Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sanasto

Sanasto sisältää kaikki keskeisimmät vahinko- ja henkivakuutuksissa sekä Sampo-konsernin tilinpäätöksessä käytetyt termit. Osassa termejä on kaksi selitystä, koska termien merkitys voi vaihdella vahinko- ja henkivakuutustoiminnassa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • A
  Arvostuserot
  Sijoitusomaisuuden käypien arvojen ja kirjanpitoarvojen välinen erotus.
  Asiakashyvitys
  Laskuperustekorkoisiin vakuutuksiin hyvitetään laskuperustekoron lisäksi mahdollinen lisäetu kohtuusperiaatteen mukaisesti (Henkivakuutusterminologiaa). Ks. kohtuusperiaate.
 • D
  Diskonttauskorko
  Henkivakuutussopimusten tulevat menot ja tulot muutetaan nykyrahaksi diskonttauskoron avulla, ja näin ollen muodostetaan vakuutussopimuksista yhtiölle aiheutuva vastuu.
 • E
  Edunsaaja
  Vakuutuksenottajan nimeämä vakuutuskorvauksen saaja.
  Efektiivinen osinkotuotto

  Efektiivinen osinkotuotto kuvaa osingon suhdetta tilivuoden päätöskurssiin. Tarkastelemalla efektiivistä osinkotuottoa ja osakkeiden arvon kehitystä saadaan selville yhtiöön tehdyn osakesijoituksen suora rahallinen tuotto.

  Laskentakaava:

   

  Eläkevakuutus
  Vakuutus eläketurvaksi.
  Ensivakuutus
  Yhtiön solmima vakuutussopimus muiden kuin jälleenvakuuttajien kanssa. Sopimus, jossa vakuutusyhtiö on välittömässä vastuussa vakuutuksenottajilleen.
  Eräpäivään asti pidettävät varat
  Rahoitusvarat, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka yhtiöllä on vakaa aikomus ja kyky pitää eräpäivään asti (henkivakuutustoiminta).
  Etuusperusteinen järjestelmä
  Henkivakuutus, jossa vakuutusmaksut määräytyvät sovitun etuuden mukaisesti (esim. ansiotaso).
 • H
  Hankintakulut
  Liikekuluihin sisältyvät vakuutus- ja sijoitussopimusten hankinnan kulut (ensivakuutuksen palkkiot, maksetut jälleenvakuutuspalkkiot ja muut vakuutuksen hankintaan liittyvät kulut). Keskeinen henkivakuutustermi.
  Henkivakuutus
  Vakuutus, joka yleensä koostuu kahdesta eri osasta 1) säästöä kerryttävä osa (elämänvaraturva) ja 2) riskihenkivakuutusosa (kuolemanvaraturva). Näiden lisäksi vakuutukseen voi sisältyä myös muita lisäturvia esim. pysyvän työkyvyttömyyden turva, väliaikaisen työkyvyttömyyden turva, turva sairauskuluihin jne.
  Henkivakuutusriski
  Henkivakuutusyhtiön riski siitä, että vakuutusten hinnoittelu tai vastuuvelan määrä on riittämätön.
  Hinta/voitto-suhde(P/E-luku)

  P/E-luku kertoo, miten korkea yhtiön osakekurssi on suhteessa yhtiön tulokseen. Korkea P/E-luku viestii yleensä markkinoiden kasvuodotuksista.

  Laskentakaava:

 • J
  Jatkuvamaksuinen

  Jatkuvamaksuisessa vakuutuksessa maksetaan useita säännöllisiä vakuutusmaksuja.

