Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleenva-kuuttajien osuus Netto Brutto Jälleenva-kuuttajien osuus Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 718 21 -1 697 -1 694 30 -1 665
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -715 19 -696 -894 166 -727
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -633 13 -620 -622 13 -609
Korvausten selvittelykulut -4 0 -4 2 - 2
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -7 0 -7 -9 - -9
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -3 078 53 -3 025 -3 218 209 -3 009
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 274 165 -1 108 -1 426 139 -1 288
Eläkemuotoiset korvaukset -77 0 -77 -20 -0 -20
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 915 -140 775 938 -100 837
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 508 -18 489 647 -44 603
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 71 7 79 139 -6 133
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 991 186 -2 805 -3 121 168 -2 952
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -129 - -129 -42 - -42
Maksetut korvaukset yhteensä -3 120 186 -2 935 -3 163 168 -2 995
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 199 -121 79 44 66 110
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -126 -5 -131 25 -31 -6
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 45 0 45 13 -0 13
Korvausten selvittelykulut -4 - -4 2 - 2
Korvausvastuun muutos yhteensä 114 -126 -12 84 35 119
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -3 006 60 -2 946 -3 079 203 -2 876
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2013 korvausvastuu oli 282 milj. euroa (289). Diskonttaamaton määrä oli 453 milj. euroa (513). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Hankitut liiketoiminnot lisäsivät korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Todellista laskua 15 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2013 2012
Ruotsi 1,19 % 0,18 %
Suomi 2,50 % 3,00 %
Tanska 2,00 % 2,00 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -50 -77 -0 -3 -50 -80
Muut vakuutukset -0 -0 -0 -1 -0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -160 -155 0 4 -160 -152
Yhteensä -211 -233 0 0 -210 -233
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -344 -346 24 51 -320 -296
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -12 -10 -16 -10 -29 -20
Yhteensä -357 -357 8 41 -349 -315
Jälleenvakuutus -1 -1 -1 0 -2 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -568 -590 7 41 -561 -548
Jälleenvakuuttajien osuus 3 4 -1 0 2 4
Vakuutussopimukset yhteensä -565 -586 7 41 -559 -545
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -1 -1 - - -1 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -172 -123 - - -172 -123
Sijoitussopimukset yhteensä -173 -124 - - -173 -124
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -738 -710 7 41 -731 -669
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -10 -8
Kuolemantapauskorvaukset -21 -26
Säästösummien takaisinmaksut -9 -33
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -50 -77
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -115 -89
Kuolemantapauskorvaukset -34 -27
Säästösummien takaisinmaksut -12 -40
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Yhteensä -160 -155
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -319 -320
Takaisinostot -20 -19
Kuolemantapauskorvaukset -5 -7
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -344 -346
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Takaisinostot -9 -8
Kuolemantapauskorvaukset -4 -2
Muut -0 -0
Yhteensä -12 -10
Jälleenvakuutussopimukset -1 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -569 -590
Jälleenvakuuttajien osuus 3 4
Vakuutussopimukset yhteensä -565 -586
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -0 -0
Säästösummien takaisinmaksut -0 -0
Yhteensä -1 -1
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -170 -123
Säästösummien takaisinmaksut -2 -0
Yhteensä -172 -123
Sijoitussopimukset yhteensä -173 -124
Maksetut korvaukset, brutto -741 -714
Maksetut korvaukset, netto -738 -710
Segmenttien väliset eliminoinnit - 4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -3 677 -3 541
Muistiinpano
Lisää muistiinpano