Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2013
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 585 125 710
Kertyneet poistot - -104 -104
Kirjanpitoarvo 1.1. 585 21 606
Kirjanpitoarvo 1.1. 585 21 606
Valuuttakurssierot 0 -2 -2
Lisäykset
Erikseen hankitut - 7 7
Vähennykset 0 - 0
Poistot - -3 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 23 608
31.12.
Hankintameno 585 130 715
Kertyneet poistot - -107 -107
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 23 608
2012
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 564 119 682
Kertyneet poistot - -102 -102
Kirjanpitoarvo 1.1. 564 13 580
Kirjanpitoarvo 1.1. 564 13 576
Valuuttakurssierot 22 1 22
Lisäykset
Erikseen hankitut - 6 6
Vähennykset 0 -1 -1
Poistot - -2 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 17 602
31.12.
Hankintameno 585 125 710
Kertyneet poistot - -104 -104
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 21 606
Henkivakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 42 195 153 0 153
Kertyneet poistot - -31 -31 - 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 11 164 153 0 153
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 11 164 153 12 165
Lisäykset - 1 1 - 2 2
Poistot - -3 -3 - -3 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 9 162 153 11 164
31.12.
Hankintameno 153 43 196 153 42 195
Kertyneet poistot - -34 -34 - -31 -31
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 9 162 153 11 164
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 770 771
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.

Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.

Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).

Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi, 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 9,4 prosenttia ja Mandatum Lifen osalta 9,7 prosenttia. Luvut ovat noussee hieman edellisvuodesta johtuen koronnoususta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.

Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2014 – 2016. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 prosentin kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2023 jälkeisille kausille käytetty 2 prosentin kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.

Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 180 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 1,4 prosentin nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.

If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano