Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 674 4 590
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 94 109
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 768 4 698
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -208 -258
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 560 4 441
Vakuutusmaksuvastuun muutos -46 -79
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -10 1
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -55 -78
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 505 4 363
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 624 591
Jälleenvakuutussopimukset 4 2
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 628 593
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 623 588
Sijoitussopimukset 440 389
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä 1) 1 063 977
Segmenttien väliset eliminoinnit -6 -5
Konserni yhteensä 5 618 5 413
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä nro 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 153 168
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 469 421
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 1 1
Yhteensä 624 591
Jälleenvakuutussopimukset 4 2
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 0
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 440 389
Yhteensä 440 389
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 068 983
Jälleenvakuuttajien osuus -5 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 063 977
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 291 320
Kertamaksut, vakuutussopimukset 333 271
Kertamaksut, sijoitussopimukset 440 389
Yhteensä 1 064 981
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot -5 -12
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 0 3
Voitot/tappiot -0 4
Osakkeet
Voitot/tappiot 6 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 7 7
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 22 18
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 317 379
Arvonalentumistappiot -0 3
Voitot/tappiot 13 11
Osakkeet
Voitot/tappiot 57 12
Arvonalentumistappiot -4 -27
Osinkotuotot 37 40
Yhteensä 419 418
Yhteensä rahoitusvaroista 443 430
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot -0 1
Muut -1 -1
Yhteensä muista varoista -1 0
Kulut muista kuin rahoitusveloista -4 -3
Diskonttauksen purkuvaikutus -55 -57
Palkkiokulut
Omaisuudenhoito -15 -11
Vahinkovakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 368 359
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät -63 milj. euroa (28) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 6 42
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 1 3
Voitot/tappiot 0 -1
Osakkeet
Voitot/tappiot 0 0
Osinkotuotot 0 0
Yhteensä 2 3
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista sijoituksista
Saamistodistukset
Korkotuotot 46 34
Voitot/tappiot -27 37
Osakkeet
Voitot/tappiot 210 237
Osinkotuotot 13 11
Lainat ja muut saamiset
Korkotuotot -1 1
Muut rahoitusvarat
Voitot/tappiot 29 -26
Yhteensä 270 294
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 1 1
Voitot/tappiot -5 1
Yhteensä -4 1
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 115 144
Voitot/tappiot 2 13
Osakkeet
Voitot/tappiot 111 37
Arvonalentumistappiot -33 -37
Osinkotuotot 87 67
Yhteensä 282 224
Yhteensä rahoitusvaroista 555 563
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 1 -0
Arvonalentumistappiot 0 -2
Muut 2 4
Yhteensä muista varoista 2 2
Palkkiotuotot, netto
Omaisuudenhoito -13 -13
Palkkiotuotot 25 22
Yhteensä 11 9
Henkivakuutustoiminnan sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 569 574
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 70 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Rahoitusvaroista
Johdannaissopimuksista
Voitot/tappiot 8 23
Lainoista ja muista saamisista
Korkotuotot 1 0
Voitot/tappiot -6 -0
Yhteensä -5 -0
Myytävissä olevista rahoitusvaroista
Saamistodistukset
Korkotuotot 16 21
Voitot/tappiot - 3
Osakkeet
Voitot/tappiot 5 -0
Arvonalentumistappiot -0 -1
Osinkotuotot 1 5
Yhteensä 22 28
Yhteensä rahoitusvaroista 25 51
Muista varoista
Sijoituskiinteistöt
Voitot/tappiot 1 0
Muut -0 -0
Yhteensä muista varoista 1 0
Palkkiotuotot -0 -0
Omistusyhteisön sijoitustoiminnan nettotuotot yhteensä 26 51
Voitot/tappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista sisältävät 4 milj. euroa (2) käyvän arvon rahastosta tilikauden tulokseen kirjattua arvostusta.
Segmenttien väliset eliminoinnit -22 -18
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 942 967
Muut tuotot ja kulut muodostuvat kiinteistösijoitusten vuokrista, hoitovastikkeista ja poistoista.
Kaikki sijoituksista aiheutuvat tuotot ja kulut sisältyvät sijoitustoiminnan nettotuottoihin. Voitot/tappiot sisältävät myyntivoitot ja -tappiot sekä realisoituneet että realisoitumattomat arvostuserot sekä kurssivoitot ja -tappiot. Myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomat arvostuserot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään käyvän arvon rahastossa omassa pääomassa.
Käyvän arvon rahaston muutokset on eritelty oman pääoman muutoslaskelmalla.
Vahinkovakuutustoiminnassa eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkuvaikutus on omana eränään. Eläkemuotoisten korvausten vastuu lasketaan käytössä olevien vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti siten, että oletettu inflaatio ja kuolevuus on huomioitu. Lisäksi vastuuta diskontattaessa on otettu huomioon sijoitustoiminnan oletettu nettotuotto. Diskonttauksen asteittaisen purkamisen seurauksena syntyvien eläkemuotoisten korvauskulujen lisäyksen kattamiseksi kohdistetaan eläkemuotoisiin korvauksiin laskennallinen sijoitustoiminnan nettotuotto.
3 Korvauskulut
Vahinkovakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleenva-kuuttajien osuus Netto Brutto Jälleenva-kuuttajien osuus Netto
Vahinkovakuutus
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 718 21 -1 697 -1 694 30 -1 665
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos -715 19 -696 -894 166 -727
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -633 13 -620 -622 13 -609
Korvausten selvittelykulut -4 0 -4 2 - 2
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos -7 0 -7 -9 - -9
Tilikaudella sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä -3 078 53 -3 025 -3 218 209 -3 009
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut
Maksetut korvaukset -1 274 165 -1 108 -1 426 139 -1 288
Eläkemuotoiset korvaukset -77 0 -77 -20 -0 -20
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 915 -140 775 938 -100 837
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos 508 -18 489 647 -44 603
Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut yhteensä 71 7 79 139 -6 133
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset -2 991 186 -2 805 -3 121 168 -2 952
Maksetut eläkemuotoiset korvaukset -129 - -129 -42 - -42
Maksetut korvaukset yhteensä -3 120 186 -2 935 -3 163 168 -2 995
Korvausvastuun muutos
Tunnettujen vahinkojen korvausvastuun muutos 199 -121 79 44 66 110
Tuntemattomien vahinkojen (IBNR) korvausvastuun muutos -126 -5 -131 25 -31 -6
Eläkemuotoisten korvausten korvausvastuun muutos 45 0 45 13 -0 13
Korvausten selvittelykulut -4 - -4 2 - 2
Korvausvastuun muutos yhteensä 114 -126 -12 84 35 119
Vahinkovakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -3 006 60 -2 946 -3 079 203 -2 876
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelka arvostetaan yleisten vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti. Huomioon otetaan odotettu inflaatio sekä kuolevuus. Vastaiset eläkesuoritukset diskontataan korolla, joka vastaa odotettavissa olevia sijoitustuottoja. Eläkemuotoisten korvausten diskonttauksen purkautumisen johdosta vakuutustekniseen tulokseen lisätään vastaava sijoitustuotto. Suomen vahinkovakuutuksen piiriin kuuluvien tuntemattomien eläkevahinkojen korvausvastuu diskontataan. Vuonna 2013 korvausvastuu oli 282 milj. euroa (289). Diskonttaamaton määrä oli 453 milj. euroa (513). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat diskontattua korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Hankitut liiketoiminnot lisäsivät korvausvastuuta noin 9 milj. euroa. Todellista laskua 15 milj. euroa aiheutui mm. liikennevakuutuksen sekä tapaturmavakuutuksen vastuuvelan määrittämisen mallimuutoksista.
Eläkemuotoisten korvausten vastuuvelkaa laskettaessa käytetyt korkokannat maittain (%):
2013 2012
Ruotsi 1,19 % 0,18 %
Suomi 2,50 % 3,00 %
Tanska 2,00 % 2,00 %
Henkivakuutustoiminta
Maksetut
korvaukset
Korvausvastuun
muutos
Korvauskulut
Milj. e 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -50 -77 -0 -3 -50 -80
Muut vakuutukset -0 -0 -0 -1 -0 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -160 -155 0 4 -160 -152
Yhteensä -211 -233 0 0 -210 -233
Eläkevakuutus
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -344 -346 24 51 -320 -296
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -12 -10 -16 -10 -29 -20
Yhteensä -357 -357 8 41 -349 -315
Jälleenvakuutus -1 -1 -1 0 -2 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -568 -590 7 41 -561 -548
Jälleenvakuuttajien osuus 3 4 -1 0 2 4
Vakuutussopimukset yhteensä -565 -586 7 41 -559 -545
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Vakuutukset, jotka ovat oikeutettuja harkinnanvaraiseen voitonjakoon -1 -1 - - -1 -1
Sijoitussidonnaiset vakuutukset -172 -123 - - -172 -123
Sijoitussopimukset yhteensä -173 -124 - - -173 -124
Henkivakuutustoiminnan korvauskulut yhteensä -738 -710 7 41 -731 -669
Maksetut korvaukset korvauslajeittain
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Takaisinostot -10 -8
Kuolemantapauskorvaukset -21 -26
Säästösummien takaisinmaksut -9 -33
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Muut -10 -10
Yhteensä -50 -77
Sijoitussidonnainen henkivakuutus
Takaisinostot -115 -89
Kuolemantapauskorvaukset -34 -27
Säästösummien takaisinmaksut -12 -40
Vahingonselvittelykulut 0 -0
Yhteensä -160 -155
Eläkevakuutus
Maksetut eläkkeet -319 -320
Takaisinostot -20 -19
Kuolemantapauskorvaukset -5 -7
Vahingonselvittelykulut -0 -0
Yhteensä -344 -346
Sijoitussidonnainen eläkevakuutus
Takaisinostot -9 -8
Kuolemantapauskorvaukset -4 -2
Muut -0 -0
Yhteensä -12 -10
Jälleenvakuutussopimukset -1 -1
Vakuutussopimukset yhteensä -569 -590
Jälleenvakuuttajien osuus 3 4
Vakuutussopimukset yhteensä -565 -586
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -0 -0
Säästösummien takaisinmaksut -0 -0
Yhteensä -1 -1
Sijoitussopimukset
Sijoitussidonnaiset kapitalisaatiosopimukset
Takaisinostot -170 -123
Säästösummien takaisinmaksut -2 -0
Yhteensä -172 -123
Sijoitussopimukset yhteensä -173 -124
Maksetut korvaukset, brutto -741 -714
Maksetut korvaukset, netto -738 -710
Segmenttien väliset eliminoinnit - 4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -3 677 -3 541
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksuvastuun muutos -46 -79
Jälleenvakuuttajien osuus -10 1
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -55 -78
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 19 47
Muut sopimukset 0 0
Sijoitussidonnaiset sopimukset -232 -214
Yhteensä -213 -167
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 102 83
Sijoitussidonnaiset sopimukset -183 -229
Yhteensä -80 -146
Jälleenvakuutussopimukset -3 0
Vakuutussopimukset yhteensä -296 -313
Jälleenvakuuttajien osuus 0 0
Vakuutussopimukset yhteensä, netto -296 -313
   
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 2 1
Sijoitussidonnaiset sopimukset -353 -330
Sijoitussopimukset yhteensä -352 -329
Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, brutto -648 -642
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä, netto -648 -642
Segmenttien väliset eliminoinnit 6 1
Konserni yhteensä -697 -719
5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -390 -381
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -22 -16
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -51 -44
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) -22 -7
Muut henkilösivukulut -79 -73
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -564 -521
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -33 -31
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -5 -3
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -5 -5
Muut henkilösivukulut -3 -2
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -42
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -12 -7
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -3 -3
Muut henkilösivukulut -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -23 -18
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -634 -582
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut
Muut henkilöstökulut -16 -17
Markkinointikulut -44 -45
Poistot -11 -9
Vuokrat -53 -53
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos 3 10
Ensivakuutuksen palkkiot -180 -184
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 18 19
Muut -108 -144
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -393 -422
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut -12 -14
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -3 -4
Poistot -3 -4
Vuokrat -3 -3
Ensivakuutuksen palkkiot -10 -8
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot 0 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 1
Muut -23 -24
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -54 -58
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Tietohallintokulut -0 -0
Muut henkilöstökulut -0 -0
Markkinointikulut -2 -1
Poistot -0 -0
Vuokrat -1 -1
Muut -8 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -11 -13
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 16
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä -543 -576
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksutuotot 4 505 4 363
Korvauskulut -3 215 -3 142
Liikekulut -755 -738
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 2 3
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 65 89
Vakuutustekninen kate 601 574
Sijoitustoiminnan nettotuotto 405 397
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -120 -146
Muut tuotot ja kulut 43 39
Liikevoitto 929 864
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2013 2012
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -269 -266
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -525 -528
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -245 -240
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -26 -30
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -15 -11
Yhteensä -1 081 -1 075
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-ajoneuvot, muut luokat Meri, lento ja tavarankuljetus Palo- ja muu omai-
suusvahinko
Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 772 689 1 334 148 1 367 216 3
2012 738 693 1 291 150 1 366 203 3
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 757 695 1 308 147 1 359 211 2
2012 720 694 1 249 148 1 352 203 2
Korvauskulut, brutto 1)
2013 -560 -508 -918 -93 -966 -105 -1
2012 -477 -499 -911 -66 -1 006 -96 -1
Liikekulut, brutto 2)
2013 -135 -144 -195 -26 -207 -31 -0
2012 -125 -144 -191 -26 -208 -31 -0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2013 -2 -2 -2 -10 -81 -32 0
2012 -18 5 -2 -25 -70 -34 -0
Vakuutustekninen tulos
2013 60 41 193 18 105 42 1
2012 100 56 145 31 68 42 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-vakuutus Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 40 112 4 680 94 -6 4 768
2012 34 117 4 596 109 -6 4 698
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2013 39 113 4 631 97 -6 4 723
2012 34 116 4 519 106 -6 4 619
Korvauskulut, brutto 1)
2013 -26 -48 -3 226 -56 6 -3 276
2012 -24 -170 -3 250 -100 4 -3 345
Liikekulut, brutto 2)
2013 -7 -14 -760 -24 11 -773
2012 -6 -10 -742 -26 13 -755
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2013 -0 -14 -144 -2 6 -140
2012 0 99 -46 7 6 -34
Vakuutustekninen tulos
2013 6 37 501 16 17 534
2012 3 35 481 -13 17 485
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 269 milj. euroa (271).

2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 28 milj. euroa (33) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 26 milj. euroa (30).
9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2013 2012
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 452 1 408
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,59 2,51
10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät Rahoitusvarat sekä Käteiset varat.
2013
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/ Korkokulut Voitot/
tappiot
Arvonal. tappiot Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 78 1 37 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 50 1 7 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 051 23 -11 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 430 427 187 -38 125
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 609 453 220 -38 125
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 53 - -
Muut rahoitusvelat 2 140 -73 16
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 193 -73 16
2012
Milj. e Kp-arvo Korkotuotot/ Korkokulut Voitot/
tappiot
Arvonal. tappiot Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 168 2 32 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 70 6 3 - 0
Lainat ja muut saamiset 1 142 19 0 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 511 526 75 -62 112
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 17 891 554 111 -62 112
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 62 - -
Muut rahoitusvelat 2 316 -85 10
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 378 -85 10
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013
Koneet ja kalusto
2012
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 154 146
Kertyneet poistot -138 -131
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
Kirjanpitoarvo 1.1. 16 16
Lisäykset 9 9
Vähennykset -1 -2
Poistot -8 -8
Valuuttakurssierot -1 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 16
31.12.
Hankintameno 162 154
Kertyneet poistot -146 -138
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 16
Henkivakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 7 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 -0 -5 -6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 5 4 2 6
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 2 5 4 2 6
Lisäykset - - 0 - 0 0
Poistot - - 0 -0 -0 -1
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -6 -6 -1 -6 -6
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 2 5 4 2 5
Omistusyhteisö
2013 2012
Milj. e Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä Maa-alueet
ja rakennuks.
Koneet ja kalusto Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 3 4
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 3 4 1 3 4
Lisäykset 0 0 0 - 0 0
Poistot -0 -0 -0 -0 -0 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
31.12.
Hankintameno 2 5 7 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 3 4 1 3 4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 25 26
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
12 Sijoituskiinteistöt
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 34 34
Kertyneet poistot -7 -6
Kertyneet arvonalentumiset -0 -2
Kirjanpitoarvo 1.1. 27 26
Kirjanpitoarvo 1.1. 27 26
Vähennykset -5 -0
Poistot -1 -1
Arvonalentumistappiot -1 -1
Arvonalentumistappioiden peruutukset 1 2
Valuuttakurssierot -1 0
Muut muutokset 2 1
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 26
31.12.
Hankintameno 29 34
Kertyneet poistot -7 -7
Kertyneet arvonalentumiset -0 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 22 27
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 3 3
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 1 2
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 1
- yli viiden vuoden kuluttua 0 0
Yhteensä 2 3
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -2 -2
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -1 -1
Yhteensä -2 -3
Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 23 23
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 157 150
Kertyneet poistot -45 -42
Kertyneet arvonalentumiset -16 -16
Kirjanpitoarvo 1.1. 95 92
Kirjanpitoarvo 1.1. 95 92
Lisäykset 17 8
Vähennykset -2 0
Poistot -3 -3
Arvonalentumistappiot -1 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 107 95
31.12.
Hankintameno 172 158
Kertyneet poistot -48 -45
Kertyneet arvonalentumiset -17 -17
Kirjanpitoarvo 31.12. 107 95
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 13 15
Sijoitusomaisuuteen sisältyvät muulla sopimuksella vuokralle annetut kiinteistöt
Ei-purettavissa olevat vähimmäisvuokrat
- yhden vuoden kuluessa 6 6
- yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 14 11
- yli viiden vuoden kuluttua 2 3
Yhteensä 22 20
Kiinteistökulut
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka ovat kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -7 -8
- välittömät hoitokulut kiinteistöistä, jotka eivät ole kerryttäneet vuokratuottoa kaudella -2 -1
Yhteensä -9 -8
Henkivakuutuksen sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 125 112
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
1.1.
Hankintameno 4 4
Kertyneet poistot 0 -0
Kertyneet arvonalentumiset 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 4
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 4
Vähennykset -4 -0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 4
31.12.
Hankintameno 0 4
Kertyneet poistot 0 -0
Kertyneet arvonalentumiset 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 4
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 0 0
Omistusyhteisön sijoituskiinteistöjen käypä arvo 31.12. 0 4
Segmenttien väliset eliminoinnit -4 -4
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 125 122
Konsernin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot arvioitu kokonaisuudessaan itse markkinoilta saadun vertailuaineiston perusteella. Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Tämän määrityksen mukaan sijoituskiinteistöt kuuluvat tasolle 2.
Segmenttien sijoituskiinteistöjen tilat vuokrataan markkinaehtoisilla, peruuttamattomilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat toistaiseksi voimassa olevista monivuotisiin sopimuksiin.
13 Aineettomat hyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
2013
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 585 125 710
Kertyneet poistot - -104 -104
Kirjanpitoarvo 1.1. 585 21 606
Kirjanpitoarvo 1.1. 585 21 606
Valuuttakurssierot 0 -2 -2
Lisäykset
Erikseen hankitut - 7 7
Vähennykset 0 - 0
Poistot - -3 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 23 608
31.12.
Hankintameno 585 130 715
Kertyneet poistot - -107 -107
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 23 608
2012
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 564 119 682
Kertyneet poistot - -102 -102
Kirjanpitoarvo 1.1. 564 13 580
Kirjanpitoarvo 1.1. 564 13 576
Valuuttakurssierot 22 1 22
Lisäykset
Erikseen hankitut - 6 6
Vähennykset 0 -1 -1
Poistot - -2 -2
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 17 602
31.12.
Hankintameno 585 125 710
Kertyneet poistot - -104 -104
Kirjanpitoarvo 31.12. 585 21 606
Henkivakuutustoiminta
2013 2012
Milj. e Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
1.1.
Hankintameno 153 42 195 153 0 153
Kertyneet poistot - -31 -31 - 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 11 164 153 0 153
Kirjanpitoarvo 1.1. 153 11 164 153 12 165
Lisäykset - 1 1 - 2 2
Poistot - -3 -3 - -3 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 9 162 153 11 164
31.12.
Hankintameno 153 43 196 153 42 195
Kertyneet poistot - -34 -34 - -31 -31
Kirjanpitoarvo 31.12. 153 9 162 153 11 164
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 770 771
Segmenttien muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmistojen hankinnoista.

Poistot ja arvonalentumiset sisältyvät tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut.
Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvojen osalta on suoritettu IAS 36 Omaisuuden arvonalentuminen -standardin tarkoittama arvonalentumistestaus. Testauksien perusteella ei ole kirjattu arvonalentumisia.

Arvonalentumistestausta varten Sampo määrittelee kerrytettävissä olevan rahamäärän käyttöarvoon perustuen niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joille liikearvoa on kohdistettu. Sampo on määritellyt tällaisiksi yksiköiksi If-alakonsernin sekä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön (jäljempänä Mandatum Life).

Yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttäen diskontattua rahavirtamallia. Malli pohjautuu historiatietojen lisäksi Sammon johdon parhaisiin arvioihin taloudellisista olosuhteista kuten myyntimääristä, koroista, marginaaleista, pääomarakenteesta sekä tuotto- ja kustannuskehityksestä. Mandatum Lifen osalta käyttöarvomalliin vaikuttaa merkittävästi vastuuvelkojen pitkän aikavälin kehitys, jonka ennustetaan vaikuttavan muun muassa vaadittavaan vakavaraisuuspääomaan ja siten kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Tämän vuoksi myös Mandatum Lifen ennusteperiodi on pidempi, 10 vuotta. Saadut rahavirrat on diskontattu ennen veroja määritetyllä pääoman painotetulla keskimääräisellä kustannuksella (weighted average cost of capital), joka Ifin osalta on 9,4 prosenttia ja Mandatum Lifen osalta 9,7 prosenttia. Luvut ovat nousseet hieman edellisvuodesta johtuen koronnoususta pohjoismaisissa valtionobligaatioissa.

Johdon hyväksymät If-konsernin rahavirtoja koskevat ennusteet kattavat vuodet 2014 – 2016. Tämän ajanjakson jälkeiset kassavirrat on ekstrapoloitu käyttäen 2 prosentin kasvuvauhtia. Myös Mandatum Lifelle on vuoden 2023 jälkeisille kausille käytetty 2 prosentin kasvuvauhtia, jonka molemmissa tapauksissa uskotaan olevan lähellä odotettua inflaatiota.

Mandatum Lifen osalta kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää sen kirjanpitoarvon noin 180 miljoonalla eurolla. Käytetyllä laskentatekniikalla esimerkiksi noin 1,4 prosentin nousu pääoman painotetussa keskimääräisessä kustannuksessa johtaisi tilanteeseen, jossa kerrytettävissä oleva rahamäärä olisi sama kuin yksikön kirjanpitoarvo.

If-konsernin osalta johto katsoo, että mikään jokseenkin mahdollinen muutos käytettyihin keskeisiin oletuksiin ei saisi aikaan sitä, että yksikköjen kirjanpitoarvot ylittäisivät niiden kerrytettävissä olevat rahamäärät.
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2013
Milj. e


Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus- osuus % Varat/
Velat
Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Nordea Bank Abp 6 906 8 413 21,25 630 434 / 601 225 9 891 3 116
Topdanmark A/S 363 603 27,98 7 980 /
7 278
1 187 167
Autovahinkokeskus Oy 3 35,50 9 / 1 9 0
Consulting AB Lennemark & Andersson 1 22,00 11 / 6 17 1
Urzus Group AS 2 28,60 11 / 10 8 -4
Svithun Assuranse AS (Norway) 1 33,00 1 / 1 2 0
Watercircles Skandinavia AS (Norway) 4 39,60 7 / 10 6 -4
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyhtiöt 31.12.2012
Milj. e


Nimi
Kirjanpito- arvo Käypä
arvo*)
Omistus- osuus % Varat/
Velat
Liike-
vaihto
Voitto/
tappio
Nordea Bank Abp 6 687 6 226 21,25 668 178 / 640 173 9 998 3 126
Topdanmark A/S 352 512 25,44 8 291 /
7 612
1 253 178
Autovahinkokeskus Oy 3 35,54 9 / 1 8 1
Consulting AB Lennemark & Andersson 1 21,98 16 /1 16 1
Urzus Group AS 3 28,57 4 / -6 4 -6
Svithun Assuranse AS (Norway) 1 33,00 2 / 0 2 0
Watercircles Skandinavia AS (Norway) 2 27,68 3 / -4 3 -4
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
Milj. e 2013 2012
Osuudet 1.1. 7 049 6 593
Osuus kauden tuloksesta 686 700
Lisäykset 3 3
Vähennykset -293 -224
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa -128 -21
Muuntoerot -36 -1
Osuudet 31.12. 7 282 7 049
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 102 milj. euroa (1 100), josta Nordean osuus 978 milj. euroa (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 1 400 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto, johon kuuluu yli 260 konttoria Venäjällä, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
Nordea on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen osakkuusyrityksenä 31.12.2009 alkaen, jolloin omistusosuus oli 20,05 %. Tilikaudella 2013 omistusosuus oli 21,25 %:ia ja hankintaan sisältyvä liikearvo 978 milj. euroa.
Sammon osuus Nordean tuloksesta jakautui seuraavasti 31.12.2013:
Milj. e
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 662
Poisto asiakassuhteista -35
Laskennallisen veron muutos 8
Osuus osakkuusyhtiön voitosta 635
15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinkovakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta. Henkivakuutustoiminnassa on käytetty sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.
Milj. e 2013 2012
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 5 49
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 2 22
Lainat ja muut saamiset 246 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 012 11 045
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 265 11 200
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 33 60
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 19 23
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 023 5 138
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 122 5 269
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 41 59
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 737 599
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 148 3 028
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 712 -2 641
Konserni yhteensä 16 824 16 857
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 1 165 - 4 50 0 1
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit 85 1 1 163 2 -
Korkojohdannaiset yhteensä 1 250 1 5 213 2 1
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 147 4 20 2 173 37 36
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 42 0 - - - -
Valuuttajohdannaiset yhteensä 2 189 4 20 2 173 37 36
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 - 0 0 -
Vahinkovakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 439 5 25 2 386 40 37
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit - - - 372 9 1
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 439 5 25 2 759 49 38
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat - 3
Pankkien liikkeeseen laskemat - 16
Muut saamistodistukset 0 1
Saamistodistukset yhteensä 0 19
Osakkeet ja osuudet
Muut kuin listatut 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 2 22
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 245 83
Lainat ja muut saamiset yhteensä 246 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 327 152
Pankkien liikkeeseen laskemat 2 741 3 729
Muut saamistodistukset 5 462 5 794
Saamistodistukset yhteensä 9 531 9 675
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 277 1 240
Muut 205 130
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 481 1 370
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 11 012 11 045
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 242 milj. euroa (323).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 265 11 200
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 5 978 25 7 778 19 2
Luottoriskinvaihtosopimukset 508 0 2 531 0 2
Yhteensä 6 486 25 10 1 309 19 3
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 955 7 1 1 149 17 2
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 0 0 0 99 1 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 955 7 1 1 248 17 2
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 1 0 0 - - -
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 7 441 32 11 2 556 37 5
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 501 1 0 575 23 -
Koronvaihtosopimukset 0 0 0 - - -
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 501 1 - 575 23 0
Rahavirtoja suojaavat
Koronvaihtosopimukset 0 - - 9 0 -
Henkivakuutuksen suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 501 1 - 584 23 0
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 7 943 33 11 3 141 60 5
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti.
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 18 (12) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli -18 (-11) milj. euroa.
Rahavirtojen suojaus
Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät tilikaudella eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 11 12
Pankkien liikkeeseen laskemat 35 35
Saamistodistukset yhteensä 46 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Lainat 18 22
Lainat ja muut saamiset yhteensä 19 23
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 727 12
Pankkien liikkeeseen laskemat 632 1 066
Muut saamistodistukset 1 548 1 708
Saamistodistukset yhteensä 2 907 2 786
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 379 1 561
Muut 737 792
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 116 2 353
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 023 5 138
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 33 milj. euroa (29).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 122 5 269
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 553 milj. euroa (2 381) ja rahamarkkinasijoituksia 354 milj. euroa (405).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 641 milj. euroa (589) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 640 milj. euroa (752).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 26 - 800 42 -
Luottoriskinvaihtosopimukset 20 0 - 20 1 -
Korkojohdannaiset yhteensä 820 26 0 820 43 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 21 0 1 284 0 0
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 88 14 16 90 16 19
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 930 41 18 1 194 59 19
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 350 100
Muut saamistodistukset 360 475
Saamistodistukset yhteensä 709 575
Osakkeet ja osuudet
Listatut 7 1
Muut 21 24
Osakkeet ja osuudet yhteensä 28 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 737 599
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 0 milj. euroa (0).
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 148 3 028
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 712 -2 641
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 16 824 16 856
16 Käyvät arvot
2013 2012
Milj. e Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 16 827 16 824 16 858 16 857
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 4 616 4 616 3 834 3 834
Muut varat 17 17 9 9
Käteiset varat 779 785 1 029 1 034
Yhteensä 22 240 22 242 21 730 21 734
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 273 2 193 2 485 2 378
Muut velat 26 26 4 4
Yhteensä 2 299 2 219 2 489 2 382
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
17 Käypien arvojen määritys ja hierarkia
Suurin osa Sampo-konsernin rahoitusinstrumenteista arvostetaan käypään arvoon. Näiden arvostus perustuu joko julkisiin hintanoteerauksiin tai arvostuksiin, jotka perustuvat saatavilla olevaan markkinainformaatioon. Mikäli näitä ei ole ollut käytettävissä, pienelle osalle instrumenteista on määritetty arvo muita menetelmiä käyttäen.
Käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit on liitetiedoissa ryhmitelty kolmeen hierarkiatasoon perustuen mm. siihen, ovatko markkinat, joilla instrumentilla käydään kauppaa, toimivat tai ovatko arvostustekniikoissa käytettävät syöttötiedot objektiivisesti todennettavissa.
Tasolla 1 instrumentin arvostus perustuu toimivilla markkinoilla noteerattuun hintaan, jota käytetään täysin samanlaisten rahoitusvarojen tai -velkojen arvostuksessa.
Tasolla 2 instrumentin arvostuksessa käytetään syöttötietoina lisäksi muita todennettavissa olevia kuin toimivilla markkinoilla noteerattuja hintoja joko suoraan tai niistä johdettuna käyttäen arvostustekniikoita.
Tasolla 3 arvostus perustuu muihin kuin todennettavissa oleviin markkinahintoihin.
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 51 - 52
Muut korkojohdannaiset - 0 - 0
Valuuttajohdannaiset - 12 - 12
Osakejohdannaiset - 14 - 14
1 77 - 78
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 2 - - 2
Saamistodistukset - 46 0 46
2 46 0 48
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 324 2 13 339
Saamistodistukset 14 1 069 19 1 101
Rahastot 2 098 804 64 2 966
Johdannaissopimukset - 26 - 26
2 436 1 901 97 4 433
Myytävissä olevat rahoitusvarat *)
Osakkeet ja osuudet 1 583 - 243 1 826
Saamistodistukset 1 874 10 858 39 12 770
Rahastot 993 124 720 1 836
4 449 10 981 1 002 16 432
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 6 887 13 006 1 099 20 992
RAHOITUSVELAT 31.12.2013
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 1 14 - 15
Valuuttajohdannaiset - 22 - 22
Osakejohdannaiset - 16 - 16
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 52 - 53
Milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
RAHOITUSVARAT 31.12.2012
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset 2 62 - 64
Muut korkojohdannaiset - 2 - 2
Valuuttajohdannaiset - 87 - 87
Osakejohdannaiset - 16 - 16
2 166 - 168
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 3 - - 3
Saamistodistukset - 66 - 66
3 66 - 70
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 239 67 14 320
Saamistodistukset - 808 17 826
Rahastot 1 821 520 50 2 390
Johdannaissopimukset - 16 - 16
2 060 1 412 81 3 553
Myytävissä olevat rahoitusvarat *)
Osakkeet ja osuudet 1 535 - 69 1 603
Saamistodistukset 253 12 439 73 12 764
Rahastot 1 131 118 894 2 143
2 918 12 557 1 036 16 511
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat yhteensä 4 984 14 201 1 117 20 301
RAHOITUSVELAT 31.12.2012
Johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset - 4 - 4
Valuuttajohdannaiset - 39 0 39
Osakejohdannaiset - - 19 19
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvelat yhteensä - 43 19 62
*) Saamistodistuksia siirrettiin tilikauden aikana tasolta yksi tasolle kaksi 19 (7) milj. euroa. Tasolta kaksi tasolle yksi siirrettiin saamistodistuksia 151 (-) milj. euroa. Vertailuvuonna siirrettiin rahastoista tasolta kaksi tasolle yksi 34 milj. euroa.
Käypien arvojen herkkyysanalyysi
Rahoitusvarojen ja -velkojen herkkyyttä valuuttakurssimuutoksille tarkastellaan liiketoiminta-alueittain eri kotivaluuttojen vuoksi. Vahinkovakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön heikkeneminen kotivaluuttaa (SEK) vastaan lisäisi tulosta 12 (15) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 11 (11) milj. euroa. Henkivakuutuksessa kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan lisäisi tulosta 14 (52) milj. euroa ja vähentäisi omaa pääomaa 68 (64) milj. euroa. Omistusyhteisössä kaikkien muiden valuuttojen 10 prosenttiyksikön lasku kotivaluuttaa (EUR) vastaan ei vaikuttaisi tulokseen, mutta vähentäisi omaa pääomaa 15 (3) milj. euroa.
Konsernin rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen herkkyysanalyysi eri markkinariskiskenaarioissa on esitetty alla. Vaikutukset kuvaavat yksittäisessä markkinamuuttujassa tapahtuvan yhtäkkisen muutoksen vaikutusta instrumenttien käypään arvoon 31.12.2013.
Herkkyystarkastelut sisältävät johdannaispositioiden vaikutukset. Kaikki herkkyysanalyysit on laskettu ennen veroja.
Sampo Oyj:n velkarahoituksen vaikutusta ei ole sisällytetty laskelmiin.
             Korko Osake Muut sijoitukset
1 %
tasoliike
alas
1 %
tasoliike
ylös
20 % alas 20 % alas
Vaikutus tulokseen 9 -23 0 -4
Vaikutus suoraan omaan pääomaan 192 -186 -550 -169
Kokonaisvaikutus 202 -210 -550 -173
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot
tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2013
   
RAHOITUSVARAT 2013
   
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 14 -1 - 5 -4 - 14 -1
Saamistodistukset 17 1 - 2 -1 - 19 1
Rahastot 50 4 - 24 -13 - 64 3
81 4 - 31 -19 - 97 4
   
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 69 -1 3 176 -4 - 243 -3
Saamistodistukset 73 29 -21 6 -47 - 39 -1
Rahastot 894 -24 46 139 -335 - 720 19
1 036 4 27 320 -385 - 1 002 14
   
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 117 8 27 351 -404 - 1 099 18
2013
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
   
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 8 32 40
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -14 32 18
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle kirjatut voitot/tappiot rahoitus-varoista 31.12.2012
RAHOITUSVARAT 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Osakkeet 0 - - - - - 0 -
0 0 - - 0 0 0 0
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 0 -0 - 19 -6 - 13 -0
Saamistodistukset 0 1 - 17 -0 - 17 1
Rahastot 62 2 - 31 -45 -0 50 2
63 2 0 66 -50 -0 81 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 72 0 1 2 -6 - 69 -1
Saamistodistukset 99 17 -16 4 -31 - 73 15
Rahastot 904 4 13 168 -196 - 894 12
1 074 21 -2 174 -232 - 1 035 25
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 137 23 -2 240 -282 -0 1 117 28
2012
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 23 5 29
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 23 5 28
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2013 2012
Milj. e Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpitoarvo Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 243 -23 69 -14
Saamistodistukset 39 -2 73 -3
Rahastot 720 -138 894 -163
Yhteensä 1 002 -163 1 036 -180
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (3) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 161 milj. euron (177) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,5 prosenttia (1,8).
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 47 34
Pankkien liikkeeseenlaskemat sijoitustodistukset 223 207
Muut saamistodistukset 832 585
Yhteensä 1 101 826
Osakkeet ja osuudet
Listatut 3 290 2 702
Muut 22 9
Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 312 2 711
Lainat ja muut saamiset 183 281
Muut rahoitusvarat 26 16
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 4 623 3 834
Segmenttien väliset eliminoinnit -7 0
Konserni yhteensä 4 616 3 834
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 2 646 milj. euroa (2 460) ja saamistodistusten 1 089 milj. euroa (776).
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut
erät
Omaan pääomaan kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 18 -3 0 -0 15
Käyvän arvon muutokset 0 0 0 0 0
Eläkevelvoitteet 65 -1 7 -5 65
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 0 -2 4 -5 -2
Yhteensä 83 -6 11 -10 78
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verosaamiset taseessa 68
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 337 -26 -0 -17 293
Käyvän arvon muutokset 197 -23 28 -0 202
Muut veronalaiset tilapäiset erot 13 10 -1 0 22
Yhteensä 547 -40 27 -17 518
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verovelat taseessa 508
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut
erät
Omaan pääomaan kirjatut
erät
Muunto-
erot
31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 19 -0 0 -0 18
Käyvän arvon muutokset 0 -0 0 0 -0
Eläkevelvoitteet 84 -10 -13 4 65
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 29 -28 2 2 5
Yhteensä 132 -38 -11 6 88
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verosaamiset taseessa 78
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 356 -29 -0 10 337
Käyvän arvon muutokset 107 -2 93 -1 197
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 -10 0 1 18
Yhteensä 491 -41 93 10 552
Laskennallisten verojen netotus -10
Laskennalliset verovelat taseessa 542
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 25 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2021.
Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 4 milj. euroa.
22 Verot
Milj. e 2013 2012
Tulos ennen veroja 1 668 1 622
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -409 -397
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat 19 -11
Verovapaat tulot 5 4
Vähennyskelvottomat kulut -3 -4
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 159 183
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista -9 -6
Verokannan muutokset 22 15
Verot aikaisemmilta tilikausilta -1 1
Konsernin verot yhteensä -216 -214
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2013 2012
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 362 540
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -129 -31
Rahavirtasuojaukset
Tilikauden voitot/tappiot -0 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -70 9
Verot -22 -114
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -13 449
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -21 44
Verot 7 -13
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -14 31
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tiedot
2013 2012
Ennen veroja Verovai- kutus Verojen jälkeen Ennen veroja Verovai- kutus Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -153 - -153 46 - 46
Myytävissä olevat rahoitusvarat 233 -22 211 509 -114 395
Rahavirtasuojaukset -0 0 -0 -1 0 -1
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä -70 - -70 9 - 9
Yhteensä 79 -22 -13 554 -114 449
25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Korot 102 126
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 119 1 098
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 45 79
Kauppahintasaamiset 3 3
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 159 172
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 69 56
Muut 62 57
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 559 1 592
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 71 milj. euroa (55).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Katso taulukko Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2013 2012
1.1. 172 157
Nettomuutos tilikauden aikana -3 10
Valuuttakurssierot -10 5
31.12. 159 172
Henkivakuutustoiminta
Milj.e 2013 2012
Korot 36 45
Saamiset vakuutuksenottajilta 3 6
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 1 0
Kauppahintasaamiset 8 6
Verot 0 19
Johdannaiskaupan vakuudet 6 6
Muut 27 27
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 81 109
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Korot 36 36
Muut 11 5
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 47 41
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -13
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 1 676 1 729
26 Käteiset varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Kassa 250 145
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 33 261
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 33 261
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Kassa 179 55
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) 44 99
Henkivakuutustoiminta yhteensä 222 154
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Kassa 280 200
Lyhytaikaiset talletukset (enintään 3 kk) - 273
Omistusyhteisö yhteensä 280 473
Konserni yhteensä 535 889
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 107 55 2 053 1 972 53 1 919
Ostetut vakuutusomistukset 38 - 38 - - -
Valuuttakurssierot -127 -2 -128 56 1 56
Vastuuvelan muutos 46 -10 36 79 1 78
31.12. 2 065 43 2 022 2 107 55 2 053
2013 2012
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 747 522 7 225 7 576 476 7 100
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 61 0 61 -1 -0 -1
Valuuttakurssierot -314 -20 -294 199 12 187
Vastuuvelan muutos -59 -126 66 -27 35 -62
31.12. 7 435 377 7 058 7 747 522 7 225
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2013 2012
Vakuutusmaksuvastuu 2 065 2 107
Korvausvastuu 7 435 7 747
Tunnetut vahingot 1 770 2 050
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 538 3 573
Korvausten hoitokulut 271 275
Eläkemuotoiset korvaukset 1 856 1 849
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 500 9 854
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 43 55
Korvausvastuu 376 522
Tunnetut vahingot 270 401
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 107 121
Yhteensä 420 577
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen.
Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta -osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 7 715 2 468 2 629 2 639 2 703 2 847 2 853 2 968 3 051 3 085 2 979
1 vuoden kuluttua 7 770 2 434 2 575 2 621 2 700 2 801 2 801 3 009 3 170 3 071
2 vuoden kuluttua 7 768 2 371 2 521 2 592 2 664 2 741 2 771 2 953 3 168
3 vuoden kuluttua 7 851 2 365 2 492 2 589 2 630 2 712 2 728 2 952
4 vuoden kuluttua 7 871 2 349 2 458 2 548 2 583 2 688 2 709
5 vuoden kuluttua 7 853 2 322 2 423 2 498 2 557 2 674
6 vuoden kuluttua 7 928 2 281 2 369 2 467 2 547
7 vuoden kuluttua 8 037 2 247 2 345 2 456
8 vuoden kuluttua 8 077 2 209 2 327
9 vuoden kuluttua 8 061 2 194
10 vuoden kuluttua 8 096
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 8 096 2 194 2 327 2 456 2 547 2 674 2 709 2 952 3 168 3 071 2 979 35 174
Kokonaan maksetut 5 586 1 975 2 095 2 196 2 250 2 357 2 336 2 513 2 639 2 407 1 654 28 011
  
Taseeseen sisältyvä velka 2 510 219 232 259 297 316 373 440 529 664 1 325 7 164
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 316 53 70 74 70 66 55 63 48 34 7 1 856
Velka korvausten hoitokuluista 271
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 435
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
  
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 6 994 2 398 2 482 2 530 2 602 2 723 2 733 2 821 2 884 2 880 2 927
1 vuoden kuluttua 5 918 2 363 2 422 2 502 2 592 2 691 2 699 2 869 2 960 2 865
2 vuoden kuluttua 7 030 2 300 2 366 2 473 2 565 2 634 2 668 2 826 2 948
3 vuoden kuluttua 7 097 2 294 2 345 2 477 2 532 2 607 2 639 2 819
4 vuoden kuluttua 7 110 2 281 2 313 2 438 2 487 2 586 2 621
5 vuoden kuluttua 7 091 2 254 2 279 2 394 2 462 2 573
6 vuoden kuluttua 7 116 2 212 2 238 2 364 2 454
7 vuoden kuluttua 7 242 2 180 2 215 2 355
8 vuoden kuluttua 7 283 2 143 2 199
9 vuoden kuluttua 7 282 2 130
10 vuoden kuluttua 7 318
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 7 318 2 130 2 199 2 355 2 454 2 573 2 621 2 819 2 948 2 865 2 911 33 194
Kokonaan maksetut 4 875 1 921 1 974 2 103 2 164 2 263 2 256 2 455 2 492 2 287 1 617 26 407
Taseeseen sisältyvä velka 2 442 210 225 252 291 311 365 365 455 4 915 7 388 6 787
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 315 53 70 74 70 66 55 63 48 34 7 1 856
Velka korvausten hoitokuluista 271
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 058
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2013 4 065 6 4 071
Maksut 159 0 159
Korvaukset -396 -1 -396
Kuormitustulo -37 -0 -37
Laskuperustekorko 139 0 139
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -11 -1 -12
31.12.2013 3 924 4 3 927
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2013, netto 3 921 4 3 925
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2012 4 242 7 4 249
Maksut 172 0 172
Korvaukset -425 -1 -426
Kuormitustulo -38 -0 -38
Laskuperustekorko 148 0 148
Asiakashyvitykset 3 0 3
Muut -37 -1 -38
31.12.2012 4 065 6 4 071
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2012, netto 4 062 6 4 067
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-sopimukset Sijoitus-sopimukset Yhteensä
1.1.2013 2 665 1 168 3 833
Maksut 469 440 909
Korvaukset -173 -172 -345
Kuormitustulo -36 -18 -54
Muut 169 104 274
31.12.2013 3 095 1 522 4 617
1.1.2012 2 216 838 3 054
Maksut 421 389 810
Korvaukset -165 -123 -289
Kuormitustulo -32 -14 -46
Muut 225 79 303
31.12.2012 2 665 1 168 3 833
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2013 2012
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 1 969 2 090
Korvausvastuu 1 948 1 972
Velka muista vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksuvastuu 0 0
Korvausvastuu 1 1
Yhteensä 3 918 4 063
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 4 1
Korvausvastuu 2 1
Yhteensä 5 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 1 973 2 091
Korvausvastuu 1 951 1 975
Yhteensä 3 924 4 065
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 4 6
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 1 976 2 096
Korvausvastuu 1 951 1 975
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 3 927 4 071
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 0 0
Korvausvastuu -3 -3
Yhteensä -3 -3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 3 927 4 071
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 3 095 2 665
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 1 522 1 168
Yhteensä 4 617 3 833
Segmenttien väliset eliminoinnit -7 -1
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 4 610 3 832
29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 25 38
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2002 (nimellisarvo 65 meur) 20 vuotta 8.98 % - 66
Pääomalaina, 2005 (nimellisarvo 150 meur) ikuinen 4.94 % 150 149
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 meur) 30 vuotta 6.00 % 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 meur) ikuinen 4.70 % 90 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 348 215
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 373 253
Vuoden 2002 pääomalaina maksettiin takaisin huhtikuussa 2013.
Vuoden 2005 ja 2011 pääomalainoille maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen ne muuttuvat vaihtuvakorkoisiksi. Kesäkuussa 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu. Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Vuosien 2011 ja 2013 pääomalainat ovat kokonaisuudessaan Sammon salkussa.
Vuosien 2005 ja 2011 pääomalainat on listattu Luxemburgin pörssissä.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 11 5
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 111 105
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Johdannaissopimukset (liite 15) 18 19
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 308 451
Joukkovelkakirjalainat *) 1 720 1 710
Yhteensä 2 027 2 162
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 2 045 2 181
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -336 -270
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 2 193 2 269
30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013
Varaukset 1.1.2013 56
Valuuttakurssierot -3
Varausten lisäykset 13
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -7
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2013 58
Varaukset enintään 1 vuosi 52
Varaukset yli 1 vuosi 7
Yhteensä 58
22 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 33 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
31 Eläkevelvoitteet
Eläkevelvoitteet
Sammolla on etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä vahinkovakuutustoiminnassa Ruotsissa ja Norjassa.
Konsernilla on lakisääteisten eläkevakuutusten lisäksi etuuspohjaisia vapaaehtoisia eläkevakuutuksia. Vakuutukset ovat konsernin sisäisiä ja sisältyvät Mandatum Lifen vastuuvelkaan. Vakuutusten määrä on vähäinen eikä niillä ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen tai omaan pääomaan.
Vahinkovakuutustoiminnan eläkevelvoitteet
Milj. e 01/2012 12/2012 12/2013
Eläkevelvoitteen arvioitu laskennallinen nykyarvo, ml. Sosiaalikustannukset 612 595 580
Eläkesijoitusten käypä arvo 347 392 385
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 266 203 195
1.1.2008 lähtien Ruotsin pääeläkeohjelma on ollut suljettuna vuonna 1972 tai myöhemmin syntyneille uusille työntekijöille. Vastaava norjalainen eläkeohjelma on puolestaan ollut suljettuna 1.1.2007 alkaen kaikille uusille työntekijöille iästä riippumatta. Ko. eläke-etuudet koskevat Ruotsin vanhuus- ja leskeneläkettä sekä Norjan vanhuus-, lesken- ja sairaseläkettä. Yhteistä kaikille näille ohjelmille on, että etuuden piiriin kuuluvat työntekijät ja lesket ovat oikeutettuja takuueläkkeeseen, jonka määrä riippuu työntekijän palvelusajasta sekä eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta eläkkeelle siirtymishetkellä. Mittavin etuus koskee vanhuuseläkettä, millä tarkoitetaan sekä väliaikaista vanhuuseläkettä ennen ennakoitua eläkkeelle siirtymisikää sekä elinaikaista eläkettä, jota maksetaan ennakoidun eläkkeelle siirtymisajan jälkeen.
Ennenaikaista eläkettä voi normaalitapauksessa saada 62-vuotiaana Ruotsissa ja 65-vuotiaana Norjassa. Ruotsissa ennenaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 65 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneitä työntekijöitä, jotka ovat vuonna 2006 solmitun vakuutussektorin kollektiivisopimuksen piirissä. Norjassa ennenaikainen eläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta ja koskee kaikkia Ifin palveluksessa vuonna 2013 olevia työntekijöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1957 tai aikaisemmin.