  Jälleenvakuuttajan osuus
  Jälleenvakuuttajan vastuulla on se osa ensivakuuttajan vastuuvelasta ja korvauksista, mitä vastaan ensivakuuttaja on ostanut jälleenvakuutusturvan jälleenvakuuttajalta.
  Jälleenvakuutus
  Vakuutusyhtiö ei pidä kaikkia vakuutusriskejä itsellään, vaan ostaa osalle riskeistä vakuutusturvan toiselta vakuutusyhtiöltä.
 • K
  Kapitalisaatiosopimus
  Henkivakuutustoiminnassa yleinen vakuutussopimus, jossa ei ole vakuutettavaa riskiä, vaan vakuutus koostuu pelkästään vakuutussäästöistä.
  Kertamaksuinen
  Vakuutus, jonka maksu suoritetaan yhdessä erässä.
  Kertymäarvo
  Henkivakuutusyhtiön arvo, jossa huomioidaan vakuutusten tuottama ylijäämä vakuutusten koko elinkaaren ajalta (vakuutuskannan arvo) ja yhtiön oma varallisuus (substanssiarvo).
  Keskittymäriski
  Jos yhtiön yksittäinen riski muodostaa huomattavan osan vastaavanlaisten riskien yhteismäärästä, on yhtiöllä normaalia suurempi riski tästä yksittäisestä kohteesta.
  Kiinteistöriski
  Riski kiinteistöjen markkina-arvojen heilahtelusta.
  Kohtuusperiaate
  Henkivakuutusyhtiö jakaa kohtuusperiaatetulkintansa mukaisen määrän vakuutusten mahdollisesti tuottamasta ylijäämästä vakuutuksenottajille, jos tästä on sovittu vakuutuksenottajan kanssa ja jos yhtiön vakavaraisuus ei vaarannu. Ylijäämän jaossa huomioidaan ylijäämän synty erityyppisten vakuutuslajien ja eri laskuperustekorkokantojen välillä.
  Kokonaispääoman tuotto (RoA)

  Kokonaispääoman tuotto (RoA), kertoo paljonko yhtiö tuottaa korkoa omistajien siihen sijoittamalle kokonaispääomalle, johon lasketaan sekä yhtiön oma pääoma että velat. Voi vaihdella huomattavasti toimialan ja sidoksissa olevien varojen määrän mukaan. Näin ollen eri toimialoja edustavien yhtiöiden kokonaispääomien tuoton vertailu ei ole välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

  Laskentakaava:

  Konsernin vakavaraisuussuhde

  Konsernin vakavaraisuussuhde kertoo, kuinka paljon yhtiöllä on omia varoja suhteessa viranomaisten vaatimaan vähimmäismäärään. Valvontaviranomaiset määrittelevät, mitkä erät sisällytetään yhtiön omiin varoihin. Omien varojen vähimmäismäärä on viranomaisten näkemys siitä, miten paljon pääomaa tarvitaan konsernin eri liiketoimintojen ottamien riskien kattamiseen.

