Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Velat ensivakuutustoiminnasta 148 149
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 49 103
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 68 55
Verovelat 113 176
Siirtovelat 197 199
Muut 119 125
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 694 807
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 57 milj. euroa (45).

Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Korot 7 9
Verot 18 0
Velat ensivakuutustoiminnasta 6 6
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 5
Kauppahintavelat 26 4
Saadut vakuudet 31 122
Muut 37 32
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 129 177
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat. Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 47 78
Osingonjakovelka 26 24
Muut 21 16
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 129 152
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -13
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 941 1 123
Muistiinpano
Lisää muistiinpano