Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2009 I - 2011 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2009 I - 2011 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2013 lopussa noin 110 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä ja vakuutusliikkeen tuotosta (IM) sekä 2011 I -ohjelmien osalta lisäksi riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 16,49 - 24,07 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 28,49 - 39,07 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. 2011 I -ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Kannustepalkkiosta maksetaan 70 prosenttia, mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, ja 35 prosenttia, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia. Tunnusluvun jäädessä tämän alle ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto siten, että kannustepalkkiosta maksetaan 30 prosenttia, mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan kannustepalkkiosta 15 prosenttia. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Ohjelmassa 2009 I kannustepalkkion saajan tulee ostaa Sammon A-osakkeita sisäpiirisäännökset huomioiden ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen ja pitää osakkeita omistuksessaan kahden vuoden ajan. 2011 I -ohjelmissa kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.
Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2009 I päättyi syyskuussa 2013, jolloin viimeinen erä kannustepalkkioita maksettiin.
2009 I 2011 I 2011 I/2
Ehdot hyväksytty *) 27.08.09 14.09.11 14.09.11
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2010 4 369 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2011 3 002 4 359 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2012 1 444 4 199 130
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 - 4 134 100
Kausi päättyy I 30 % Q2-2011 Q2-2014 Q2-2015
Kausi päättyy II 35 % Q2-2012 Q2-2015 Q2-2016
Kausi päättyy III 35 % Q2-2013 Q2-2016 Q2-2017
Maksuajankohta I 30 % 9-2011 9-2014 9-2015
Maksuajankohta II 35 % 9-2012 9-2015 9-2016
Maksuajankohta III 35 % 9-2013 9-2016 9-2017
Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 16,74 18,10 18,10
Lähtökurssi eur **) 16,49 18,37 24,07
Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2013 13,14 15,82 22,72
Sampo A -päätöskurssi 31.12.2013 35,72
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) - 37 0
Velka yhteensä 38
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 42
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
Muistiinpano
Lisää muistiinpano