Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
16 Eläkevastuut
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
17 Vuokravastuut
Milj. e 2013 2012
Yhden vuoden kuluessa 1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa 2 3
Yhteensä 3 4
18 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Milj. e 2013 2012
Merkintäsitoumukset 1 1
Annetut sitoumukset yhteensä 1 1
konserniyhtiöille tai niiden puolesta - -
osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta - -
Muistiinpano
Lisää muistiinpano