Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
1 Liiketoiminnan muut tuotot
Milj. e 2013 2012
Tuotot kiinteistöomaisuudesta 0 0
Muut tuotot 15 15
Yhteensä 15 15
2 Liiketoiminnan muut kulut
Milj. e 2013 2012
Vuokrakulut -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta -0 -0
Muut kulut -10 -12
Yhteensä -12 -13
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
3 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2013 2012
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
Tilintarkastuspalkkiot -0 -0
Muut palkkiot -0 -0
Yhteensä -0 -0
4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. e 2013 2012
Saadut osingot yhteensä 878 773
Korkotuotot yhteensä 61 69
Korkokulut yhteensä -97 -124
Myyntivoitot yhteensä 6 3
Myyntitappiot yhteensä -0 -1
Valuuttatulos 20 6
Muut -16 27
Yhteensä 852 753
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Aineelliset hyödykkeet
2013 2012
Milj. e Rakennuk- set ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet Rakennuk- set ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 1 4 1 4
Lisäykset - 0 - 0
Vähennykset - - - -0
Kertyneet poistot tilikauden alussa - -1 - -1
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -0 -0 -0 -0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 3 1 3
6 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2013 2012
Hankintameno tilikauden alussa 225 223
Lisäykset 101 13
Vähennykset -5 -11
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 321 225
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
7 Muut osakkeet ja osuudet
2013 Arvonmuutokset 2012 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet 28 4 -4 24 2 0
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
Milj. e 2013 2012
Hankintameno tilikauden alussa 4 4
Vähennykset -4 -0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 4
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
8 Sijoitusten muut saamiset
2013 Arvonmuutokset 2012 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Markkinaraha 350 0 -0 350 2 1
Joukkovelkakirjalainat 39 0 4 0 0 2
Yhteensä 388 0 4 350 3 3
9 Muut saamiset
Milj. e 2013 2012
Kauppahintasaamiset 7 0
Johdannaiset 6 7
Muut 4 4
Yhteensä 17 11
10 Siirtosaamiset
Milj. e 2013 2012
Siirtyvät korot 36 36
Johdannaiset 35 52
Muut 0 1
Yhteensä 71 89
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
11 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2012 98 2 1 527 273 4 824 6 724
Osingonjako -672 -672
Osinkojen palautus 6 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -1 -1
Tilikauden voitto 737 737
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Osingonjako -756 -756
Osinkojen palautus 7 7
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 3 3
Omien osakkeiden hankinta 0
Tilikauden voitto 829 829
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2013 2012
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 829 737
Kertyneet voittovarat 4 146 4 158
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 6 775 6 695
12 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
13 Muut velat
Milj. e 2013 2012
Lunastamattomat osingot 26 24
Johdannaiset 7 9
Johdannaisten vakuudet 47 78
Muut 0 0
Yhteensä 81 111
14 Siirtovelat
Milj. e 2013 2012
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 10 11
Muut 21 15
Yhteensä 66 60
Tuloveroja koskevat liitetiedot
15 Laskennalliset verosaamiset ja velat
Milj. e 2013 2012
Laskennalliset verosaamiset
Tappiot 15 18
Jaksotuserot 0 0
Käyvän arvon rahasto 0 0
Yhteensä 15 18
Laskennalliset verovelat
Jaksotuserot 0 -0
Käyvän arvon rahasto -1 -0
Yhteensä -1 -0
Yhteensä netto 14 18
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
16 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
17 Vuokravastuut
Milj. e 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 2 3
Yhteensä 3 4
18 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Milj. e 2013 2012
Merkintäsitoumukset 1 1
Annetut sitoumukset yhteensä 1 1
konserniyhtiöille tai niiden puolesta - -
osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta - -
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
19 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2013
Tilikautena keskimäärin
2012
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 51 51
Osa-aikainen henkilöstö 2 2
Määräaikainen henkilöstö 3 3
Yhteensä 56 55
20 Johdon palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2013 2012
Konsernijohtaja Kari Stadigh 3 530 2 454
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Anne Brunila 80 80
Jannica Fagerholm 80 -
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Eira Palin-Lehtonen 80 80
Per Arthur Sørlie 80 80
Matti Vuoria 100 100
Eläkesitoumukset
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
21 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
  
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 1 583 132 1 715
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) 40 - 40
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) 86 - 86
1 709 132 1 841
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti mahdollisuus jäädä eläkkeelle 60 vuotta täytettyään, jolloin eläke-etuus on 60 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta. Eläkkeeseen oikeuttavaan palkkaan sisältyvät kiinteä palkka, luontoisetuudet, loma-ajan palkka sekä lyhytaikaiset kannustinpalkkiot, ja se määritellään siten, että neljästä viimeisestä täydestä työvuodesta jätetään paras ja huonoin vuosi pois ja lasketaan jäljelle jääneiden kahden työvuoden keskimääräinen palkka. Nykyisin voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukaisen etuusperusteisen lisäeläkesopimuksen tilalle solmitaan 1.1.2016 alkaen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat 400 000 euroa.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Tilikauden kulu liittyy vuosittaiseen TyEL indeksitarkistukseen.
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
22 Osakeomistukset 31.12.2013
Yhtiön nimi Omistus-
osuus-% *)
Osakkeiden kirjanpito-
arvo milj. e
Saman konsernin yritykset
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi 100 1 886
Henkivakuutustoiminta
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi 100 484
Muu toiminta
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi 100 1
Muistiinpano
Lisää muistiinpano