Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutuskonserni, joka toimii myös kaikissa Baltian maissa. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä ja sivukonttoriensa kautta If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Ifin osakkuusyhtiö.

Tulos
Vahinkovakuutus, 2013
Tulos
Vahinkovakuutus, 2013
Milj. € 2013 2012 Muutos, %
Vakuutusmaksutulo, netto 4 560 4 441 3
Sijoitustoiminnan nettotuotot 368 359 2
Liiketoiminnan muut tuotot 28 33 -14
Korvauskulut -2 946 -2 876 2
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -55 -78 -29
Henkilöstökulut -564 -521 8
Liiketoiminnan muut kulut -493 -521 -5
Rahoituskulut -18 -19 -5
Osuus osakkuusyritysten voitosta/tappioista 50 46 8
Tulos ennen veroja 929 864 8
2013 2012 Muutos
Yhdistetty kulusuhde, % 88,1 88,9 -0,8
Riskisuhde, % 65,4 65,9 -0,5
Toimintakulusuhde, % 22,8 23,0 -0,2
Liikekulusuhde, % 16,8 16,9 -0,1
Oman pääoman tuotto, % 24,4 36,9 -12,5
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 6 238 6 225 13

Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja vuodelta 2013 kasvoi 929 miljoonaan euroon (864) liiketoiminnan erinomaisen vakuutusteknisen kannattavuuden ansiosta.

Yhdistetty kulusuhde vuodelta 2013 oli 88,1 prosenttia (88,9), ja siten Ifin historian paras. Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 79 miljoonalla eurolla (133).

Vakuutustekninen tulos parani 601 miljoonaan euroon (574) vuonna 2013. Henkilöasiakkaat-liiketoiminnan vakuutustekninen tulos kasvoi 360 miljoonaan euroon (349) ja Suurasiakkaiden 43 miljoonaan euroon (28). Yritysasiakkaat-liiketoiminnan tekninen tulos säilyi vakaana ja oli 166 miljoonaa euroa (168), ja Baltia-liiketoiminnan tekninen tulos oli 15 miljoonaa euroa (17). Vuoden 2013 alussa ja loppupuolella vallinnut leuto sää pienensi vahinkofrekvenssiä. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä sattuneet myrskyvahingot toisaalta heikensivät tulosta. Merkittävimmän yksittäisen myrskyn aiheuttamat vahingot olivat noin 23 miljoonaa euroa. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) parani 13,3 prosenttiin (13,1).

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin aleni 24,4 prosenttiin (36,9). Vahinkovakuutuksen käyvän arvon rahasto kasvoi hyvien osaketuottojen ansiosta vuoden 2012 lopusta vuoden 2013 loppuun mennessä 472 miljoonaan euroon (364). Valuuttakurssimuutokset pienensivät käyvän arvon rahastoa 153 miljoonalla eurolla.

Yhdistetty kulusuhde, % Riskisuhde, %
2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos
Henkilöasiakkaat 87,8 88,1 -0,3 64,9 64,9 -0,0
Yritysasiakkaat 88,6 89,0 -0,4 65,1 65,5 -0,4
Suurasiakkaat 91,5 95,8 -4,3 70,7 73,9 -3,2
Baltia 88,4 87,1 1,3 56,2 54,7 1,5
Ruotsi 93,5 95,8 -2,3 70,7 72,4 -1,7
Norja 83,3 81,3 2,0 61,4 59,1 2,3
Suomi 88,5 89,5 -1,0 65,5 66,7 -1,2
Tanska 91,3 99,4 -8,1 64,7 71,7 -7,0

Kaikkien liiketoiminta-alueiden paitsi Baltian yhdistetty kulusuhde parani vuonna 2013. Baltian kannattavuus säilyi silti erittäin hyvänä. Suurasiakkaat-liiketoiminnan yhdistetty kulusuhde parani merkittävästi vuonna 2013 suurvahinkoihin liittyvien kustannusten jäätyä pienemmiksi kuin vuotta aiemmin. Yhdistetyt kulusuhteet paranivat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tanskassa yhdistetty kulusuhde parani selvästi, vaikka loka-joulukuulle 2013 osuikin suuria myrskyihin liittyviä vahinkoja.

Suurvahinkokehitys oli vuonna 2013 edellistä vuotta parempi. Suurvahingot ylittivät kokonaisuudessaan normalisoidun tason 14 miljoonalla eurolla (51) vuonna 2013, eli kehitys oli 37 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi.