  Korkoliikkeen tulos
  Sijoitustoiminnan nettotuotot vähennettynä vakuutuksiin maksetuilla laskuperustekoroilla ja mahdollisilla asiakashyvityksillä (henkivakuutustoiminnan keskeisiä tunnuslukuja).
  Korkoriski
  Korkotason muuttuessa sekä varojen että vastuiden markkinaehtoiset arvot muuttuvat. Korkotuottoisiin henkivakuutuksiin on luvattu laskuperustekorko, joka yhtiön tulee saada omasta sijoitustoiminnastaan.
  Korkosijoitukset
  Kiinteää tai vaihtuvaa korkoa tuottavat sijoitukset.
  Korkotuottoinen sopimus
  Henkivakuutustoiminnassa yleinen vakuutussopimus, jossa vakuutussäästölle hyvitetään laskuperustekorko ja mahdollinen asiakashyvitys.
  Korvaus
  Vakuutustapahtuman seurauksena vakuutussopimuksessa nimitetyille edunsaajille maksettava etuus.
  Korvauskulut
  Maksettujen korvausten ja korvausvastuun muutoksen summa. Sisältää kaikki tilivuoden aikana tapahtuneet vahingot riippumatta siitä, onko niitä korvattu saman tilivuoden aikana vai ei.
  Korvausvastuu
  Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia, vielä maksamatta olevia korvauksia, korvaustoiminnasta aiheutuvia kuluja ja lakisääteisiä varauksia (henkivakuutustoiminnassa käytetty määrittely).
  Kuolevuusriski
  Niissä vakuutuksissa, joissa mahdollinen kuolintapauskorvaus ylittää vakuutussäästöjen määrän, on henkivakuutusyhtiöllä riski vakuutetun kuolemasta. Jos vakuutettuja kuolee enemmän kuin vakuutusten hinnoittelussa on huomioitu, tekee yhtiö tappiota.
  Kuormitustulo
  Henkivakuutuksista peritään kuluja eli kuormituksia, joilla tulee kattaa vakuutusyhtiön liikekulut. Kuormitusten yhteismäärä on kuormitustulo.
  Kustannusliikkeen tulos
  Henkivakuutuksista perityt kulut eli kuormitukset vähennettynä yhtiön liikekuluilla.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
  Rahoitusvarat, jotka luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi tai jotka henkivakuutusyhtiö luokittelee alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi.
  Käyvän arvon rahasto
  Omaan pääomaan sisältyvä myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostusero ja arvonmuutos verovaikutus huomioon ottaen.
  Käyvän arvon rahaston muutos
  Vahinkovakuutustoiminnassa käyvän arvon rahaston muutos sisältää sijoitusten realisoitumattomat voitot tai tappiot (arvon muutokset). Arvojen muutokset kirjataan tulokseen, kun sijoitukset realisoidaan eli myydään. Henkivakuutustoiminnassa käyvän arvon rahaston muutos on tärkeä mittari analysoitaessa henkivakuutustoiminnan tuloksellisuutta. Se sisältää realisoitumattomat myyntivoitot ja –tappiot eli käyvän arvon muutokset "myytävissä oleviksi" luokiteltujen sijoitusten osalta. Voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan vasta, kun ne realisoituvat, eli kun sijoitukset myydään tai ne erääntyvät.
 • L
  Laskuperustekorko
  Henkivakuutusyhtiön asiakkaalle luvattu kiinteä korko, joka maksetaan korkotuottoisiin vakuutuksiin.
  Laskuperustekorollinen sopimus
  Henkivakuutussopimus, jossa vakuutussäästölle hyvitetään laskuperustekorko ja mahdollinen asiakashyvitys.
  Liikekulusuhde

  Vakuutusliikkeen liikekulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

  Laskentakaava:

  Liikekulut
  Liikekuluihin sisältyvät vakuutusten hankinnan, hoidon, hallinnon ja sijoitusten hoitokulut sekä saadut jälleenvakuutuspalkkiot.
  Liikekustannussuhde
  Henkivakuutusyhtiön liikekulut jaettuna vakuutuksista perityillä kuormitustulolla. Liikekustannussuhde mittaa henkivakuutusliiketoiminnan tehokkuutta.
  Luottoriski
  Riski siitä, että velallinen jättää maksamatta korot tai pääoman ja/tai lainasopimuksen markkina-arvossa tapahtuu muutoksia.
 • M
  Maksetut korvaukset
  Edunsaajille maksettujen korvausten määrä.
  Maksuperusteinen järjestelmä
  Vakuutus, jossa etuudet määräytyvät vakuutusmaksujen perusteella (henkivakuutusterminologiaa). Vrt. etuusperäinen järjestelmä.
  Maksutulo
  Vakuutuksenottajien maksamat vakuutusmaksut.
  Markkinaehtoinen vastuuvelka
  Vastuuvelka, joka on laskettu markkinaehtoisella tavalla. Vakuutusyhtiöiden vastuuvelalla ei käydä aktiivisesti kauppaa, joten markkinaehtoinen vastuuvelka arvioidaan käyttäen finanssimarkkinoilla yleisesti hyväksyttyjä hinnoitteluperiaatteita (henkivakuutustermi).
  Markkinariski
  Riski siitä, että varojen tai velkojen markkina-arvo muuttuu.
  Menevä jälleenvakuutus
  Jälleenvakuuttajalle siirretty osuus vakuutusliikkeestä.
  Myytävissä olevat varat
  Rahoitusvarat, jotka on luokiteltu myytävissä oleviksi tai joita ei ole luokiteltu lainoiksi ja muiksi saataviksi, eräpäivään asti pidettäviksi eikä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi (henkivakuutustoiminnan määritelmä).
 • O
  Omalla vastuulla oleva maksutulo
  Maksutulo vähennettynä jälleenvakuuttajan osuudella.
  Oman pääoman tuotto (RoE)

  Oman pääoman tuottosuhde kertoo, kuinka paljon tuottoa yhtiö kykenee tuottamaan omistajien siihen sijoittamille varoille (yksinkertaistettu laskentakaava: tulos verojen jälkeen/keskimääräinen oma pääoma vuoden aikana). Mitä enemmän velkoja yhtiöllä on suhteessa omaan pääomaan, sitä herkempi RoE on tuottotason muutoksille. Oman pääoman tuottoprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yritysten kannattavuutta.

  Laskentakaava:

  Omapidätys
  Suurin riskikohtainen vakuutus- tai korvausmäärä, jonka vakuutuksenantaja pitää omalla vastuullaan, ilman jälleenvakuutusta (vahinkovakuutusterminologiaa).
  Omavaraisuusaste

  Omavaraisuusaste kertoo, miten suuri yhtiön omien varojen osuus on sen kaikista varoista.

  Laskentakaava:

  Omavastuu
  Se osa vakuutustapahtuman kustannuksesta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa vaan jonka vakuutuksenottaja joutuu itse kustantamaan.
  Operatiivinen riski
  Riski siitä, että yhtiö tekee tappiota puutteellisten tai virheellisten prosessien vuoksi tai ulkoisten tapahtumien seurauksena (henkivakuutusterminologiaa).
  Osakekohtainen oma pääoma

  Osakekohtainen oma pääoma kertoo kuhunkin osakkeeseen kohdistuvan pääoman määrän.

  Laskentakaava:

  Osakekohtainen substanssi

  Samanlainen mittari kuin osakekohtainen oma pääoma. Osakekohtaista substanssia laskettaessa kaikki yhtiön sijoitukset kuitenkin arvostetaan markkinahintaan. Jos osakekohtainen substanssi on suurempi kuin osakkeen hinta, se tarkoittaa, että markkinat eivät usko yhtiön kykyyn tuottaa sijoituksilleen voittoa. Jos osakekohtainen substanssi on osakkeen hintaa alhaisempi, markkinat uskovat yhtiön kykyyn tuottaa jatkossa tuottoa sijoituksilleen ja tämä näkyy myös osakkeen hinnassa.

  Laskentakaava:

  Osakekohtainen tulos (EPS)

  EPS kertoo, miten suuri osa yhtiön voitosta kohdistuu kuhunkin yhtiön liikkeeseen lasketuista kantaosakkeista. Osakekohtainen tulos mittaa siten yhtiön kannattavuutta. Erityisen hyödyllistä on vertailla yhtiön osakekohtaisia tuloslukuja ja niiden kehitystä useampana peräkkäisenä vuonna. Jos osakkeiden kokonaismäärä muuttuu tilivuosittain (esimerkiksi osakkeiden splittauksen vuoksi), muutos on otettava huomioon osakekohtaisia tuloslukuja verrattaessa.

  Laskentakaava:

  Osakekohtainen tulos mukaan lukien käyvän arvon rahaston muutos

  Kertoo, mikä olisi osakekohtainen tulos, jos yhtiön myytävissä olevien sijoitusten markkina-arvon muutokset kirjattaisiin tuloslaskelmaan.

  Laskentakaava:

  Osakeriski
  Riski osakkeiden markkina-arvojen heilahtelusta.
  Osinko tuloksesta

  Osinko tuloksesta kertoo, miten suuri osa yhtiön tuloksesta jaetaan sen omistajille osinkona. Näin saadaan kuva siitä, miten suuri osa yhtiön tuloksesta jaetaan suoraan osakkeenomistajille ja miten suuri osa sijoitetaan tulevaan toimintaan sekä yhtiön kannattavuuteen.

  Laskentakaava:

 • P
  Pitkäikäisyysriski
  Niissä henkivakuutuksissa, joissa mahdollinen kuolintapauskorvaus alittaa vakuutussäästöjen määrän, on henkivakuutusyhtiöllä riski vakuutetun elämisestä. Jos vakuutetut elävät vanhemmiksi kuin vakuutusten hinnoittelussa on huomioitu, tekee yhtiö tappiota.
 • R
  Riskihenkivakuutus
  Vakuutus vakuutetun kuoleman varalta.
  Riskiliikkeen tulos
  Yhtiön perimä riskimaksutulo vähennettynä edunsaajille maksetuilla/maksettavilla riskikorvauksilla (henkivakuutusterminologiaa).
  Riskisuhde

  Korvauskulut pois lukien vahinkovakuutuksista maksettujen korvausten hoitokulut suhteessa vakuutusmaksutuottoihin prosentteina. Riskisuhde osoittaa, miten hyvin yhtiö on onnistunut vakuutusriskin hinnoittelussa. Mitä alempi yhtiön riskisuhde on, sitä parempi.

  Laskentakaava:

  Riskivakuutuksen maksutulo
  Maksutulo henkivakuutussopimuksista, joihin sisältyy pelkkä riskivakuutus eikä vakuutussäästöä.
  Riskivakuutus
  Vakuutus, joka antaa turvan vakuutetulle eri riskejä vastaan (esim. kuolintapaus, pysyvä työkyvyttömyys, sairastuminen, tapaturma jne.).
  Run off -tulos
  Voitto tai tappio, joka syntyy kun aikaisempina vuosina sattuneet vahingot on joko korvattu lopullisesti tai arvioitu uudelleen (vahinkovakuutusterminologiaa).
  Ryhmäeläke
  Eläkevakuutus, jossa vakuutuksenottajana on yritys ja vakuutettuina on nimetty ryhmä yrityksen työntekijöitä.
 • S
  Sairauskuluvakuutus
  Vakuutus sairaudesta aiheutuvia kulujen varalta.
  Sedentti
  Ensivakuutusyhtiö, joka siirtää jälleenvakuutuksella osan ensivakuutusriskeistään jälleenvakuutusyhtiöön.
  Siirtovastuun täydennys

  Vakuutusmaksuvastuun täydennyserä, jolla esim. vahinkovakuutustoiminnassa katetaan odotettavissa
  olevia korvaus- ja liikekuluja niistä vakuutussopimuksista, jotka ovat voimassa
  tilinpäätöspäivänä, niiden vakuutuskauden päättymiseen saakka.

