Sivu lisätty omaan raporttiin ()

Konsernin liitetiedot

16 Käyvät arvot
2013 2012
Milj. e Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Konsernin rahoitusvarat
Rahoitusvarat 16 827 16 824 16 858 16 857
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 4 616 4 616 3 834 3 834
Muut varat 17 17 9 9
Käteiset varat 779 785 1 029 1 034
Yhteensä 22 240 22 242 21 730 21 734
Konsernin rahoitusvelat
Rahoitusvelat 2 273 2 193 2 485 2 378
Muut velat 26 26 4 4
Yhteensä 2 299 2 219 2 489 2 382
Taulukossa esitetään rahoitusvarojen ja –velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot tase-erittäin. Käypien arvojen arviointiperiaatteet esitetään tilinpäätösperiaatteissa.
Sijoitusarvopapereiden käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja. Jos noteerattua hintaa aktiivisilta markkinoilta ei ole saatavissa, käypä arvo arvioidaan diskontattujen rahavirtojen perusteella. Diskonttokorko saadaan markkinoilta saatavalta korkokäyrältä.
Johdannaissopimusten käypä arvo määritellään käyttäen toimivilla markkinoilla noteerattuja markkinahintoja, rahavirtojen diskonttausmenetelmää tai optiohinnoittelumalleja.
Lainojen ja muiden vastaavien rahoitusinstrumenttien, joilla ei ole hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, käypä arvo määritellään diskontattujen rahavirtojen perusteella käyttäen markkinoilla noteerattavia korkoja. Markkinoilta saatavaa korkokäyrää oikaistaan rahoitusinstrumenttien muiden osatekijöiden, esim. luottoriskin perusteella.
Lyhytaikaisten korottomien saamisten ja velkojen käypänä arvona käytetään kirjanpitoarvoa.
Käyvät arvot ovat ns. puhtaita arvoja, joissa ei ole mukana siirtyvien korkojen osuutta.
Muistiinpano
Lisää muistiinpano