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 4 768 miljoonaa euroa (4 698). Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia. Maksutulo kasvoi kaikkialla muualla paitsi Suurasiakkaat-liiketoiminnassa. Henkilöasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo kasvoi valuuttakurssimuutokset huomioiden 5,0 prosenttia, Yritysasiakkaiden 1,7 prosenttia ja Baltian toimintojen 1,6 prosenttia. Suurasiakkaiden bruttovakuutusmaksutulo laski 4,4 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani 0,2 prosenttiyksikköä vuonna 2013 ja oli 22,8 prosenttia (23,0). Liikekulusuhde aleni 16,8 prosenttiin (16,9). Nimelliskustannuksia kasvatti Suomessa se, että Trygin Suomen-liiketoiminnan hankinta kasvatti henkilöstömäärää.

 

Sijoitusomaisuuden jakauma
Vahinkovakuutus, 31.12.2013, yht. 11,7 mrd. euroa

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 31.12.2013 yhteensä 11,7 miljardia euroa (11,7).

Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 368 miljoonaan euroon (359). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuonna 2013 oli 5,0 prosenttia (6,1).

Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,1) ja keskimääräinen maturiteetti 2,3 vuotta (2,3). Korkosalkun keskimääräinen tuotto oli 31.12.2013 eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) 2,9 prosenttia (3,6).

Ifin vastuunkantokyky (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuloon) oli vuoden 2013 lopussa 81 prosenttia (75). Neljännellä vuosineljänneksellä Sampo Oyj:lle maksetusta 4,3 miljardin Ruotsin kruunun suuruisesta osingosta huolimatta vakavaraisuuspääoma nousi 3 601 miljoonaan euroon (3 485). Vastuuvelka oli maksutuloon suhteutettuna 160 prosenttia (164) ja maksettuihin korvauksiin suhteutettuna 227 prosenttia (222).

Merkittäviä tapahtumia vuonna 2013

Sampo-konserniin kuuluva If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) allekirjoitti marraskuussa 2012 sopimuksen Tryg A/S:n Suomen sivuliikkeen vahinkovakuutusliiketoiminnan hankkimisesta. Trygin Suomen-liiketoiminnalla oli asiakkaita noin 155 000 ja sen markkinaosuus oli noin kaksi prosenttia. Kauppa vahvistettiin tarvittavien viranomaislupien jälkeen toukokuussa 2013.

If ja Nordea allekirjoittivat marraskuussa 2012 yhteistyösopimuksen, jonka mukaan Nordea myy Ifin vakuutuksia Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhteistyön ensimmäiset kuukaudet ovat etenkin Ruotsissa olleet lupaavia.

Osakkuusyhtiö Topdanmark

If Vahinkovakuutus omistaa tanskalaisen Topdanmark-vakuutusyhtiön osakkeista 25,2 prosenttia ja äänivallasta 28,0 prosenttia, kun laskelmiin ei sisällytetä Topdanmarkin hallussa olevia omia osakkeita. Kööpenhaminan pörssissä noteerattu Topdanmark on vahinkovakuutusyhtiö, jolla on Tanskassa myös pieni henkivakuutusyhtiö. Topdanmarkin bruttovakuutusmaksutulo oli vuonna 2012 noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön markkinaosuus Tanskan vahinkovakuutusmarkkinoista on 17 prosenttia ja henkivakuutusmarkkinoista 3 prosenttia.

Voitonjakopolitiikkansa mukaisesti Topdanmark ei maksa osinkoja vaan ostaa markkinoilta omia osakkeitaan. If Vahinkovakuutus ei ole ostanut Topdanmarkin osakkeita toukokuun 2011 jälkeen. Ifin suhteellinen omistusosuus Topdanmarkissa on silti noussut, sillä If ei ole osallistunut osakkeen takaisinostoihin. Ifin omistus ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien Topdanmark on kirjattu Ifin osakkuusyhtiöksi.

Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä. Koska Topdanmark julkaisee tuloksensa Sampoa myöhemmin, käytetään Topdanmarkin tuloksesta laskettavan Ifin tulososuuden suuruutta arvioidessa analyytikkojen konsensusennustetta. Käytetyn arvion mahdollinen poikkeama todellisesta tuloksesta oikaistaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Topdanmarkin tuloksesta yhdisteltävä tulososuus oli Sammon vuoden 2013 tilinpäätöksessä 8 miljoonan euron suuruisten poistojen jälkeen 52 miljoonaa euroa (50). Ifin vakavaraisuuspääoma 31.12.2013 sisältää Ifin omistusosuutta vastaavan osuuden Topdanmarkin vakavaraisuuspääomasta.

If omisti 31.12.2013 kaikkiaan 31 476 920 Topdanmarkin osaketta. Osakkeiden keskimääräinen hankintahinta oli 78 Tanskan kruunua ja niiden kirjanpitoarvo Sammon taseessa 31.12.2013 yhteensä 363 miljoonaa euroa. Topdanmarkin osakkeen päätöskurssi oli Kööpenhaminan pörssissä vuoden 2013 lopussa kaupankäynnin päättyessä 142,80 Tanskan kruunua osakkeelta (noin 19 euroa/osake).

Muistiinpano
Lisää muistiinpano