  Sijoitukset
  Pääomasijoitusluontoiset varat. Sijoituksiksi lasketaan kiinteistöt ja arvopaperit sekä kaikki sijoitukset konserni- ja osakkuusyrityksiin.
  Sijoitusomaisuuden tuotto
  Yhtiön sijoitusvarallisuudesta saatujen tuottojen määrä tai määrä sijoitusvarallisuudesta.
  Sijoitusomaisuus
  Yhtiön sijoitettava varallisuus. Yhtiö sijoittaa vastuuvelan katteena olevat varat ja oman pääomansa esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin.
  Sijoitussidonnainen vakuutus
  Henkivakuutus, jossa vakuutussäästön kehitys on sidottu jonkin ulkoisen instrumentin, yleensä sijoitusrahaston, arvoon. Vakuutuksenottaja kantaa riskin näiden instrumenttien arvonmuutoksista.
  Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvä vastuuvelka
  Sijoitussidonnaisista vakuutuksista yhtiölle aiheutuvan vastuun määrä (henkivakuutusterminologiaa).
  Sijoitussopimus
  IFRS-luokittelu henkivakuutussopimuksesta, joka ei sisällä riskiturvaa (esim. kapitalisaatiosopimus).
  Sijoitusten kokonaistuottoprosentti
  Sijoitusten suoran tuoton sekä realisoitujen ja realisoitumattomien arvonmuutosten summa prosentteina sijoitusten käyvästä arvosta. Sijoitusten, joilla käydään aktiivisesti kauppaa, tuotto on laskettu päiväpainotetulla laskentamenetelmällä. Kiinteistö- ja muut sijoitukset on laskettu kuukausipainotetulla laskentamenetelmällä. Vahinkovakuutusyhtiö Ifissä tämä tuotto on laskettu samojen periaatteiden mukaisesti, joilla If sisäisesti arvioi sijoitustoimintaansa.
  Sijoitusten suora tuotto
  Kiinteistösijoitusten suorat tuotot ja kulut, osingot ja vastaavat tuotot osakkeista ja osuuksista sekä korkotuotot.
  Sijoitustoiminnan nettotuotot
  Sijoitusomaisuuden tuotto vähennettynä sijoitusvarallisuudesta aiheutuneilla kuluilla.
  Solvenssi I
  Nykyisin voimassa oleva vakuutusyhtiöiden EU-tasoinen vakavaraisuuskehikko.
  Solvenssi II
  Vakuutusyhtiöiden EU-tasoinen vakavaraisuuskehikko, joka korvaa tulevaisuudessa vakavaraisuuskehikko Solvenssi I:n.
 • T
  Takaisinosto
  Asiakas irtisanoo ennen eräpäivää vakuutuksen, jossa on vakuutussäästöä ja yhtiö maksaa asiakkaalle vakuutuksen takaisinostoarvon. Ks. Takaisinostoarvo.
  Takaisinostoarvo
  Vakuutukselle laskettava arvo, joka saadaan vähentämällä vakuutussäästöistä sakko siitä, että asiakas irtisanoo vakuutussopimuksen ennen eräpäivää.
  Taloudellinen pääoma
  Sampo-konsernin arvioima pääoman tarve mitattavien riskien osalta.
  Tasoitusvastuu
  Puskuri riskiliikkeen tuloksen heilahteluja vastaan.
  Toimintakulusuhde

  Vakuutustoiminnan liikekulujen ja esim. vahinkovakuutuskorvausten hoitokulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

  Laskentakaava:

  Toimintakulut
  Liikekulujen ja vakuutuskorvausten hoitokulujen summa (vahinkovakuutustermi).
  Toimintapääoma

  Viranomaissäännösten mukaan laskettu luku, joka kuvaa vakuutusyhtiöiden varojen ja vastuiden erotusta.

  Laskentakaava:

  Toimintapääoma-aste
  Yhtiön toimintapääoman ja viranomaisten vaatiman toimintapääoman vähimmäismäärän suhde.
  Toimintapääoman vähimmäismäärä
  Viranomaissäännösten mukaan laskettu toimintapääoman vähimmäismäärä, jonka yhtiön toimintapääoman tulee ylittää (henkivakuutustoiminnan keskeisiä termejä).
  Tuleva jälleenvakuutus
  Yhtiön itse vastaanottama jälleenvakuutusliike toiselta vakuutusyhtiöltä.
  Tulos käyvin arvoin
  Tulos ennen veroja + sijoitusten markkina-arvojen muutos ennen laskennallista verovelkaa (termi käytössä mm. henkivakuutustoiminnassa).
 • U
  Underwriting
  Vahinkovakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä suoritettava riskin arviointi ja hinnoittelu. Tilinpäätöksen yhteydessä termiä käytetään myös laajemmassa merkityksessä, eli kuvaamaan vakuutusyhtiön sitä toimintaa, joka ei ole sijoitustoimintaa.
 • V
  Vahinkosuhde

  Korvauskulujen suhde vahinkovakuutusmaksutuottoihin prosentteina.

  Laskentakaava:

  Vahinkotiheys
  Tietyn ajanjakson kuluessa havaittu, tiettyyn vahinkovakuutuskannan osaan sisältyvien vahinkojen ja vakuutusten kappalemäärien välinen suhde. Ei sisällä suurvahinkoja.
  Vahinkovakuutuksen vastuuvelka
  Vakuutusteknisellä vastuuvelalla tarkoitetaan vakuutussopimuksiin liittyviä velkoja eli vakuutustoiminnan odotettavissa olevien korvausten kattamiseksi tehtyjä varauksia. Vakuutustekninen vastuuvelka koostuu kahdesta pääerästä: vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta. Vakuutusmaksuvastuuseen sisältyvät velat, jotka liittyvät jo maksettuihin vakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat tuleviin vuosiin. Korvausvastuuseen sisältyvät jo tapahtuneisiin, muttei vielä korvattuihin vahinkoihin liittyvät velat.
  Vahinkovakuutus
  Yhteisnimitys esine-, vastuu- ja jälleenvakuutuksille. Esinevakuutuksia ovat sellaiset vakuutukset, joilla suojataan yhden tai useamman kohteen (esimerkiksi koti-irtaimiston, auton, veneen, hevosen, tehdasrakennuksen tai tavaravaraston) taloudellinen arvo. Muu vahinkovakuutus käsittää ennen kaikkea etuusvakuutukset (esimerkiksi keskeytys- ja vastuuvakuutukset), jolloin kyse ei ole yhden tai useamman kohteen taloudellisen arvon suojaamisesta, vaan puhtaasti taloudellisen edun suojaamisesta.
  Vakavaraisuus
  Vakavaraisuudella tarkoitetaan vakuutusyhtiöltä vaadittavaa tiettyä varallisuuden määrää, jonka avulla yhtiö selviytyy tulevista vastuistaan.
  Vakavaraisuusaste
  Yhtiön vakavaraisuuspääoma suhteutettuna vastuuvelkaan, josta on poistettu tasoitusvastuu ja 75 % sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelasta (henkivakuutusterminologiaa).
  Vakavaraisuuspääoma

  Toimintapääoma lisättynä tasoitusvastuulla (henkivakuutustoiminnan keskeinen tunnusluku).

  Laskentakaava:

  Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta

  Vakavaraisuuspääoma voidaan ilmoittaa osuutena vastuuvelasta (vakuutussopimuksiin liittyvä velka eli odotettavissa oleviin korvauksiin tehty varaus). Henkivakuutustoiminnan keskeinen tunnusluku.

  Laskentakaava:

  Vakuutettu
  Henkilö, joka on vakuutettu vakuutussopimuksessa määritellyn tapahtuman varalta.
  Vakuutuksellinen varainhoito
  Varainhoito, joka tapahtuu vakuutussopimuksen sisällä.
  Vakuutuksenottaja
  Vakuutussopimuksen ostaja.
  Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
  Vakuutussopimusten ja sijoitussopimusten vastuuvelan muutos.
  Vakuutusliikkeen tuotto
  Vakuutusteknisen tuloksen, josta on vähennetty muut vakuutustekniset tuotot ja kulut, suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina. Vahinkovakuutustoiminnnan termi. Vrt. vakuutustekninen tulos.
  Vakuutusmaksutulo
  Tilikauden aikana maksettujen ja kauden lopussa saamisiksi kirjattujen vakuutusmaksujen summa. Vakuutusmaksutulo ei esim. vahinkovakuutustoiminnassa ole jaksotettu erä kuten vakuutusmaksutuotot, eli vakuutusmaksuvastuun muutos ei vaikuta vakuutusmaksutuloon (vakuutusmaksutulo, brutto).
  Vakuutusmaksutulo jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
  Vakuutusmaksutulo, josta on vähennetty jälleenvakuuttajien osuus (vakuutusmaksutulo, netto).
  Vakuutusmaksutuotot
  Vahinkovakuutustoiminnassa vakuutusmaksutuotot kattaa tilikauden osuuden vakuutusmaksutulosta, eli vakuutusmaksutuotot on vakuutusmaksutulo oikaistuna vakuutusmaksuvastuun muutoksella.
  Vakuutusmaksuvastuu
  Se osa yhtiön vastuuvelasta, joka vastaa tulevien vakuutusmenojen ja tulevien vakuutusmaksujen erotusta.
  Vakuutussopimus
  IFRS-luokittelu sopimuksesta, jossa siirtyy merkittävä vakuutusriski vakuutuksenottajalta vakuutuksenantajalle.
  Vakuutustekninen tulos
  Tulos ennen satunnaisia eriä, rahoituskuluja ja veroja (henkivakuutusyhtiöt) tai tulos ennen sijoitustoiminnan tuottoja (vahinkovakuutusyhtiöt).
  Vakuutustekninen tulos ennen sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirtoa
  Vahinkovakuutusalan käyttämä vakuutusteknisen laskelman osa, joka muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista on vähennetty korvaus- ja liikekulut.
  Vakuutustekninen vastuuvelka
  Vakuutusmaksuvastuu mukaan lukien siirtovastuun täydennys ja korvausvastuu (vahinkovakuutusterminologiaa).
  Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto
  Tuotto, joka lasketaan esim. vahinkovakuutuksessa keskimääräiselle vakuutustekniselle vastuuvelalle, josta on vähennetty vakuutusliikkeeseen sitoutunut pääoma, kuten esimerkiksi vakuutusmaksusaamiset, jälleenvakuutustalletesaamiset ja muut saamiset, ja johon on lisätty puolet vakuutusteknisestä tuloksesta ennen tilikauden kohdistettua korkoa. Kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto lasketaan riskittömällä korolla.
  Valuuttariski
  Riski valuuttakurssien muutoksesta.
  Vapaakirja
  Vakuutus muuttuu vapaakirjaksi, kun on sovittu, ettei vakuutuksenottaja maksa enää vakuutusmaksuja.
  Vastuunkantokyky

