Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Yritysvastuu Ifissä

Ifin toiminnan perusajatuksena on edistää yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehtävänä on poliisin, pelastustoimen ja oikeuslaitoksen sekä muiden viranomaisten kanssa turvata ihmisten ja yritysten arkea.

Pelkästään vuonna 2013 If käsitteli yli 1,5 miljoonaa vahinkoa. Lukuun sisältyy kaikenlaisia vahinkoja liikenneonnettomuuksien aiheuttamista yksityishenkilöiden vammoista yritysten tuotannonkeskeytyksiin esimerkiksi tulipalon vuoksi. Kaiken kaikkiaan If maksoi vuoden aikana korvauksia yli 3 miljardia euroa.

If ottaa kantaakseen laajemman yritysvastuun kuin sen liiketoiminta edellyttää. Sen tavoitteena on aina täyttää tai ylittää toiminnan eettiset, oikeudelliset ja kaupalliset vaatimukset.

Ympäristökysymykset ovat erittäin tärkeitä kaikille ja niillä on usein välitön vaikutus vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaan. Sääilmiöt, kuten rankkasateet ja tulvat, ovat lisääntymässä. Rannikkoalueiden tulva-alttiilla asutetuilla seuduilla on nykyisin usein tulvia.

Ifin toimintaa ohjaa tiukka ympäristöpolitiikka. If pyrkii aina löytämään ympäristöystävällisimmän ratkaisun itselleen, asiakkaille, toimittajille ja yhteistyökumppaneille.

Ifin keskeiset ympäristökysymykset

Korvauspalvelun ympäristövaikutukset: Vuonna 2013 If käsitteli noin 800 000 auto- ja omaisuusvahinkoa. Materiaalivahinkojen asianmukainen käsittely on keskeinen ympäristökysymys. Ifin tavoitteena on käyttää ehjiä osia uudelleen ja lisätä kierrätystä. Yhtenä vaiheena tämän toteuttamisessa If on asettanut toimittajilleen tiukat ympäristöperiaatteet.

Korvaushakemusten tekeminen verkossa yleistyy ja se on ympäristöllisesti vastuullisempi tapa kuin perinteiset hakemusmenetelmät. Yli 60 prosenttia kaikista yksityishenkilöiden Ifille tekemistä korvaushakemuksista Suomessa tehdään nykyään verkossa.

Henkilöasiakkaiden verkossa lähettämien korvaushakemusten osuus Pohjoismaissa
If Vahinkovakuutus, 2010–2013
%
E-laskujen osuus ajoneuvovahinkojen käsittelyssä Pohjoismaissa
If Vahinkovakuutus, 2009–2013
%

Ilmastovaikutukset: Ifin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet entisestään vuoden 2013 aikana. If käynnisti vuonna 2013 hiilikompensaatiohankkeen, jossa se kompensoi toiminnastaan aiheutuvat hiilidioksidipäästönsä Pohjoismaissa toimittamalla energiatehokkaita puuliesiä intialaisiin kyliin. Tämä hanke on niin sanottu Gold Standard -projekti, joka on yhteistyössä WWF:n ja muiden järjestöjen kanssa kehitetty kansainvälisesti tunnustettu sertifiointistandardi. Puuliedet eivät vähennä vain hiilidioksidipäästöjä, vaan säästävät myös ihmishenkiä. Maailmanpankin julkaisema raportti osoittaa, että noin neljä miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tehottomien puuliesien päästöihin.

Matkustaminen ja kokoukset: If on vähentänyt työntekijöidensä liikematkustamista kolmanneksella vuodesta 2007 lähtien. Monet kokoukset pidetään nyt video- ja verkkoneuvotteluina perinteisten fyysista läsnäoloa vaativien kokousten sijaan.
Muita tärkeitä ympäristökysymyksiä ovat energiankulutus (Ifin Göteborgin toimisto on esimerkiksi vähentänyt energiankulutustaan 50 prosentilla kahden viime vuoden aikana) ja jätteen minimointi.

Lentomatkustamisen ja videoneuvottelujen määrän kehitys vuosittain
If Vahinkovakuutus, 2007–2013

 

Sidosryhmien aktivoiminen ympäristöhankkeissa

Ifin keskeinen tehtävä on saada kaikki sidosryhmät osallistumaan sen ympäristöhankkeisiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta hankkeisiin, mikä lopulta myös johtaa ympäristötyön toteuttamiseen.

If kehittää tuotteita ja prosesseja auttaakseen asiakkaita toimimaan ympäristöystävällisemmin. If auttaa asiakkaita säästämään rahaa ja toimimaan ympäristöä säästäen tarjoamalla heille neuvoja siitä, miten onnettomuuksia ja vahinkoja voidaan ehkäistä.

If kannustaa toimittajiaan ja yhteistyökumppaneitaan käyttämään ympäristöystävällisempiä työmenetelmiä ja tukee heitä siinä. If keskustelee toimittajiensa kanssa ympäristöön liittyvistä tavoitteista ja vaatimuksista. Omistajat saavat säännöllisiä ympäristöraportteja.

If tarjoaa yli 6 000 työntekijälleen ympäristöasioihin liittyviä kursseja, auttaa heitä tekemään viisaita ympäristöä koskevia päätöksiä ja suorittaa sisäisiä ympäristökampanjoita, joiden tavoitteena on tehdä työntekijöistä ympäristötyön lähettiläitä.

Ympäristötyön keskeiset vaiheet

 • 2013

  • Ifin 28 suurimmassa toimistossa laaditaan energiailmoituksia ja toimintasuunnitelmia.
  • If kehittää EU-direktiiviin perustuvan ympäristöä koskevan vakuutustuotteen Suomessa ja Ruotsissa.
  • Ifin Espoon toimitalo on saanut WWF:n Green Office ‑sertifikaatin.
  • Ifin Göteborgin toimisto Ruotsissa on Green Building -sertifioitu. Green Building on EU:n ohjelma.
 • 2012

  • If tuo Tanskassa markkinoille päästöihin perustuvan ajoneuvovakuutuksen. Vakuutusmaksun hinta perustuu CO₂-päästöjen määrään.
  • Ifin Göteborgin toimisto Ruotsissa sijoittuu 1. sijalle Green Tenant Award -kilpailussa.
  • Ifin Turun toimisto saa WWF:n Green Office ‑ympäristöjärjestelmän sertifikaatin.
  • If ja kasvatustieteen pohjoismainen huippuyksikkö Nordic Centre of Excellence (NCoE) NORD–STAR aloittavat tutkimusyhteistyöprojektin koskien ilmastonmuutokseen sopeutumista ja vakuutuksia.
 • 2011

  • If liittyy YK:n Clean Development Mechanism ‑hankkeeseen, joka perustuu Ifin toimintaan Gayatri Agrossa Intiassa.
  • Suomen ja Tanskan Ifistä tulee paikallisen Buy Ecolabelled Network -verkoston ensimmäiset jäsenet.
  • If käynnistää Euroopan ensimmäisen eCustomer-keskuksen Norjan Lysakeriin.
  • If tuo markkinoille vastuuvakuutustuotteen Norjassa paikallisen luonnonsuojelulain pohjalta.
 • 2010

  • 100 ympäristötoimenpiteen listan kohdat toteutetaan.
  • Ympäristöystävällinen hankintaohjelma otetaan käyttöön. Ruotsin ja Norjan If liittyvät Buy Ecolabelled Network -verkostoon.
  • Suomen If laajentaa tarjontaansa luonnonilmiöiden osalta koti- ja kiinteistövakuutuksissa.
 • 2009

  • Laaditaan 100 toimenpiteen lista, jonka tarkoituksena on tehdä Ifistä ympäristöystävällisempi ja listan kohtia aletaan toteuttaa.
  • Kokousten hallintaohjelma matkustamisen vähentämiseksi otetaan käyttöön.
  • Greenhouse Gas Protocol -päästölaskentamallin mukainen ilmastovaikutusten laskenta otetaan käyttöön.
 • 2008

  • Ifin ympäristötyön ohjausryhmä perustetaan.
  • Ifin ympäristöstrategia ja ympäristöä koskeva toimintaohje laaditaan.
Ifin ympäristötoimintaohje

Ifin tavoitteena on joka päivä toteuttaa ympäristön tilaa parantavia konkreettisia toimenpiteitä.   Pyrimme aina löytämään yrityksemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kannalta parhaat mahdolliset ympäristöratkaisut.

 • Meidän tulee aina antaa henkilökunnallemme mahdollisuus toimia ympäristöystävällisesti tarjoamalla ohjeita ja tukea.
 • Kehitämme tuotteita, prosesseja ja vahingontorjuntapalveluja auttaaksemme asiakkaitamme toimimaan entistä ympäristöystävällisemmin.
 • Kannustamme ja tuemme toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme heidän pyrkimyksissään toimia aiempaa ympäristöystävällisemmällä tavalla.
 • Tiedotamme aina ympäristöriskeistä ja osallistumme aktiivisesti yleiseen ilmastokeskusteluun.

 

 
Ympäristöohjelman rakenne

Ifin ympäristöohjelmassa on periaatteessa kolme tasoa:

 • Ohjausryhmä, jota johtaa Ifin johtoryhmän jäsen ja joka asettaa Ifin ympäristöstrategian, toimintaohjeen ja yleistavoitteet ja ylläpitää niitä.
 • Pohjoismaiden ympäristötyöryhmä vastaa kaikkien kiinteistöihin ja hankintoihin liittyvien ympäristöhankkeiden hallinnoinnista ja valvonnasta.
 • Paikallinen ympäristöryhmä laatii paikalliset toimintasuunnitelmat ja järjestää aktiviteetteja, jotka lisäävät ympäristökysymysten näkyvyyttä. Näitä ryhmiä on kaikissa suurissa toimistoissa.
Ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut

Ifin ympäristöhankkeiden tukemiseksi ja niiden johtamiseksi luodaan tarkkaan määritellyt ympäristöä koskevat toimintaohjeet ja työkalut. Joitakin tärkeimpiä toimintaohjeita ovat:

 • Ympäristöpolitiikka
 • Hankintojen pohjoismaisten suuntaviivojen mukainen hankintaohje
 • Toimittajien arviointia koskevat periaatteet
 • Greenhouse Gas Protocol -standardiin perustuva ilmastovaikutusten laskentatyökalu
 • ClimateWise-alusta parhaiden käytäntöjen soveltamista ja ajatustenvaihtoa varten
 • Korvauspalvelun ympäristösäännöt
Muistiinpano
Lisää muistiinpano