Elinikäiseen eläkkeeseen liittyvä ennakoitu eläkkeelle siirtymisikä on 65 vuotta Ruotsissa ja 67 vuotta Norjassa. Ruotsissa elinaikainen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 10 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta välillä 0 ja 7,5 ansiotuloperusmäärästä, 65 prosenttia palkasta välillä 7,5 ja 20 ansiotulosperusmäärästä sekä 32,5 prosenttia välillä 20 ja 30 ansiotuloperusmäärästä. Norjassa elinikäinen vanhuuseläke täyden palvelusajan jälkeen on noin 70 prosenttia eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta 12 ansiotuloperusmäärään asti, yhteenlaskettuna arvioidun lakisääteisen vanhuuseläkkeen kanssa. Vapaakirje- ja eläkemaksuissa ruotsalaisissa ohjelmissa huomioidaan normaalisti muutokset kuluttajahintaindekseissä. Mitään sopimusta ei kuitenkaan ole takaamassa etuuksien arvoa, joten maksettavat eläke-etuudet voivat näin joko nousta tai laskea. Norjalaisissa eläkemaksuissa huomioidaan nousut kuluttajahintaindekseissä.
Eläkkeet rahoitetaan ensisijaisesti vakuutuksilla, joissa vakuutuksenantajat määräävät vakuutusmaksun suuruuden ja maksavat eläke-etuudet. Ifin velvoitteet täytetään pääosin vakuutusmaksujen suorittamisella. Mikäli eläkemaksuihin tarkoitetut varat eivät olisikaan riittävät kattamaan taattuja eläke-etuuksia, If voi joutua maksamaan lisävakuutusmaksuja tai takaamaan eläkevelvoiteet jollain muulla tavalla. Vakuutettujen eläkeohjelmien lisäksi Norjassa on myös rahastoimattomia eläkeohjelmia, joissa If on vastuussa juoksevista maksuista.
Jotta vakuutetut eläke-etuudet saadaan katettua, hallitaan vastaavaa pääomaa osana vakuutuksenantajan sijoitussalkkua. Sijoitusomaisuuden ominaispiirteet analysoidaan suhteessa velvoitteiden ominaispiirteisiin. Tästä prosessista käytetään nimeä Asset Liability Management. Uudet ja olemassa olevat omaisuuskategoriat arvioidaan tasaisin väliajoin, jotta omaisuussalkut voidaan hajauttaa ennakoidun riskikorjatun tuoton optimoimiseksi. Mahdollinen ylijäämä, joka syntyy omaisuudenhoidosta, kertyy normaalisti Ifille ja/tai vakuutetulle eikä mitään omaisuusarvon siirtoa tapahdu muulle vakuutusyhteisölle.
Vakuutuksenantajat ja If yhdessä ovat vastuussa eläkeohjelmien valvonnasta, mukaanlukien sijoituspäätökset ja lisäsuoritukset. Eläkeohjelmiin kohdistuu suurelta osin samanlaiset olennaiset riskit liittyen lopullisten etuuksien määrään, ohjelmien varoihin liittyviin sijoitusriskeihin sekä siihen, että diskonttauskoron valinta vaikuttaa niiden arvoon tilinpäätöksessä.
Eläkevelvoitteet sekä verokaudelle lankeavat eläkekulut lasketaan vakuutusmatemaattisten periaatteiden mukaisesti IAS 19 Eläkevelvoitteet standardin mukaisesti. Eläkeoikeuksien odotetaan karttuvan tasaisesti työssäoloaikana. Eläkevelvoitteen laskenta perustuu tulevaisuudessa odotettavissa oleviin eläkkeisiin ja laskennassa huomioidaan oletukset kuolevuudesta, henkilöstön vaihtuvuudesta ja palkkakehityksestä. Nimellisarvoisena laskettu velka diskontataan nykyarvoon markkinakorkoon perustuvalla korkokannalla, jossa on huomioitu eläkevelvoitteiden duraatio. Diskonttokoron määrittelyn pohjana käytetään vakuudellisia likvidejä kiinnitystodistuksia. Järjestelyihin kuuluvien varojen vähentämisen jälkeen kirjataan taseeseen nettovarat tai -velat.
Alla olevat taulukot sisältävät muutamia olennaisia oletuksia, eläkekulujen sekä omaisuus- ja velkaerien erittelyjä sekä herkkyysanalysin, josta käy ilmi velvoitteiden jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus näihin oletuksiin tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitoarvoissa on mukana Ruotsin erityinen palkkavero (24,26 prosenttia) ja Norjan vastaava maksu (14,1 prosenttia).
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta maittain
2013 2012
Ruotsi Norja Yhteensä Ruotsi Norja Yhteensä
Tuloslaskelmaan ja muihin laajan tulokseen eriin kirjattu määrä
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat kulut -6 -10 -16 -5 -16 -21
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat kulut -0 - -0 -2 24 22
Nettoeläkevelvoitteen korkokulu -2 -5 -7 -2 -6 -8
Yhteensä tuloslaskelmalla -7 -15 -22 -9 1 -7
Nettoeläkevelvoitteen uudelleenarvostus ennen veroja 19 -40 -21 -18 63 45
Yhteensä laajassa tuloslaskelmassa 12 -55 -44 -27 64 38
Taseeseen kirjattu määrä
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 154 426 580 174 420 595
Eläkesijoitusten käypä arvo 124 261 385 119 273 392
Taseeseen kirjattu nettomääräinen eläkevelvoite 30 165 195 56 147 203
2013 2012
Sijoitusomaisuusjakauma Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Rahamarkkinavälineet, taso 1 34 % 49 % } 40 % } 53 %
Rahamarkkinavälineet, taso 2 3 % 12 %
Osakkeet, taso 1 31 % 8 % } 29 % } 18 %
Osakkeet, taso 3 0 % 3 %
Kiinteistöt, taso 3 10 % 11 % 10 % 15 %
Muut, taso 1 11 % 13 % } 21 % } 14 %
Muut, taso 2 0 % 1 %
Muut, taso 3 11 % 3 %
Laskettaessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteita Ruotsissa ja Norjassa on käytetty seuraavia vakuutusmatemaattisia oletuksia:
31.12.2013 31.12.2012
Ruotsi Norja Ruotsi Norja
Diskonttauskorko 4,00 % 3,50 % 4,00 % 4,00 %
Palkkakehitys 3,00 % 3,00 % 3,75 % 3,75 %
Hintainflaatio 2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,25 %
Kuolevuustaulukko FFFS 2007:31
+1 vuosi
K2013 FFFS
2007:31
K2005
Eläkevelvoitteiden keskimääräinen duraatio 20 vuotta 16 vuotta 20 vuotta 15 vuotta
Odotetut kontribuutiot eläkejärjestelmään vuonna 2014 9 15
Herkkyysanalyysi jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutuksesta Ruotsi Norja Yhteensä
Diskonttokorko, +0,5 % -17 -34 -51
Diskonttokorko, -0,5 % 20 38 58
Palkkakehitys, +0,25 % 6 7 13
Palkkakehitys, -0,25 % -5 -7 -12
Odotettu elinikä, + 1 vuosi 5 13 18
2013 2012
Milj. e Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä Rahastoitu Rahastoi-
maton
Yhteensä
Erittely eläkevelvoitteen jakautumisesta
Eläkevelvoitteen laskennallinen nykyarvo ilman sosiaalikustannuksia 532 490 1 022 538 57 595
Eläkesijoitusten käypä arvo 385 - 385 392 - 392
Erittely taseeseen kirjatun nettovelvoitteen muutoksesta
Milj. e 2012 2013
Eläkevelvoitteet
Tilikauden alussa 612 595
Tilikauden aikana ansaitut 21 16
Takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot -21 0
Korkokulut 19 21
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, taloudelliset olettamukset -74 -22
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, demografiset olettamukset - 67
Vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot, kokemukseen perustuvat oikaisut 33 -15
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot 31 -57
Maksetut eläkkeet ja sosiaalikulut -26 -26
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 31.12. 595 580
Eläkesijoitukset
Tilikauden alussa 347 392
Korkotuotto 11 15
Ero todellisen tuoton ja lasketun korkotuoton välillä 2 8
Maksut 28 24
Ulkomaisten järjestelyjen valuuttakurssierot 18 -38
Maksetut eläkkeet -15 -16
Eläkesijoitukset 31.12. 392 385
Muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Konsernissa on muita lyhytaikaisia henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä, joiden ehdot vaihtelevat maa-, liiketoiminta-alue tai yhtiö- kohtaisesti. Palkkiot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolta ne syntyvät. Arvio konsernissa vuodelta 2013 maksettavista tulospalkkioista sosiaalikuluineen on 80 milj. euroa.
32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Velat ensivakuutustoiminnasta 148 149
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 49 103
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 68 55
Verovelat 113 176
Siirtovelat 197 199
Muut 119 125
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 694 807
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 57 milj. euroa (45).

Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Korot 7 9
Verot 18 0
Velat ensivakuutustoiminnasta 6 6
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 5
Kauppahintavelat 26 4
Saadut vakuudet 31 122
Muut 37 32
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 129 177
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat. Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Korot 34 34
Johdannaiskaupan vakuudet 47 78
Osingonjakovelka 26 24
Muut 21 16
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 129 152
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -11 -13
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 941 1 123
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 28 37
Muut peruuttamattomat sitoumukset 14 6
Yhteensä 42 43
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2013 2012
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Käteiset varat 1 1 6 4
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 270 131 285 153
Yhteensä 271 132 290 157
Milj. e 12/2013 12/2012
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 39 40
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 32 37
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 99 110
yli viiden vuoden kuluttua 78 101
Yhteensä 209 248
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat 25 -45
- muuttuvat vuokrat 11 -
Vuokrakulut yhteensä 36 -45
If Skadeförsäkring Ab:llä ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa sekä If Skadeförsäkring Ab:llä norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding Ab ja If Skadeförsäkring Ab ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
Tytäryhtiö IPSC Regionin myynnin yhteydessä annettiin tavanmukaiset myyjän vakuudet.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 6 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding Ab on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 391 367
IT-hankinnat 3 1
Yhteensä 394 368
Milj. e 12/2013 12/2012
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 6 6
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Lainaksi annetut arvopaperit
Kotimaiset osakkeet
Jäljellä oleva hankintameno 14 67
Käypä arvo 4 53
Lainat ovat milloin tahansa keskeytettävissä ja niistä on saatu turvaava vakuus.
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 8 3
yli viiden vuoden kuluessa 9 -
Yhteensä 19 5
Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista odotettavissa olevien saatavien vuokrien kokonaismäärä 1 1
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -3 -3
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -3 -3
Omistusyhteisö
Milj. e 2013 2012
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 1 1
Milj. e 2013 2012
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 2 3
Yhteensä 3 4
Konsernilla oli vuoden 2013 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 178 877 m2 (178 971). Vuokrasopimukset on tehty pääosin
3 - 10 vuodeksi.
34 Oma pääoma
Osakepääoma
Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 560 000 000 osaketta, jotka jakautuivat 558 800 000 A-osakkeeseen sekä
1 200 000 B-osakkeeseen. Yhtiön osakepääomassa 98 milj. euroa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Tilikauden päättyessä konserniyhtiöiden hallussa ei ollut omia osakkeita.
Oman pääoman rahastot ja kertyneet voittovarat
Vararahasto
Vararahasto sisältää yhtiöjärjestyksen mukaisen tai yhtiökokouksen päätöksellä vapaasta omasta pääomasta siirretyn osuuden.
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.
Muut oman pääoman erät
Muut oman pääoman erät sisältävät myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutokset, rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset sekä muuntoerot.

Muutokset oman pääoman rahastoissa ja kertyneissa voittovaroissa on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla.
35 Lähipiiritiedot
Johtoon kuuluvat avainhenkilöt
Sampo-konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat Sampo Oyj:n hallituksen jäsenet, Sampo-konsernin johtoryhmä sekä yhteisöt, joissa avainhenkilöillä on määräysvalta.
Johtoon kuuluville avainhenkilöille maksettu kompensaatio
Milj. e 2013 2012
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 7 6
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 3 3
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet 10 6
Yhteensä 19 16
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät tilikaudelle kirjatut palkat ja tulospalkkiot sosiaaliturvamaksuineen.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sisältävät TyEL-perusvakuutuksen perusteella tilikaudelle kirjatut maksut sekä vapaaehtoiset lisäeläkemaksut.
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella tilikaudelle kirjatut palkkiot (kts. liite 36).
Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden lähipiiriliiketoimet
Johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä ei ole lainoja konserniyhtiöiltä.
Osakkuusyhtiöt
Lähipiirisaamiset ja -velat/osakkuusyhtiö Nordea
Milj. e 2013 2012
Varat 1 152 1 074
Velat 111 122
Konsernin saamiset Nordealta koostuvat pääosin pitkistä joukkovelkakirjasijoituksista sekä talletuksista. Lisäksi konsernilla on useita voimassaolevia johdannaissopimuksia liittyen konsernin sijoitusten ja velkojen riskienhallintaan.
36 Kannustinjärjestelmät
Johdon ja asiantuntijoiden pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät 2009 I - 2011 I
Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä 2009 I - 2011 I Sammon johdolle ja asiantuntijoille. Sammon hallitus on valtuuttanut konsernijohtajan päättämään kannustinjärjestelmään kuuluvista henkilöistä ja heille tulevien suorituspalkkion määräytymisperusteena olevien bonusyksiköiden määrästä. Ohjelmissa konsernin johtoryhmän jäsenten osalta päätöksen jaettavien bonusyksiköiden määrästä tekee konsernin hallitus. Ohjelmien piiriin kuului vuoden 2013 lopussa noin 110 henkilöä.
Kannustepalkkion määrä riippuu Sammon A-osakkeen kurssikehityksestä ja vakuutusliikkeen tuotosta (IM) sekä 2011 I -ohjelmien osalta lisäksi riskisopeutetun pääoman tuotosta (RORAC). Yhden laskennallisen kannusteyksikön arvo on Sammon A-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi ohjelmien ehdoissa määrättynä ajankohtana vähennettynä lähtökurssilla, jota oikaistaan kannustimen maksupäivään mennessä maksetulla osakekohtaisella osingolla. Ohjelmien lähtökurssit ennen osinkoja ovat 16,49 - 24,07 euroa. Laskennallisen kannusteyksikön arvo on maksimissaan 28,49 - 39,07 euroa vähennettynä osinko-oikaistulla lähtökurssilla. 2011 I -ohjelmissa kannustepalkkio riippuu kahdesta mittarista. Kannustepalkkiosta maksetaan 70 prosenttia, mikäli vakuutusliikkeen tuotto on 6 prosenttia tai yli, ja 35 prosenttia, mikäli tuotto on 4 - 5,99 prosenttia. Tunnusluvun jäädessä tämän alle ei vakuutusliikkeen tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan. Lisäksi palkkiossa huomioidaan riskisopeutetun pääoman tuotto siten, että kannustepalkkiosta maksetaan 30 prosenttia, mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 4 prosenttia. Mikäli tuotto on vähintään riskitön tuotto + 2 prosenttia mutta vähemmän kuin riskitön tuotto + 4 prosenttia, maksetaan kannustepalkkiosta 15 prosenttia. Mikäli tuotto jää tämän alle, ei riskisopeutetun pääoman tuottoon perustuvaa osaa makseta lainkaan.
Kussakin ohjelmassa on kolme suorituskautta ja palkkiot maksetaan käteisenä kolmessa erässä. Ohjelmassa 2009 I kannustepalkkion saajan tulee ostaa Sammon A-osakkeita sisäpiirisäännökset huomioiden ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 30 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä verojen ja vastaavien maksujen vähentämisen jälkeen ja pitää osakkeita omistuksessaan kahden vuoden ajan. 2011 I -ohjelmissa kannustepalkkion saajan tulee valtuuttaa Sampo Oyj hankkimaan puolestaan Sammon A-osakkeita 60 prosentilla saamansa kannustepalkkion määrästä. Osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta kannustepalkkion maksamisesta. Kannustepalkkiot saatetaan maksaa ennenaikaisesti liittyen mahdollisiin konsernirakenteen muutoksiin tai työsuhteen päättymiseen erikseen määritellyistä syistä. Ohjelmien käypä arvo arvioidaan käyttäen Black-Scholes -hinnoittelumallia.
Pitkäaikainen kannustinjärjestelmä 2009 I päättyi syyskuussa 2013, jolloin viimeinen erä kannustepalkkioita maksettiin.
2009 I 2011 I 2011 I/2
Ehdot hyväksytty *) 27.08.09 14.09.11 14.09.11
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2010 4 369 - -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2011 3 002 4 359 -
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2012 1 444 4 199 130
Myönnetty (tuhatta kpl) 31.12.2013 - 4 134 100
Kausi päättyy I 30 % Q2-2011 Q2-2014 Q2-2015
Kausi päättyy II 35 % Q2-2012 Q2-2015 Q2-2016
Kausi päättyy III 35 % Q2-2013 Q2-2016 Q2-2017
Maksuajankohta I 30 % 9-2011 9-2014 9-2015
Maksuajankohta II 35 % 9-2012 9-2015 9-2016
Maksuajankohta III 35 % 9-2013 9-2016 9-2017
Sampo A -kurssi ehtojen hyväksymispäivänä eur *) 16,74 18,10 18,10
Lähtökurssi eur **) 16,49 18,37 24,07
Lähtökurssi oikaistuna osingolla eur 31.12.2013 13,14 15,82 22,72
Sampo A -päätöskurssi 31.12.2013 35,72
Perusarvo yhteensä (milj. euroa) - 37 0
Velka yhteensä 38
Raportointikauden kulu yhteensä ml. sivukulut (milj. euroa) 42
*) Kannustimien myöntämispäivät vaihtelevat
**) 10 päivän vaihdolla painotettu keskikurssi hyväksymispäivästä
37 Tilintarkastajan palkkiot
Milj. e 2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot -2 -2
Muut palkkiot -0 -1
Yhteensä -3 -3
38 Oikeudenkäynnit
Konsernin yritykset ovat osapuolina oikeudenkäynneissä, joissa käsittely on kesken 31.12.2013. Oikeudenkäynnit koskevat tavanomaisia liiketoimia. Yhtiöiden arvioiden mukaan ei ole todennäköistä, että yrityksille olisi oikeudenkäyntien tuloksena tulossa merkittäviä menetyksiä.
39 Sijoitukset tytäryhtiöissä
Nimi Konsernin omistus-
osuus %
Kirjanpito-
arvo
  
Vahinkovakuutustoiminta
If Skadeförsäkring Holding Abp 100 1 886
If Skadeförsäkring Ab 100 1 364
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 100 501
If P&C Insurance AS 100 50
AS If Kinnisvarahaldus 100 0
CJSC If Insurance 100 10
If Livförsäkring Ab 100 8
Henkivakuutustoiminta
Henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum 100 484
Mandatum Life Insurance Baltic SE 100 11
Muu toiminta
If IT Services A/S 100 0
Sampo Capital Oy 100 1
Ei sisällä konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä.
40 Sijoitukset muissa kuin tytär- ja osakkuusyhtiöissä
Vahinkovakuutustoiminta
Maa Kpl Osuus osakkeista % Kirjanpito- arvo /
käypä arvo
   