  Tunnusluku, joka vahinkovakuutustoiminnassa osoittaa vakavaraisuuspääoman suhteellisen suuruuden prosentteina. Vastuunkantokyky on vakavaraisuuspääoman suhde vakuutusmaksutuloon jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen ilman portfoliosiirtomaksuja. Vrt. vakavaraisuuspääoma.

  Laskentakaava:

  Vastuunsiirto
  Vakuutuskannan siirtäminen toisesta vakuutusyhtiöstä/eläkesäätiöstä toiseen vakuutusyhtiöön.
  Vastuunvalinta eli riskin valinta
  Vakuutuksenantajan vahinkovakuutustoiminnassa tekemä valinta siitä, mitä riskejä otetaan. Vakuutusyhtiölle vastuunvalinnalla on suuri merkitys, muun muassa mahdollisimman tasapainoisen vakuutusliikkeen saavuttamiseksi. Tasapainoisella vakuutusliikkeellä on yleensä myönteinen vaikutus tulokseen.
  Vastuuvelan riittävyystesti
  IFRS-säännösten mukaan suoritettu testi siitä, että vastuuvelka on riittävän suuri tulevien vakuutustapahtumien kattamiseksi.
  Vastuuvelka
  Yhtiön myöntämistä vakuutuksista yhtiölle itselleen aiheutuvan vastuun määrä.
  Vastuuvelka omalla vastuulla
  Vastuuvelan määrä, josta on vähennetty jälleenvakuuttajan osuus.
  Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
  Sijoitus- ja vakuutussopimuksista aiheutuvan vastuuvelan määrä.
  Voimassa olevan vakuutuskannan/liiketoiminnan arvo
  Voimassa olevan henkivakuutustoiminnan vakuutuskannan arvo, jossa huomioidaan vakuutuksiin liittyvät tuotot ja kulut vakuutusten koko elinkaaren ajalta.
 • Y
  Yhdistetty kulusuhde

  Korvaus- ja liikekulujen suhde vakuutusmaksutuottoihin prosentteina (vahinkovakuutustoiminnan keskeisimpiä termejä).

  Laskentakaava:

  Yksilöllinen eläkevakuutus (laskuperustekorollinen​/​sijoitussidonnainen)

  Eläkevakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö.

  Yksilöllinen henkivakuutus (laskuperustekorollinen​/​sijoitussidonnainen)

  Henkivakuutus, jossa vakuutettuna on tietty henkilö.

  Ylijäämä, voitto
  Vakuutuksiin liittyvien tuottojen ja kulujen erotus.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Muistiinpano
Lisää muistiinpano