Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -5 -12
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 0 3
Voitot/tappiot -0 4
Osakkeet
Voitot/tappiot 6 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 7 7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 22 18
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 317 379
Arvonalentumistappiot -0 3
Voitot/tappiot 13 11
Osakkeet
Voitot/tappiot 57 12
Arvonalentumistappiot -4 -27
Osinkotuotot 37 40
Yhteensä 419 418
Yhteensä rahoitusvaroista 443 430
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -0 1
Muut -1 -1
Yhteensä muista varoista -1 0
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -3
Diskonttauksen purkuvaikutus -55 -57
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -15 -11
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 368 359
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -63 milj. euroa (28) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 6 42
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 3
Voitot/tappiot 0 -1
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 2 3
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 46 34
Voitot/tappiot -27 37
Osakkeet
Voitot/tappiot 210 237
Osinkotuotot 13 11
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot -1 1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 29 -26
Yhteensä 270 294
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot -5 1
Yhteensä -4 1
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 115 144
Voitot/tappiot 2 13
Osakkeet
Voitot/tappiot 111 37
Arvonalentumistappiot -33 -37
Osinkotuotot 87 67
Yhteensä 282 224
Yhteensä rahoitusvaroista 555 563
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 1 -0
Arvonalentumistappiot 0 -2
Muut 2 4
Yhteensä muista varoista 2 2
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -13 -13
Palkkiotuotot 25 22
Yhteensä 11 9
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 569 574
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 70 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 8 23
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 1 0
Voitot/tappiot -6 -0
Yhteensä -5 -0
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 16 21
Voitot/tappiot - 3
Osakkeet
Voitot/tappiot 5 -0
Arvonalentumistappiot -0 -1
Osinkotuotot 1 5
Yhteensä 22 28
Yhteensä rahoitusvaroista 25 51
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 1 0
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista 1 0
Palkkiotuotot -0 -0
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 26 51
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 4 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -22 -18
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 942 967
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista.
Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa.
Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmalla.
Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano