Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 25 38
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2002 (nimellisarvo 65 meur) 20 vuotta 8.98 % - 66
Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur) ikuinen 4.94 % 150 149
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur) 30 vuotta 6.00 % 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur) ikuinen 4.70 % 90 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 348 215
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 373 253
Vuoden 2002 pääomalaina maksettiin takaisin huhtikuussa 2013.
Vuoden 2005 ja 2011 pääomalainoille maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen ne muuttuvat vaihtuvakorkoisiksi. Kesäkuussa 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu. Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Vuosien 2011 ja 2013 pääomalainat ovat kokonaisuudessaan Sammon salkussa.
Vuosien 2005 ja 2011 pääomalainat on listattu Luxemburgin pörssissä.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 11 5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 111 105
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 18 19
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 308 451
Joukkovelkakirjalainat *) 1 720 1 710
Yhteensä 2 027 2 162
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 2 045 2 181
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -336 -270
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 2 193 2 269
Muistiinpano
Lisää muistiinpano