Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2013 2012
Milj. e Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 -23 69 -14
Saamistodistukset 39 -2 73 -3
Rahastot 720 -138 894 -163
Yhteensä 1 002 -163 1 036 -180
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (3) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 161 milj. euron (177) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,5 prosenttia (1,8).
Muistiinpano
Lisää muistiinpano