Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
5 Aineelliset hyödykkeet
2013 2012
Milj. e Rakennuk- set ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet Rakennuk- set ja rakennelmat Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno tilikauden alussa 1 4 1 4
Lisäykset - 0 - 0
Vähennykset - - - -0
Kertyneet poistot tilikauden alussa - -1 - -1
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -0 -0 -0 -0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 1 3 1 3
6 Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Milj. e 2013 2012
Hankintameno tilikauden alussa 225 223
Lisäykset 101 13
Vähennykset -5 -11
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 321 225
Saamiset ovat tytäryhtiöiden liikkeeseenlaskemia pääomalainoja. Lisätietoja konsernin liitetiedossa nro 29 Rahoitusvelat.
7 Muut osakkeet ja osuudet
2013 Arvonmuutokset 2012 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Myytävissä olevat osakkeet 28 4 -4 24 2 0
Kiinteistöosakkeiden muutoslaskelma
Milj. e 2013 2012
Hankintameno tilikauden alussa 4 4
Vähennykset -4 -0
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0 4
Jälleenhankintahinnan ja kirjanpitoarvon erotus 0 0
8 Sijoitusten muut saamiset
2013 Arvonmuutokset 2012 Arvonmuutokset
Milj. e Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut Käypä arvo Tulokseen kirjatut Käyvän arvon rahastoon kirjatut
Markkinaraha 350 0 -0 350 2 1
Joukkovelkakirjalainat 39 0 4 0 0 2
Yhteensä 388 0 4 350 3 3
9 Muut saamiset
Milj. e 2013 2012
Kauppahintasaamiset 7 0
Johdannaiset 6 7
Muut 4 4
Yhteensä 17 11
10 Siirtosaamiset
Milj. e 2013 2012
Siirtyvät korot 36 36
Johdannaiset 35 52
Muut 0 1
Yhteensä 71 89
Muistiinpano
Lisää muistiinpano