Pörssiosakkeet
A P Moller - Maersk Tanska 1 125 0,03 % 9
ABB Sveitsi 3 162 541 0,14 % 61
Atlas Copco A+B Ruotsi 1 918 293 0,16 % 35
BB Tools Ruotsi 254 500 0,89 % 3
Be Group Ruotsi 3 740 083 7,48 % 5
Clas Ohlson Ruotsi 3 114 337 4,75 % 42
CTT Systems Ruotsi 511 200 4,49 % 2
Eitzen Maritime Norja 8 231 616 30,16 % 3
Beijer Ab Gl Ruotsi 188 774 0,44 % 3
Gunnebo AB Ruotsi 8 849 114 11,67 % 40
Hennes Mauritz B Ruotsi 2 180 192 0,13 % 73
Husqvarna AB Ruotsi 5 833 987 1,01 % 25
Husqvarna Ruotsi 2 249 321 0,39 % 10
Investor Ruotsi 970 000 0,13 % 24
Lindab Intl Ruotsi 3 890 055 4,94 % 28
Nederman Holding AB Ruotsi 1 160 400 9,90 % 25
Nobia AB Ruotsi 21 075 000 12,02 % 130
Nolato AB Ruotsi 243 131 0,92 % 4
Reservoir Exploration Tech Norja 5 438 761 6,11 % 0
Sandvik AB Ruotsi 3 945 780 0,31 % 40
Scania AB Ruotsi 3 044 397 0,38 % 43
Sectra AB Ruotsi 4 322 927 11,65 % 37
SSAB Ruotsi 663 760 0,20 % 4
SSAB Ruotsi 1 360 353 0,42 % 6
Statoil ASA Norja 1 783 700 0,06 % 31
Svedbergs i Dalstrop Ruotsi 2 427 790 11,45 % 6
Teliasonera AB Ruotsi 14 400 000 0,33 % 87
VBG Group AB Ruotsi 540 211 3,94 % 8
Veidekke ASA Norja 12 111 648 9,06 % 71
Volvo AB Ruotsi 1 287 600 0,06 % 12
Volvo AB Ruotsi 4 409 972 0,21 % 42
Yara Intl ASA Norja 596 861 0,21 % 19
Noreco Norja 5 277 700 0,09 % 4
Marine Harvest ASA Norja 9 495 173 2,31 % 8
Pörssiyhtiöt yhteensä 942
Muut yhtiöt 185
Sijoitusrahastot
Aberdeen AM Luxemburg 940 169 48
Danske Invest Suomi 32 303 302 66
Danske Invest Suomi 22 375 015 40
DB Platinum Advisors Luxemburg 160 000 15
PEQ Eqt III Guernsey 4 720 364 2
PEQ Eqt IV Guernsey 6 257 655 5
Henderson Global Iso-Britannia 883 774 13
Investec Asset Mgmt Iso-Britannia 2 036 689 32
Barclays Global Investment Irlanti 752 200 23
Blackrock Inc Yhdysvallat 595 000 80
Lyxor Int AM Ranska 220 000 7
PEQ Mandatum I Suomi 4 874 032 5
PEQ Mandatum II Suomi 1 436 768 2
PEQ Mandatum II Suomi 3 383 184 4
PEQ Private Egy mkt Suomi 2 851 007 3
Handelsbanken Fonder Ruotsi 406 261 11
PEQ Eqt Mid Market Iso-Britannia 2 164 951 2
Sijoitusrahastot yhteensä 356
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 483
Henkivakuutustoiminta
Maa Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo /
käypä arvo
Pörssiosakkeet
Amer Sports OYJ Suomi 4 000 000 3,38 % 60
Comptel OYJ Suomi 20 532 625 19,18 % 10
Elecster OYJ A Suomi 117 000 6,43 % 1
eQ Oyj Suomi 2 053 296 5,63 % 5
Fortum OYJ Suomi 4 954 834 0,56 % 82
F-Secure OYJ Suomi 6 674 081 4,20 % 12
Kemira OYJ Suomi 1 279 880 0,82 % 16
Lassila & Tikanoja OYJ Suomi 2 181 238 5,62 % 33
Metso OYJ Suomi 1 487 381 0,99 % 35
Nokia OYJ Suomi 1 500 000 0,04 % 9
Nokian Renkaat OYJ Suomi 1 099 757 0,83 % 38
Norvestia OYJ B Suomi 1 789 538 12,41 % 13
Oriola-KD OYJ B Suomi 3 000 000 2,88 % 8
Poyry OYJ Suomi 2 075 287 3,47 % 8
Suominen OYJ Suomi 20 759 500 8,37 % 10
Teleste OYJ Suomi 1 679 200 8,92 % 7
Tikkurila Oyj Suomi 1 577 079 3,58 % 31
UPM-Kymmene OYJ Suomi 9 531 219 1,80 % 117
Vaisala Oyj A Suomi 629 250 4,24 % 15
Valmet Corp Suomi 1 487 381 0,99 % 11
Wartsila OYJ Suomi 1 018 119 0,52 % 36
YIT OYJ Suomi 4 370 951 3,44 % 44
Yhteensä 602
Muut pörssiosakkeet Suomi 20 312 267 12
Pörssiyhtiöt yhteensä 614
Rahastot
Danske Invest Emerging Asia Fund G Suomi 765 617 22
Fourton Odysseus Suomi 161 675 39
KJK Fund SICAV-SIF Baltic States B1 C Suomi 4 990 9
Yhteensä 70
Pääomarahastot
Amanda III Eastern Private Equity L.P. Suomi 13 455 462 16
Amanda IV West L.P. Suomi 19 305 862 19
Capman Real Estate I Ky Suomi 10 257 479 12
Capman Real Estate II Ky Suomi 6 612 696 8
Mandatum Private Equity Fund I L.P. Suomi 8 042 153 8
Sponsor Fund III Ky Suomi 4 778 688 5
Yhteensä 68
Muut osakkeet ja osuudet 34
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 786
Muut yhtiöt
BenCo Insurance Holding B.V. Alankomaat 389 329 6,49 % 6
EQT IV ISS Co-investment L.P. Guernsey 872 610 12,52 % 12
Pension Corporation Group Limited Guernsey 8 706 965 1,39 % 8
Apple Inc Yhdysvallat 21 120 0,00 % 9
Ulkomaiset rahastot
Prosperity Russia Domestic Fund Guernsey 54
Prosperity Cub Fund Guernsey 53
DJ STOXX 600 OPT Healthcare Irlanti 23
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund Luxemburg 70
Danske Invest Europe High Dividend I Luxemburg 48
DB X-Trackers DAX Luxemburg 31
MFS MER-Europe SM COS-I1EUR Luxemburg 13
MFS European Value Fund Z Luxemburg 41
Allianz RCM Europe Equity Growth W Luxemburg 57
Comgest Panda Luxemburg 37
Brummer & Partners Nektar Fund Ruotsi 16
Unideutschland XS Saksa 19
Henderson Gartmore Latin America R Iso-Britannia 48
Investec GSF-Asia Pacific-I Iso-Britannia 58
Ishares Core S&P 500 Index Fund Yhdysvallat 127
Technology Select Sect SPDR Yhdysvallat 25
Ulkomaiset pääomarahastot
Fortress Credit Opportunities Fund II (C) L.P. Caymansaaret 55
Fortress Credit Opportunities Fund III (C) L.P. Caymansaaret 20
Victory Park Capital Fund II (Cayman), L.P. Caymansaaret 15
Avenue Special Situations Fund VI (C-Feeder), L.P. Caymansaaret 25
Financial Credit Investment I, L.P. Caymansaaret 10
Fortress Life Settlement Fund (C) L.P. Caymansaaret 20
Goldman Sachs Loan Partners I Offshore B, L.P. Caymansaaret 14
Goldman Sachs Loan Partners I Offshore Investment Fund L.P. Caymansaaret 32
Highbridge Liquid Loan Opportunities Fund, L.P Caymansaaret 42
Highbridge Principal Strategies - Senior Loan Fund II L.P. Caymansaaret 6
Highbridge Specialty Fund III Caymansaaret 18
Lunar Capital Partners III L.P. Caymansaaret 6
Mount Kellet Capital Partners (Cayman), L.P. Caymansaaret 30
Mount Kellett Capital Partners (Cayman) II, L.P. Caymansaaret 23
Petershill Offshore LP Caymansaaret 17
Russia Partners II, L.P. Caymansaaret 9
Capman Buyout IX Fund A L.P. Guernsey 10
Capman Buyout VIII Fund A L.P. Guernsey 6
EQT Credit (No.1) L.P. Guernsey 47
EQT Credit (No.2) L.P. Guernsey 17
EQT V (No.1) L.P. Guernsey 6
EQT VI (No.1) L.P. Guernsey 10
Gilde Buy-Out Fund III Guernsey 9
Permira IV L.P. 2 Guernsey 7
Activa Capital Fund II FCPR Ranska 9
Verdane Capital VII K/S Tanska 10
Gresham IV Fund L.P. Iso-Britannia 7
M&G Debt Opportunities Fund Iso-Britannia 16
Muut osakkeet ja osuudet 82
Ulkomaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 1 332
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 117
Omistusyhteisö
Maa Kpl Osuus osakkeista% Kirjanpito- arvo /
käypä arvo
Kotimaiset muut kuin pörssiyhtiöt
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Suomi 57 80,28 % 14
Muut Suomi 10
Kotimaiset osakkeet ja osuudet yhteensä 24
Ulkomaiset pääomarahastot 4
Osakkeet ja osuudet yhteensä 28
Taulukko sisältää yli 5 milj. euron omistukset (käypä arvo) ja pörssiyhtiöistä lisäksi yli 5 prosenttia ylittävät omistukset.
Taulukko ei sisällä sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevia omistuksia.
41 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 12. helmikuuta 2014 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 24. huhtikuuta 2014 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2013 jaettavan osingon määräksi 1,65 euroa osakkeelta (yht. 924 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2014 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano