Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 28 37
Muut peruuttamattomat sitoumukset 14 6
Yhteensä 42 43
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2013 2012
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 1 1 6 4
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 270 131 285 153
Yhteensä 271 132 290 157
Milj. e 12/2013 12/2012
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 39 40
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 37
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 99 110
yli viiden vuoden kuluttua 78 101
Yhteensä 209 248
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat 25 -45
- muuttuvat vuokrat 11 -
Vuokrakulut yhteensä 36 -45
If Skadeförsäkring Ab:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa sekä If Skadeförsäkring Ab:llä norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
Tytäryhtiö IPSC Regionin myynnin yhteydessä annettiin tavanmukaiset myyjän vakuudet.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 6 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 391 367
IT-hankinnat 3 1
Yhteensä 394 368
Milj. e 12/2013 12/2012
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 6 6
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno 14 67
Käypä arvo 4 53
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8 3
yli viiden vuoden kuluessa 9 -
Yhteensä 19 5
Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 1 1
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -3 -3
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -3 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 1 1
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 3
Yhteensä 3 4
Konsernilla oli vuoden 2013 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 178 877 m2 (178 971). Vuokrasopimukset on tehty pääosin
3 - 10 vuodeksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano