Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

15 Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat koostuvat sijoituksista johdannaissopimuksiin, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä rahoitusvaroista, lainoista ja muista saamisista sekä myytävissä olevista rahoitusvaroista. Omistusyhteisösegmentti sisältää lisäksi sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin.
Johdannaissopimuksia konsernissa voidaan tehdä sekä kaupankäynti- että suojaamistarkoituksessa. Käytettäviä instrumentteja ovat valuutta-, korko- ja osakejohdannaiset. Vahinkovakuutustoiminnassa on tilikaudella sovellettu käyvän arvon suojausta. Henkivakuutustoiminnassa on käytetty sekä käyvän arvon että rahavirran suojausta.
Milj. e 2013 2012
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 5 49
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 2 22
Lainat ja muut saamiset 246 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 012 11 045
Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 265 11 200
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset 33 60
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 48
Lainat ja muut saamiset 19 23
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 023 5 138
Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 122 5 269
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset 41 59
Lainat ja muut saamiset 1 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 737 599
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisö yhteensä 3 148 3 028
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 712 -2 641
Konserni yhteensä 16 824 16 857
Vahinkovakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 1 165 - 4 50 0 1
Pörssijohdannaiset
Korkofutuurit 85 1 1 163 2 -
Korkojohdannaiset yhteensä 1 250 1 5 213 2 1
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 2 147 4 20 2 173 37 36
Valuuttaoptiot, ostetut ja myydyt 42 0 - - - -
Valuuttajohdannaiset yhteensä 2 189 4 20 2 173 37 36
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 0 0 - 0 0 -
Vahinkovakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 3 439 5 25 2 386 40 37
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit - - - 372 9 1
Vahinkovakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 3 439 5 25 2 759 49 38
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat - 3
Pankkien liikkeeseen laskemat - 16
Muut saamistodistukset 0 1
Saamistodistukset yhteensä 0 19
Osakkeet ja osuudet
Muut kuin listatut 2 2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 2 22
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Muut 245 83
Lainat ja muut saamiset yhteensä 246 85
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemat 1 327 152
Pankkien liikkeeseen laskemat 2 741 3 729
Muut saamistodistukset 5 462 5 794
Saamistodistukset yhteensä 9 531 9 675
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 277 1 240
Muut 205 130
Osakkeet ja osuudet yhteensä 1 481 1 370
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 11 012 11 045
Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 242 milj. euroa (323).
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 11 265 11 200
Henkivakuutustoiminta
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 5 978 25 7 778 19 2
Luottoriskinvaihtosopimukset 508 0 2 531 0 2
Yhteensä 6 486 25 10 1 309 19 3
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 955 7 1 1 149 17 2
OTC-valuuttaoptiot ostetut ja myydyt 0 0 0 99 1 0
Valuuttajohdannaiset yhteensä 955 7 1 1 248 17 2
Osakejohdannaiset
Pörssijohdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 1 0 0 - - -
Henkivakuutuksen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 7 441 32 11 2 556 37 5
Suojaavat johdannaissopimukset
Käypää arvoa suojaavat
Valuuttatermiinit 501 1 0 575 23 -
Koronvaihtosopimukset 0 0 0 - - -
Käypää arvoa suojaavat yhteensä 501 1 - 575 23 0
Rahavirtoja suojaavat
Koronvaihtosopimukset 0 - - 9 0 -
Henkivakuutuksen suojaamistarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset yhteensä 501 1 - 584 23 0
Henkivakuutuksen johdannaissopimukset yhteensä 7 943 33 11 3 141 60 5
Käyvän arvon suojaus
Käyvän arvon suojausta käytetetään suojaamaan osaa myytävissä olevien rahoitusvarojen valuuttariskistä. Suojaussuhteen ulkopuolelle on jätetty termiinisopimusten korkoelementti.
Käyvän arvon suojauksiksi luokiteltujen valuuttajohdannaisten nettotulos oli 18 (12) milj. euroa. Suojattavasta riskistä johtuva nettotulos myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon suojauksesta oli -18 (-11) milj. euroa.
Rahavirtojen suojaus
Rahavirtaa suojaavat korkojohdannaiset erääntyivät tilikaudella eikä uusia rahavirran suojauksia ole aloitettu.
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 11 12
Pankkien liikkeeseen laskemat 35 35
Saamistodistukset yhteensä 46 47
Listatut osakkeet ja osuudet 2 1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat yhteensä 48 48
Lainat ja muut saamiset
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Lainat 18 22
Lainat ja muut saamiset yhteensä 19 23
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 727 12
Pankkien liikkeeseen laskemat 632 1 066
Muut saamistodistukset 1 548 1 708
Saamistodistukset yhteensä 2 907 2 786
Osakkeet ja osuudet
Listatut 1 379 1 561
Muut 737 792
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 116 2 353
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 5 023 5 138
Henkivakuutustoiminnan myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 33 milj. euroa (29).
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvarat yhteensä 5 122 5 269
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Saamistodistukset: Myytävissä olevista rahoitusmarkkinavälineistä on joukkovelkakirjalainasijoituksia 2 553 milj. euroa (2 381) ja rahamarkkinasijoituksia 354 milj. euroa (405).
Myytävissä olevat rahoitusvarat / Osakkeet ja osuudet: Julkisesti noteeratuista myytävissä olevista osakkeista 641 milj. euroa (589) on pörssiosakkeita. Muihin kuin julkisesti noteerattuihin myytävissä oleviin osakkeisiin sisältyy pääomarahastosijoituksia 640 milj. euroa (752).
Omistusyhteisö
Johdannaissopimukset
2013 2012
Kohde-et. Käypä arvo Kohde-et. Käypä arvo
Milj. e nimell.arvo Saamiset Velat nimell.arvo Saamiset Velat
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät johdannaissopimukset
Korkojohdannaiset
OTC-johdannaiset
Koronvaihtosopimukset 800 26 - 800 42 -
Luottoriskinvaihtosopimukset 20 0 - 20 1 -
Korkojohdannaiset yhteensä 820 26 0 820 43 -
Valuuttajohdannaiset
OTC-johdannaiset
Valuuttatermiinit 21 0 1 284 0 0
Osakejohdannaiset
OTC-johdannaiset
Osake- ja osakeindeksioptiot 88 14 16 90 16 19
Omistusyhteisön johdannaissopimukset yhteensä 930 41 18 1 194 59 19
Muut rahoitusvarat
Milj. e 2013 2012
Lainat ja muut saamiset
Talletukset 0 1
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Pankkien liikkeeseenlaskemat 350 100
Muut saamistodistukset 360 475
Saamistodistukset yhteensä 709 575
Osakkeet ja osuudet
Listatut 7 1
Muut 21 24
Osakkeet ja osuudet yhteensä 28 24
Myytävissä olevat rahoitusvarat yhteensä 737 599
Omistusyhteisön myytävissä olevat arvopaperit sisältävät arvonalentumistappioita 0 milj. euroa (0).
Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370
Omistusyhteisön rahoitusvarat yhteensä 3 148 3 028
Segmenttien väliset eliminoinnit -2 712 -2 641
Milj. e 2013 2012
Konserni yhteensä 16 824 16 856
Muistiinpano
Lisää muistiinpano