Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen.
Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 51 - 52
Muut korkojohdannaiset - 0 - 0
Valuuttajohdannaiset - 12 - 12
Osakejohdannaiset - 14 - 14
1 77 - 78
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset - 46 0 46
2 46 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 324 2 13 339
Saamistodistukset 14 1 069 19 1 101
Rahastot 2 098 804 64 2 966
Johdannaissopimukset - 26 - 26
2 436 1 901 97 4 433
Myytävissä olevat rahoitusvarat *)
Osakkeet ja osuudet 1 583 - 243 1 826
Saamistodistukset 1 874 10 858 39 12 770
Rahastot 993 124 720 1 836
4 449 10 981 1 002 16 432
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 6 887 13 006 1 099 20 992
RAHOITUSVELAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 14 - 15
Valuuttajohdannaiset - 22 - 22
Osakejohdannaiset - 16 - 16
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 52 - 53
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2012
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 2 62 - 64
Muut korkojohdannaiset - 2 - 2
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 16 - 16
2 166 - 168
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 3 - - 3
Saamistodistukset - 66 - 66
3 66 - 70
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 239 67 14 320
Saamistodistukset - 808 17 826
Rahastot 1 821 520 50 2 390
Johdannaissopimukset - 16 - 16
2 060 1 412 81 3 553
Myytävissä olevat rahoitusvarat *)
Osakkeet ja osuudet 1 535 - 69 1 603
Saamistodistukset 253 12 439 73 12 764
Rahastot 1 131 118 894 2 143
2 918 12 557 1 036 16 511
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 4 984 14 201 1 117 20 301
RAHOITUSVELAT 31.12.2012
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 39 0 39
Osakejohdannaiset - - 19 19
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 43 19 62
*) Saamistodistuksia siirrettiin tilikauden aikana tasolta yksi tasolle kaksi 19 (7) milj. euroa. Tasolta kaksi tasolle yksi siirrettiin saamistodistuksia 151 (-) milj. euroa. Vertailuvuonna siirrettiin rahastoista tasolta kaksi tasolle yksi 34 milj. euroa.
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 12 (15) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 11 (11) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 14 (52) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 68 (64) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 15 (3) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2013.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
             Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 9 -23 0 -4
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 192 -186 -550 -169
Kokonaisvaikutus 202 -210 -550 -173
Muistiinpano
Lisää muistiinpano