettiriskejä hallitaan kassanhallintatoiminnoissa, jotka vastaavat likviditeettisuunnittelusta. Likviditeettiriskiä vähennetään sijoittamalla likvideihin instrumentteihin. Saatavilla oleva rahoitusvarojen likviditeettipuskuri eli se osuus varoista, joka voidaan muuttaa rahaksi tiettynä ajanhetkenä, analysoidaan ja raportoidaan riskienvalvontakomitealle neljännesvuosittain.

Mandatum Lifessa suuri muutos takaisinostojen määrässä voisi vaikuttaa likviditeettiin. Kuitenkin vain suhteellisen pieni osa vakuutussopimuksista on takaisinostettavissa, mistä johtuen korvausmaksujen ennustaminen pystytään tekemään lyhyellä tähtäimellä erittäin tarkasti.

Sampo-konsernissa likviditeettiriskejä hallitaan yhtiöittäin, joiden vastuulla on likviditeettisuunnittelu. Likviditeettiriskejä seurataan varoista, veloista sekä muusta liiketoiminnasta aiheutuvien odotettujen kassavirtojen perusteella. Vuoden 2013 lopussa kunkin yhtiön maksuvalmiustilanne oli sisäisten vaatimusten mukainen.

Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan, If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013 -taulukossa on esitetty vastuuvelan sekä rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteetit. Taulukossa esitetään rahoitustarve, joka aiheutuu sijoitusten, rahoitusvelkojen sekä vastuuvelan odotetuista kassavirroista.

 
Kassavirrat sopimukseen perustuvan maturiteetin mukaan
If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Sampo Oyj, 31.12.2013
Kirjanpitoarvo Kassavirta
Milj. € Kirjan-pitoarvo yhteensä Kirjanpitoarvo
ilman sopimuk-
sellista eräpäivää
Kirjanpitoarvo Sopimukseen perustuva maturiteetti 2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028
2029-
If Vahinkovakuutus
Rahoitusvarat 12 928 1 871 11 057 2 732 2 567 2 221 11 059 975 704 1
joista koronvaihtosopimuksia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitusvelat -950 0 -950 -44 -168 -11 -11 -101 -129 0
joista koronvaihtosopimuksia -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0
Vastuuvelka 9 080 0 9 080 -3 306 -912 -644 -514 -419 -2 352 -1 960
Mandatum Life
Rahoitusvarat 5 352 2 296 3 056 1 055 437 816 333 263 199 66
joista koronvaihtosopimuksia 25 0 25 0 -0 0 0 0 0 46
Rahoitusvelat 137 0 137 -7 -9 -10 -12 2 -68 -243
joista koronvaihtosopimuksia 7 0 7 1 -2 -6 -7 8 0 0
Vastuuvelka 3 782 0 3 782 -403 -377 -353 -332 -296 -1 954 -1 442
Sampo Oyj
Rahoitusvarat 1 066 309 757 383 57 40 65 105 185 243
joista koronvaihtosopimuksia 26 0 26 13 11 13 16 0 0 0
Rahoitusvelat 2 054 0 2 054 -691 -300 -403 -561 -257 0 0
joista koronvaihtosopimuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taulukossa rahoitusvarat ja -velat on jaettu sopimuksiin, joiden maturiteetti on sopimuksessa määritetty, sekä muihin sopimuksiin. Muiden sopimusten kassavirtaprofiilin esittämisen sijasta niille esitetään ainoastaan kirjanpitoarvo. Lisäksi taulukossa on esitetty vastuuvelan odotetut kassavirrat jälleenvakuutuksen jälkeen. Näihin liittyy luonnollisesti epävarmuutta. Mandatum Lifen sijoituksissa Baltia-tytäryhtiön sijoitukset on sisällytetty kirjanpitoarvoihin mutta ei kassavirtoihin.

Sampo-konsernilla on suhteellisen alhainen määrä rahoitusvelkoja ja niihin liittyvä jälleenrahoitusriski on konsernissa siten suhteellisen vähäinen. Sampo Oyj laski liikkeelle vuoden 2013 aikana kaksi joukkovelkakirjaa, joiden maturiteetit valittiin huolella siten, että maturiteettiprofiili on hyvin hajautettu. Sampo-konsernin yhtiöillä on liiketoimintasuhteita useiden luottokelpoisten vastapuolien kanssa, mikä vähentää riskiä siitä, että Sampo-konserni ei kykenisi tekemään jälleenvakuutussopimuksia tai johdannaistransaktioita aina tarpeen tullen.

Muistiinpano
Lisää muistiinpano