Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 01/2012 12/2012 12/2013
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. Sosiaalikustannukset 612 595 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 347 392 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 266 203 195
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääeläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2007 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Ko. eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 prosenttia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 prosenttia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoiteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 prosenttia) ja Norjan vastaava maksu (14,1 prosenttia).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2013 2012
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut -6 -10 -16 -5 -16 -21
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut -0 - -0 -2 24 22
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu -2 -5 -7 -2 -6 -8
Yhteensä tuloslaskelmalla -7 -15 -22 -9 1 -7
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja 19 -40 -21 -18 63 45
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa 12 -55 -44 -27 64 38
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 154 426 580 174 420 595
Eläkesijoitusten käypä arvo 124 261 385 119 273 392
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 30 165 195 56 147 203
2013 2012
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 34 % 49 % } 40 % } 53 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 3 % 12 %
Osakkeet, taso 1 31 % 8 % } 29 % } 18 %
Osakkeet, taso 3 0 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 10 % 11 % 10 % 15 %
Muut, taso 1 11 % 13 % } 21 % } 14 %
Muut, taso 2 0 % 1 %
Muut, taso 3 11 % 3 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
31.12.2013 31.12.2012
Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Diskonttauskorko 4,00 % 3,50 % 4,00 % 4,00 %
Palkkakehitys 3,00 % 3,00 % 3,75 % 3,75 %
Hintainflaatio 2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,25 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31
+1 vuosi
K2013 FFFS
2007:31
K2005
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 20 vuotta 16 vuotta 20 vuotta 15 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2014 9 15
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -17 -34 -51
Diskonttokorko, -0,5 % 20 38 58
Palkkakehitys, +0,25 % 6 7 13
Palkkakehitys, -0,25 % -5 -7 -12
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 5 13 18
2013 2012
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 532 490 1 022 538 57 595
Eläkesijoitusten käypä arvo 385 - 385 392 - 392
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2012 2013
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 612 595
Tilikauden aikana ansaitut 21 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -21 0
Korkokulut 19 21
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset -74 -22
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, demografiset olettamukset - 67
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut 33 -15
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot 31 -57
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -26 -26
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 595 580
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 347 392
Korkotuotto 11 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 2 8
Maksut 28 24
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot 18 -38
Maksetut eläkkeet -15 -16
Eläkesijoitukset 31.12. 392 385
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö- kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2013 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 80 milj. euroa.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano