Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
11 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2012 98 2 1 527 273 4 824 6 724
Osingonjako -672 -672
Osinkojen palautus 6 6
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -1 -1
Tilikauden voitto 737 737
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 98 0 1 527 273 4 895 6 793
Osingonjako -756 -756
Osinkojen palautus 7 7
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä -0 -0
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 3 3
Omien osakkeiden hankinta 0
Tilikauden voitto 829 829
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 98 4 1 527 273 4 976 6 877
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2013 2012
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 829 737
Kertyneet voittovarat 4 146 4 158
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 6 775 6 695
12 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
13 Muut velat
Milj. e 2013 2012
Lunastamattomat osingot 26 24
Johdannaiset 7 9
Johdannaisten vakuudet 47 78
Muut 0 0
Yhteensä 81 111
14 Siirtovelat
Milj. e 2013 2012
Siirtyvät korot 34 34
Johdannaiset 10 11
Muut 21 15
Yhteensä 66 60
Muistiinpano
Lisää muistiinpano