Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 47 34
Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset 223 207
Muut saamistodistukset 832 585
Yhteensä 1 101 826
Osakkeet ja osuudet
Listatut 3 290 2 702
Muut 22 9
Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 312 2 711
Lainat ja muut saamiset 183 281
Muut rahoitusvarat 26 16
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 4 623 3 834
Segmenttien väliset eliminoinnit -7 0
Konserni yhteensä 4 616 3 834
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 2 646 milj. euroa (2 460) ja saamistodistusten 1 089 milj. euroa (776).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano